论文一览


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
 • Result: 81 articles.


81

Photo-assisted Sequential Assembling of Uniform Metal Nanoclusters on Semiconductor Support

Haocheng Wu, Wentao Jiang, Liyi Shi, Rengui Li*, Lei Huang*, Can Li

iScience    (2021)  

DOI:

10.1016/j.isci.2021.103572

                       

80

Cationic Porphyrin-Mediated G-Quadruplex DNA Oxidative Damage: Regulated by the Initial Interplay between DNA and TMPyP4

Wenqin Zhou, Yu Cheng, Bo Song, Jingya Hao, Wenhui Miao, Guoqing Jia* and Can Li*

Biochemistry    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.biochem.1c00557

79

Heterostructure of Ta3N5 nanorods and CaTaO2N nanosheets fabricated using a precursor template to boost water splitting under visible light

Yanpei Luo, Hao Li, Yaling Luo, Zheng Li, Yu Qi, Fuxiang Zhang*, Can Li*

Journal of Energy Chemistry     (2021)  

DOI:

10.1016/j.jechem.2021.09.025

78

Development of Sn2+-based oxyfluoride photocatalyst with visible light response of ca. 650 nm via strengthened hybridization of Sn 5s and O 2p orbitals.

Yanpei Luo, Xin Zhou, Jiangwei Zhang, Yu Qi, Zheng Li, Fuxiang Zhang*, Can Li*

Journal of Energy Chemistry     (2021)  

DOI:

DOI: 10.1016/j.jechem.2021.07.028

77

Identifying the Role of the Local Charge Density on the Hydrogen Evolution Reaction of the Photoelectrode

Wei Nie, Xun Wang, Ziyuan Wang, Yuying Gao, Ruotian Chen, Yong Liu, Can Li, and Fengtao Fan*

The Journal of Physical Chemistry Letters    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.jpclett.1c03127

76

Lead-free B-site bimetallic perovskite photocatalyst for efficient benzylic C–H bond activation

Ming Shi, Hongpeng Zhou, Wenming Tian, Bin Yang, Songqiu Yang, Keli Han, Rengui Li*, and Can Li*

Cell Reports Physical Science    (2021)  

DOI:

10.1016/j.xcrp.2021.100656

75

Spatial Separation of Photogenerated Charges on Well-defined Bismuth Vanadate Square Nanocrystals

Yuting Deng, Hongpeng Zhou, Yue Zhao, Bin Yang, Ming Shi, Xiaoping Tao, Songqiu Yang, Rengui Li* and Can Li*

Small    (2021)  

DOI:

10.1002/smll.202103245

74

Crystal facet modulation of Bi2WO6 microplates for spatial charge separation and inhibiting reverse reaction

Abraham Adenle, Hongpeng Zhou, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Ming Shi, Bin Zeng, Jiangshan Qu, Rengui Li * Can Li *

Chem.Commun.    (2021)  

DOI:

10.1039/d1cc04942a

73

The promoting role of Ga in ZnZrOx solid solution catalyst for CO2 hydrogenation to methanol

Feng Sha, Chizhou Tang, Shan Tang, Qingnan Wang, Zhe Han, Jijie Wang*, Can Li*

Journal of Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1016/j.jcat.2021.09.030

72

Visualizing the Spatial Heterogeneity of Electron Transfer on a Metallic Nanoplate Prism

Wei Nie#, Qianhong Zhu#, Yuying Gao, Ziyuan Wang, Yong Liu, Xun Wang, Ruotian Chen, Fengtao Fan,* and Can Li*

Nano Letter    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.nanolett.1c03529

71

Atomically Unraveling the Dependence of Surface Microstructure on Plasmon-induced  Hydrogen Evolution on Au/SrTiO3

Bin Zeng,Shengyang Wang,Zhendong Feng,Yejun Xiao,Mingrun Li,Feng Hong,Yue Zhao,Zhaochi Feng,Rengui Li* and Can Li*

Nano Energy    (2021)  

DOI:

10.1016/j.nanoen.2021.106638

70

Relation between coordination and Lewis-acid property of MOF-derived mononuclear Zn(II) catalyst toward epoxide hydroxylation

Juan-Ding Xiao, Sheng-Mei Lu, Guo-Qing Jia, Qing-Nan Wang, and Can Li*

ChemCatChem    (2021)  

DOI:

10.1002/cctc.202101340

69

Enormous Promotion of Photocatalytic Activity through the Use of Near-Single Layer Covalent Organic Frameworks

