论文一览


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
 • Result: 33 articles.


33

Gradient tantalum-doped hematite homojunction photoanode improves both photocurrents and turnon voltage for solar water splitting

Hemin Zhang, Dongfeng Li, Woo Jin Byun, Xiuli Wang, Tae Joo Shin, Hu Young Jeong, Hongxian Han,Jae Sung Lee and Can Li

Nature Communications    (2020)  

DOI:

10.1038/s41467-020-18484-8

                       

32

Visible‐Light‐Driven Photocatalytic Hydrogen Production on Cd0.5Zn0.5S Nanorods with an Apparent Quantum Efficiency Exceeding 80%

Khakemin Khan, Xiaoping Tao, Ming Shi, Bin Zeng, Zhaochi Feng, Rengui Li and Can Li

Advanced Functional Materials    (2020)  

DOI:

10.1002/adfm.202003731

31

The noncovalent dimerization of a G-quadruplex/hemin DNAzyme improves its biocatalytic properties

Yu Cheng+, Mingpan Cheng+, Jingya Hao, Guoqing Jia, David Monchaud and Can Li*

Chemical Science    (2020)  

DOI:

10.1039/D0SC02907F

30

The Polarization Effect in Surface‐Plasmon‐Induced Photocatalysis on Au/TiO2 Nanoparticles

Yuying Gao, Wei Nie, Qianhong Zhu, Xun Wang, Shengyang Wang, Prof. Fengtao Fan*, Prof. Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020)  

DOI:

10.1002/anie.202007706

29

Probing of coupling effect induced plasmonic charge accumulation for water oxidation

Yuying Gao+, Feng Cheng+, Weina Fang, Xiaoguo Liu, Shengyang Wang,Wei Nie, Ruotian Chen, Sheng Ye, Jian Zhu, Hongyu An, Chunhai Fan, Fengtao Fan*, Can Li*

National Science Review    (2020)  

DOI:

10.1093/nsr/nwaa151

28

Understanding the Effect of Crystalline Structural Transformation for Lead‐Free Inorganic Halide Perovskites

Ming Shi, Guanna Li, Wenming Tian, Shengye Jin, Xiaoping Tao, Yiming Jiang, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Advanced Materials    (2020) 2002137 

DOI:

10.1002/adma.202002137

27

Direct and indirect Z-scheme heterostructure-coupled photosystem enabling cooperation of CO2 reduction and H2O oxidation

Ying Wang, Xiaotong Shang, Jinni Shen, Zizhong Zhang*, Debao Wang, Jinjin Lin, Jeffrey C. S. Wu*, Xianzhi Fu, Xuxu Wang*, Can Li*

Nature Communication  11  (2020) 3043 

DOI:

10.1038/s41467-020-16742-3

26

Iron/Quinone-based all-in-one solar rechargeable flow cell for highly efficient solar energy conversion and storage

Mingyao Liu, Minyong Du, Guifa Long, Hui Wang, Wei Qin, Doudou Zhang, Sheng Ye, Shengzhong Liu, Jingying Shi*, Zhenxing Liang*, Can Li*

Nano Energy    (2020) 104907 

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104907

25

Enantioselective Olefin Cyclopropanation with G-Quadruplex DNA-Based Biocatalysts

Jingya Hao+, Wenhui Miao+, Yu Cheng, Shengmei Lu, Guoqing Jia, and Can Li*

ACS Catalysis  10  (2020) 6561–6567 

DOI:

10.1021/acscatal.0c01203

24

Effects of the interfacial defects in Au/ TiO2 on plasmon-induced water oxidation

Hao Li+, Shengyang Wang+, Feng Hong, Yuying Gao, Bin Zeng, Rida Shahzadi Haider, Fengtao Fan, Jiahui Huang, Can Li*

The Journal of Chemical Physics  152  (2020) 194702 

DOI:

10.1063/5.0008382

23

Dion-Jacobson 2D-3D perovskite solar cells with improved efficiency and stability

Xiaoqing Jiang+, Jiafeng Zhang+, Sajjad Ahmad, Dandan Tu, Xuan Liu, Guoqing Jia, Xin Guo*, Can Li*