Xiaomin Ren#, Chunzhi Li#, Wanchao Kang#, He Li, Na Ta, Sheng Ye, Linyan Hu, Xiuli Wang*, Can Li* Qihua Yang*

CCS Chem.    (2021)  

DOI:

10.31635/ccschem.021.202101090

68

Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide


Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You,Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma*

Science    (2021)  

DOI:

10.1126/science.abh4049

67

Liberating photoinhibition through nongenetic drainage of electrons from photosynthesis

Wangyin Wang#, Dingyi Li#, Xupeng Cao, Song Xue, Can Li*

Natural Sciences    (2021)  

DOI:

10.1002/ntls.20210038

66

Ultrathin Cobalt Oxide Interlayer Facilitated Hole Storage for Sustained Water Oxidation over Composited Tantalum Nitride Photoanodes


Pengpeng Wang#, Ping Fu#, Jiangping Ma, Yuying Gao, Zheng Li, Hong Wang, Fengtao Fan, Jingying Shi* Can Li*

ACS Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1021/acscatal.1c03298

65

Highly Efficient Degradation of Persistent Pollutants with 3D Nanocone TiO2-Based Photoelectrocatalysis

Rui Song#, Haibo Chi#, Qiuling Ma, Dongfeng Li, Xiaomei Wang, Wensheng Gao, Hao Wang, Xiuli Wang, Zelong Li*, and Can Li*

Journal of the American Chemical Society    (2021)  

DOI:

10.1021/jacs.1c05008

64

Direct Synthesis of p-Methyl benzaldehyde from Acetaldehyde via An Organic Amine-catalyzed Dehydrogenation Mechanism

Qing-Nan Wang, Xianghui Liu, Kai Wang, YanLiu, Sheng-Mei Lu, Can Li*

iScience    (2021)  

DOI:

10.1016/j.isci.2021.103028

63

Mechanistic Studies on Photocatalytic Overall Water Splitting over Ga2O3-Based Photocatalysts by Operando MS-FTIR Spectroscopy

Tao Chen#, Qian Ding#, Xiuli Wang, Zhaochi Feng, and Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.jpclett.1c01621

62

Unassisted Photoelectrochemical Cell with Multimediator Modulation for Solar Water Splitting Exceeding 4% Solar-to-Hydrogen Efficiency

Sheng Ye#, Wenwen Shi#, Yong Liu, Dongfeng Li, Hang Yin, Haibo Chi, Yaling Luo, Na Ta Fengtao Fan, Xiuli Wang, and Can Li*

Journal of the American Chemical Society    (2021)  

DOI:

10.1021/jacs.1c00802

61

Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic C−H Functionalization for the Synthesis of Hydroquinolines through Intermolecular [4+2] Cycloadditions

Kai Wang#, Xiangfeng Lin#, Yan Liu*, Can Li*

ACS catalysis    (2021)  

DOI:

10.1021/acscatal.1c02489

60

Biomimetic approach to the catalytic enantioselective synthesis of tetracyclic isochroma

 

Xiangfeng Lin, Xianghui Liu, Kai Wang, Qian Li, Yan Liu* & Can Li*

Nature Communications    (2021)  

DOI:

10.1038/s41467-021-25198-y

59

Blocking the non-selective sites through surface plasmon-induced deposition of metal oxide on Au/TiO2 for CO-PROX reaction

Feng Hong+, Shengyang Wang+, Junying Zhang, Bingsen Zhang, Keju Sun, Jiahui Huang*, Botao Qiao, Na Ta, Mingrun Li, Dan Li, Weixin Huang, Masatake Haruta, Can Li*

Chem Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1016/j.checat.2021.04.003

58

Boosting photocatalytic water oxidation by surface plasmon resonance of AgxAu1x alloy nanoparticles

Rida Shahzadi Haider+, Shengyang Wang+, Yuying Gao, Anum Shahid Malik, Na Ta, Hao Li, Bin Zeng, Michel Dupuis, Fengtao Fan, Can Li*

Nano Energy    (2021)  

DOI:

10.1016/j.nanoen.2021.106189

57

Achieving selective photocatalytic CO2 reduction to CO on bismuth tantalum oxyhalogen nanoplates

Xiaoping Tao+, Yi Wang+, Jiangshan Qu, Yue Zhao, Rengui Li* and Can Li*

Journal of Materials Chemistry A    (2021)  

DOI:

10.1039/d1ta02504j

56

Unravelling the essential difference between TiOx and AlOx interface layers on Ta3N5 photoanode for photoelectrochemical water oxidation

Yongle Zhao, Huichen Xie, Wenwen Shi, Hong Wang, Chenyi Shao, Can Li*

Journal of Energy Chemistry    (2021)  

DOI:

10.1016/j.jechem.2021.04.042

55

Highly Selective Detection of K+ Based on a Dimerized G-Quadruplex DNAzyme

Yu Cheng, Mingpan Cheng, Jingya Hao, Wenhui Miao, Wenqin Zhou, Guoqing Jia and Can Li*

Analytical Chemistry    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.analchem.1c00872

54

Interface engineering with an AlOx dielectric layer enabling an ultrastable Ta3N5 photoanode for photoelectrochemical water oxidation

Yongle Zhao, Guiji Liu,Hong Wang, Yuying Gao, ingting Yao, Wenwen Shi and Can Li*

Journal of Materials Chemistry A     (2021)  

DOI:

10.1039/D1TA00206F

53

 Crystallinity and Orientation Manipulation of Anthracene Diimide Polymers for All-Polymer Solar Cells

Dandan Tu, Zhendong Feng, Zhaochi Feng, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Functional Materials     (2021)  

DOI:

10.1002/adfm.202011049

52

Solvent‐Actuated Self‐Assembly of Amphiphilic Hole‐Transporting Polymer Enables Bottom‐Surface Passivation of Perovskite Film for Efficient Photovoltaics

Qing Yang#, Xuchao Wang#, Shuwen Yu, Xuan Liu, Pan Gao, Xiaobo Hu, Guangjin Hou, Shaoqiang Chen, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Energy Materials    (2021)  

DOI:

10.1002/aenm.20210049351

A Novel Double Perovskite Oxide Semiconductor Sr2CoWO6 as Bifunctional Photocatalyst for Photocatalytic Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions from Water under Visible Light Irradiation

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Xianwen Zhang, Changtong Ma, Anum Shahid Malik, Ailing Jin, Saadia Rasheed, Yimeng Sun, Can Li, Hongxian Han*

Solar RRL    (2021)  

DOI:

10.1002/solr.202000702

50

Surface Passivation Effect of Ferrihydrite with Hole-Storage Ability in Water Oxidation on BiVO4 Photoanode

Heng Yin, Dongfeng Li, Xiuli Wang,* and Can Li*

Journal of Physical Chemistry C    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.jpcc.1c02369

49

Shallow Oxygen Substitution Defect to Deeper Defect Transformation Mechanism in Ta3N5 under Light Irradiation

Heng Yin, Chenyi Shao, Hong Wang, Hefeng Zhang, Dongfeng Li, Xu Zong, Xiuli Wang,* and Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters    (2021)  

DOI:

10.1021/acs.jpclett.1c00767

48

Unassisted Highly Selective Gas-Phase CO2 Reduction with a Plasmonic Au/p-GaN Photocatalyst Using H2O as an Electron Donor

Rengui Li, Wen-Hui Cheng, Matthias H. Richter, Joseph S. DuChene, Wenming Tian, Can Li and Harry A. Atwater*

ACS Energy Letters    (2021)  

DOI:

10.1021/acsenergylett.1c00392

47

Efficiency Accreditation and Testing Protocols for Particulate Photocatalysts toward Solar Fuel Production

Zhiliang Wang#, Takashi Hisatomi#, Rengui Li#, Kazuhiro Sayama, Gang Liu*, Kazunari Domen*, Can Li*, Lianzhou Wang*

Joule    (2021)  

DOI:

10.1016/j.joule.2021.01.001

46

Halide perovskites for light emission and artificial photosynthesis: Opportunities, challenges, and perspectives

Ming Shi, Rengui Li* and Can Li

EcoMat    (2021)  

DOI:

10.1002/eom2.12074

45

Surface assembly of cobalt species for simultaneous acceleration of interfacial charge separation and catalytic reactions on Cd0.9Zn0.1S photocatalyst

Khakemin Khan, Lifen Xu, Ming Shi, Jiangshan Qua, Xiaoping Tao, Zhaochi Feng, Rengui Li* and Can Li

Chinese Journal of Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1016/S1872-2067(20)63717-2

44

CO2 hydrogenation to methanol on ZnO-ZrO2 solid solution catalysts with ordered mesoporous structure

Zhe Han, Chizhou Tang, Feng Sha, Shan Tang, Jijie Wang and Can Li*

Journal of Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1016/j.jcat.2021.02.024