Nano Energy    (2020)  

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104892

22

Photoinduced surface activation of semiconductor photocatalysts under reaction conditions: a commonly overlooked phenomenon in photocatalysis

Xiaoping Tao, Wenwen Shi, Bin Zeng, Yue Zhao, Na Ta, Shengyang Wang, Adenle Abraham Abdul, Rengui Li*, Can Li*

ACS Catalysis    (2020)  

DOI:

10.1021/acscatal.0c00462

21

Pyroelectric effect in CdS nanorods decorated with a molecular Co-catalyst for hydrogen evolution

Meiyu Zhang, Qiyu Hua, Kangwei Ma, Yong Ding*, Can Li*

Nano Energy    (2020) 104810 

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104810

20

Water Oxidation on TiO2: A Comparative DFT Study of 1e–, 2e–, and 4e– Processes on Rutile, Anatase, and Brookite

Anum Shahid Malik, Taifeng Liu*, Michel Dupuis*, Rengui Li, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry C    (2020)  

DOI:

10.1021/acs.jpcc.9b11450

19

Exploration of the intrinsic factors limiting the photocurrent density in ferroelectric BiFeO3 thin film

Jafar Hussain Shah, Hengyun Ye, Yong Liu, Ahmed Mahmoud Idris, Anum Shahid Malik, Yi Zhang*, Hongxian Han*, Can Li

Journal of Materials Chemistry A  8  (2020) 6863-6873 

DOI:

10.1039/D0TA00955E

18

A Hydrogen Farm Strategy for Scalable Solar Hydrogen Production with Particulate Photocatalysts

Yue Zhao, Chunmei Ding, Jian Zhu, Wei Qin, Xiaoping Tao, Fengtao Fan, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020)  

DOI:

10.1002/anie.202001438

17

Unravelling the water oxidation mechanism on NaTaO3-based photocatalysts

Qian Ding+, Yang Liu+, Tao Chen, Xiaoyu Wang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Michel Dupuis, Can Li

Journal of Materials Chemistry A  8  (2020) 6812-6821 

DOI:

10.1039/c9ta14235e

16

Boosting Performance of Non‐Fullerene Organic Solar Cells by 2D g‐C3N4 Doped PEDOT:PSS

Qing Yang, Shuwen Yu, Ping Fu, Wei Yu, Yong Liu, Xuan Liu, Zhaochi Feng, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Functional Materials  30  (2020) 1910205 

DOI:

10.1002/adfm.201910205

15

Intrinsic Facet‐Dependent Reactivity of Well‐Defined BiOBr Nanosheets on Photocatalytic Water Splitting

Ming Shi, Guanna Li, Jianming Li, Xu Jin, Xiaoping Tao, Bin Zeng, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020) 6590-6595 

DOI:

10.1002/anie.201916510

14

2D Conjugated Polyelectrolytes Possessing Identical Backbone with Active‐Layer Polymer as Cathode Interlayer for Organic Solar Cells

Xuan Liu, Wei Nie, Dandan Tu, Xin Guo*, Can Li*

Macromolecular Rapid Communications  41  (2020) 1900624 

DOI:

10.1002/marc.201900624

13

H‐Bonds‐Assisted Molecular Order Manipulation of Nonfullerene Acceptors for Efficient Nonannealed Organic Solar Cells

Xuan Liu, Xuchao Wang, Yejun Xiao, Qing Yang, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Energy Materials  10  (2020) 1903650 

DOI:

10.1002/aenm.201903650

12

Embedding Sulfur Atoms in Decahedron Bismuth Vanadate Crystals with a Soft Chemical Approach for Expanding the Light Absorption Range

Yue Zhao, Taifeng Liu, Ruotian Chen, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Jianming Li, Xu Jin, Rengui Li*, Can Li*

ChemCatChem  12  (2020) 1585-1590 

DOI:

10.1002/cctc.201901865

11

Internal‐Field‐Enhanced Charge Separation in a Single‐Domain Ferroelectric PbTiO3 Photocatalyst