43

Mechanistic Understanding of Efficient Photocatalytic H2 Evolution on Two‐Dimensional Layered Lead Iodide Hybrid Perovskites

Hong Wang, Hefeng Zhang, Junhui Wang, Yuying Gao, Fengtao Fan, Kaifeng Wu, Xu Zong* and Can Li

Angewandte Chemie International Edition    (2021)  

DOI:

10.1002/anie.202014623

42

Palladium-catalyzed enantioselective linear allylic alkylation of vinyl benzoxazinanones: An inner-sphere mechanism

Kai Wang, Binli Wang, Xianghui Liu, Hongjun Fan*, Yan Liu* and Can Li*

Chinese Journal of Catalysis    (2021)  

DOI:

10.1016/S1872-2067(20)63751-2

41

Visible‐Light‐Driven Photocatalytic Hydrogen Production on Cd0.9Zn0.1S Nanorods with an Apparent Quantum Efficiency Exceeding 80%

Khakemin Khan, Xiaoping Tao, Ming Shi, Bing Zeng, Zhaochi Feng, Rengui Li* and Can Li

Advanced Functional Materials    (2021)  

DOI:

10.1002/adfm.202009444

40

Regulation of Ferroelectric Polarization to Achieve Efficient Charge Separation and Transfer in Particulate RuO2/BiFeO3 for High Photocatalytic Water Oxidation Activity

Jafar H. Shah, Biaohong Huang, Ahmed M. Idris, Yong Liu, Anum S. Malik, Weijin Hu*, Zhidong Zhang, Hongxian Han* and Can Li

Small    (2021)  

DOI:

10.1002/smll.202007044

39

Isomeric anthracene diimide polymers

Dandan Tu, Qing Yang, Shuwen Yu, Xin Guo* and Can Li*

Chemical Science    (2021)  

DOI:

10.1039/d0sc06164f

38

Unveiling the Hydration Structure of Ferrihydrite for Hole Storage in Photoelectrochemical Water Oxidation

Pengpeng Wang, Deng Li, Haibo Chi, Yongle Zhao, Junhu Wang, Dongfeng Li, Shan Pang, Ping Fu, Jingying Shi* and Can Li*

Angewandte Chemie International Edition    (2020)  

DOI:

10.1002/anie.202014871

37

Water-initiated hydrocarboxylation of terminal alkynes with CO2 and hydrosilane

Meng-Meng Wang+, Sheng-Mei Lu+, Kumaraswamy Paridala and Can Li*

Chemical Communications    (2020)  

DOI:

10.1039/d0cc06320g

36

Sr2NiWO6 Double Perovskite Oxide as a Novel Visible-Light-Responsive Water Oxidation Photocatalyst

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Anum Shahid Malik, Dan Zhao, Hongxian Han* and Can Li

ACS Applied Materials & Interfaces    (2020)  

DOI:

10.1021/acsami.0c20031

35

Hydrogenation of Carbon Dioxide to Methanol over Non−Cu‐based Heterogeneous Catalysts 

Feng Sha, Zhe Han, Shan Tang, Jijie Wang* and Can Li*

ChemSusChem    (2020)  

DOI:

10.1002/cssc.202002054

34

Interfacial Modulation with Aluminum Oxide for Efficient Plasmon-Induced Water Oxidation 

Bin Zeng, Shengyang Wang, Yuying Gao, Guanna Li, Wenming Tian, Jittima Meeprasert,Hao Li, Huichen Xie, Fengtao Fan, Rengui Li*, and Can Li*

Advanced Functional Materials    (2020)  

DOI:

10.1002/adfm.202005688

33

Atomically dispersed Ptn+ species as highly active sites in Pt/In2O3 catalysts for methanol synthesis from CO2 hydrogenation

Zhe Han, Chizhou Tang, Jijie Wang, Landong Li, Can Li*

Journal of Catalysis    (2020)  

DOI:

10.1016/j.jcat.2020.06.018

32

Gradient tantalum-doped hematite homojunction photoanode improves both photocurrents and turnon voltage for solar water splitting

Hemin Zhang#, Dongfeng Li#, Woo Jin Byun, Xiuli Wang*, Tae Joo Shin, Hu Young Jeong*, Hongxian Han,Can Li and Jae Sung Lee*

Nature Communications    (2020)  

DOI:

10.1038/s41467-020-18484-8

31

The noncovalent dimerization of a G-quadruplex/hemin DNAzyme improves its biocatalytic properties

Yu Cheng+, Mingpan Cheng+, Jingya Hao, Guoqing Jia, David Monchaud and Can Li*

Chemical Science    (2020)  