Yong Liu, Sheng Ye, Huichen Xie, Jian Zhu, Quan Shi, Na Ta, Ruotian Chen, Yuying Gao, Hongyu An, Wei Nie, Huanwang Jing, Fengtao Fan*, Can Li*

Advanced Materials  32  (2020) 1906513 

DOI:

10.1002/adma.201906513

10

High-Performance Solar Redox Flow Battery toward Efficient Overall Splitting of Hydrogen Sulfide

Weiguang Ma, Congxin Xie, Xiaomei Wang, Hong Wang, Xiaoqing Jiang, Hefeng Zhang, Xin Guo, Xu Zong*, Xianfeng Li, Can Li*

ACS Energy Letters  5  (2020) 597-603 

DOI:

10.1021/acsenergylett.9b02206

9

Establishing inorganic-biological hybrid photoelectrochemical platform towards sustainable conversion of α-chitin

Hefeng Zhang, Yong Zhao, Huiyan Zhang, Haichuan Zhou, Hong Wang, Xu Zong*, Heng Yin*, Can Li*

Applied atalysis B: Environmental  265  (2020) 118558 

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118558

8

Advanced space- and time-resolved techniques for nanoparticle photocatalysts studies

Yuying Gao, Wei Nie, Xiuli Wang, Fengtao Fan*, Can Li*

Chemical Communications  56  (2020) 1007-1021 

DOI:

10.1039/C9CC07128H

7

Efficient hydrogen peroxide synthesis by metal-free polyterthiophene via photoelectrocatalytic dioxygen reduction

Wenjun Fan, Bingqing Zhang, Xiaoyu Wang, Weiguang Ma, Deng Li, Zhiliang Wang, Michel Dupuis, Jingying Shi*, Shijun Liao*, Can Li*

Energy & Environmental Science  13  (2020) 238-245 

DOI:

10.1039/C9EE02247C

6

A Novel Double Perovskite Oxide Semiconductor Sr2CoWO6 as Bifunctional Photocatalyst for Photocatalytic Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions from Water under Visible Light Irradiation

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Xianwen Zhang, Changtong Ma, Anum Shahid Malik, Ailing Jin, Saadia Rasheed, Yimeng Sun, Can Li, Hongxian Han*

Solar RRL  4  (2020) 1900456 

DOI:

10.1002/solr.201900456

5

Unraveling the Kinetics of Photocatalytic Water Oxidation on WO3

Deng Li, Ruotian Chen, Shengyang Wang, Xianwen Zhang, Yang Zhang, Junxue Liu, Hang Yin, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters  11  (2020) 412-418 

DOI:

10.1021/acs.jpclett.9b03340

4

Carbon Nitride Embedded with Transition Metals for Selective Electrocatalytic CO2 Reduction

Chunmei Ding+, Chengcheng Feng+, Yuhan Mei, Fengyuan Liu, Hong Wang, Michel Dupuis, Can Li*

Applied Catalysis B: Environmental  268  (2020) 118391 

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118391

3

Surface polarity-induced spatial charge separation boosting photocatalytic overall water splitting on GaN nanorod arrays

Zheng Li+, Liang Zhang+, Yong Liu, Chenyi Shao, Yuying Gao, Fengtao Fan, Junxi Wang, Jinmin Li, Janchang Yan*, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020) 935-942 

DOI:

10.1002/anie.201912844

2

A Spirobixanthene‐Based Dendrimeric Hole‐Transporting Material for Perovskite Solar Cells

Wei Yu, Jinhui Zhang, Dandan Tu, Qing Yang, Xuchao Wang, Xuan Liu, Feng Cheng, Yu Qiao, Gang Li, Xin Guo*, Can Li*

Solar RRL  4  (2020) 1900367 

DOI:

10.1002/solr.201900367

1

Carboxylation of Toluene with CO2‐derived Dimethyl Carbonate over Amorphous Ti−Zr Mixed‐metal Oxide Catalysts

Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li*

ChemCatChem  12  (2020) 95-99 

DOI:

10.1002/cctc.201901276