DOI:

10.1039/D0SC02907F

30

The Polarization Effect in Surface‐Plasmon‐Induced Photocatalysis on Au/TiO2 Nanoparticles

Yuying Gao, Wei Nie, Qianhong Zhu, Xun Wang, Shengyang Wang, Prof. Fengtao Fan*, Prof. Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020)  

DOI:

10.1002/anie.202007706

29

Probing of coupling effect induced plasmonic charge accumulation for water oxidation

Yuying Gao+, Feng Cheng+, Weina Fang, Xiaoguo Liu, Shengyang Wang,Wei Nie, Ruotian Chen, Sheng Ye, Jian Zhu, Hongyu An, Chunhai Fan, Fengtao Fan*, Can Li*

National Science Review    (2020)  

DOI:

10.1093/nsr/nwaa151

28

Understanding the Effect of Crystalline Structural Transformation for Lead‐Free Inorganic Halide Perovskites

Ming Shi, Guanna Li, Wenming Tian, Shengye Jin, Xiaoping Tao, Yiming Jiang, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Advanced Materials    (2020) 2002137 

DOI:

10.1002/adma.202002137

27

Direct and indirect Z-scheme heterostructure-coupled photosystem enabling cooperation of CO2 reduction and H2O oxidation

Ying Wang, Xiaotong Shang, Jinni Shen, Zizhong Zhang*, Debao Wang, Jinjin Lin, Jeffrey C. S. Wu*, Xianzhi Fu, Xuxu Wang*, Can Li*

Nature Communication  11  (2020) 3043 

DOI:

10.1038/s41467-020-16742-3

26

Iron/Quinone-based all-in-one solar rechargeable flow cell for highly efficient solar energy conversion and storage

Mingyao Liu, Minyong Du, Guifa Long, Hui Wang, Wei Qin, Doudou Zhang, Sheng Ye, Shengzhong Liu, Jingying Shi*, Zhenxing Liang*, Can Li*

Nano Energy    (2020) 104907 

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104907

25

Enantioselective Olefin Cyclopropanation with G-Quadruplex DNA-Based Biocatalysts

Jingya Hao+, Wenhui Miao+, Yu Cheng, Shengmei Lu, Guoqing Jia, and Can Li*

ACS Catalysis  10  (2020) 6561–6567 

DOI:

10.1021/acscatal.0c01203

24

Effects of the interfacial defects in Au/ TiO2 on plasmon-induced water oxidation

Hao Li+, Shengyang Wang+, Feng Hong, Yuying Gao, Bin Zeng, Rida Shahzadi Haider, Fengtao Fan, Jiahui Huang, Can Li*

The Journal of Chemical Physics  152  (2020) 194702 

DOI:

10.1063/5.0008382

23

Dion-Jacobson 2D-3D perovskite solar cells with improved efficiency and stability

Xiaoqing Jiang+, Jiafeng Zhang+, Sajjad Ahmad, Dandan Tu, Xuan Liu, Guoqing Jia, Xin Guo*, Can Li*

Nano Energy    (2020)  

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104892

22

Photoinduced surface activation of semiconductor photocatalysts under reaction conditions: a commonly overlooked phenomenon in photocatalysis

Xiaoping Tao, Wenwen Shi, Bin Zeng, Yue Zhao, Na Ta, Shengyang Wang, Adenle Abraham Abdul, Rengui Li*, Can Li*

ACS Catalysis    (2020)  

DOI:

10.1021/acscatal.0c00462

21

Pyroelectric effect in CdS nanorods decorated with a molecular Co-catalyst for hydrogen evolution

Meiyu Zhang, Qiyu Hua, Kangwei Ma, Yong Ding*, Can Li*

Nano Energy    (2020) 104810 

DOI:

10.1016/j.nanoen.2020.104810

20

Water Oxidation on TiO2: A Comparative DFT Study of 1e–, 2e–, and 4e– Processes on Rutile, Anatase, and Brookite

Anum Shahid Malik, Taifeng Liu*, Michel Dupuis*, Rengui Li, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry C    (2020)  

DOI:

10.1021/acs.jpcc.9b11450

19

Exploration of the intrinsic factors limiting the photocurrent density in ferroelectric BiFeO3 thin film

Jafar Hussain Shah, Hengyun Ye, Yong Liu, Ahmed Mahmoud Idris, Anum Shahid Malik, Yi Zhang*, Hongxian Han*, Can Li

Journal of Materials Chemistry A  8  (2020) 6863-6873 

DOI:

10.1039/D0TA00955E

18

A Hydrogen Farm Strategy for Scalable Solar Hydrogen Production with Particulate Photocatalysts

Yue Zhao, Chunmei Ding, Jian Zhu, Wei Qin, Xiaoping Tao, Fengtao Fan, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020)  

DOI:

10.1002/anie.202001438

17

Unravelling the water oxidation mechanism on NaTaO3-based photocatalysts

Qian Ding+, Yang Liu+, Tao Chen, Xiaoyu Wang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Michel Dupuis, Can Li

Journal of Materials Chemistry A  8  (2020) 6812-6821 

DOI:

10.1039/c9ta14235e

16

Boosting Performance of Non‐Fullerene Organic Solar Cells by 2D g‐C3N4 Doped PEDOT:PSS

Qing Yang, Shuwen Yu, Ping Fu, Wei Yu, Yong Liu, Xuan Liu, Zhaochi Feng, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Functional Materials  30  (2020) 1910205 

DOI:

10.1002/adfm.201910205

15

Intrinsic Facet‐Dependent Reactivity of Well‐Defined BiOBr Nanosheets on Photocatalytic Water Splitting

Ming Shi, Guanna Li, Jianming Li, Xu Jin, Xiaoping Tao, Bin Zeng, Evgeny A. Pidko, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020) 6590-6595 

DOI:

10.1002/anie.201916510

14

2D Conjugated Polyelectrolytes Possessing Identical Backbone with Active‐Layer Polymer as Cathode Interlayer for Organic Solar Cells

Xuan Liu, Wei Nie, Dandan Tu, Xin Guo*, Can Li*

Macromolecular Rapid Communications  41  (2020) 1900624 

DOI:

10.1002/marc.201900624

13

H‐Bonds‐Assisted Molecular Order Manipulation of Nonfullerene Acceptors for Efficient Nonannealed Organic Solar Cells

Xuan Liu, Xuchao Wang, Yejun Xiao, Qing Yang, Xin Guo*, Can Li*

Advanced Energy Materials  10  (2020) 1903650 

DOI:

10.1002/aenm.201903650

12

Embedding Sulfur Atoms in Decahedron Bismuth Vanadate Crystals with a Soft Chemical Approach for Expanding the Light Absorption Range

Yue Zhao, Taifeng Liu, Ruotian Chen, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Jianming Li, Xu Jin, Rengui Li*, Can Li*

ChemCatChem  12  (2020) 1585-1590 

DOI:

10.1002/cctc.201901865

11

Internal‐Field‐Enhanced Charge Separation in a Single‐Domain Ferroelectric PbTiO3 Photocatalyst

Yong Liu, Sheng Ye, Huichen Xie, Jian Zhu, Quan Shi, Na Ta, Ruotian Chen, Yuying Gao, Hongyu An, Wei Nie, Huanwang Jing, Fengtao Fan*, Can Li*

Advanced Materials  32  (2020) 1906513 

DOI:

10.1002/adma.201906513

10

High-Performance Solar Redox Flow Battery toward Efficient Overall Splitting of Hydrogen Sulfide

Weiguang Ma, Congxin Xie, Xiaomei Wang, Hong Wang, Xiaoqing Jiang, Hefeng Zhang, Xin Guo, Xu Zong*, Xianfeng Li, Can Li*

ACS Energy Letters  5  (2020) 597-603 

DOI:

10.1021/acsenergylett.9b02206

9

Establishing inorganic-biological hybrid photoelectrochemical platform towards sustainable conversion of α-chitin

Hefeng Zhang, Yong Zhao, Huiyan Zhang, Haichuan Zhou, Hong Wang, Xu Zong*, Heng Yin*, Can Li*

Applied atalysis B: Environmental  265  (2020) 118558 

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118558

8

Advanced space- and time-resolved techniques for nanoparticle photocatalysts studies

Yuying Gao, Wei Nie, Xiuli Wang, Fengtao Fan*, Can Li*

Chemical Communications  56  (2020) 1007-1021 

DOI:

10.1039/C9CC07128H

7

Efficient hydrogen peroxide synthesis by metal-free polyterthiophene via photoelectrocatalytic dioxygen reduction

Wenjun Fan, Bingqing Zhang, Xiaoyu Wang, Weiguang Ma, Deng Li, Zhiliang Wang, Michel Dupuis, Jingying Shi*, Shijun Liao*, Can Li*

Energy & Environmental Science  13  (2020) 238-245 

DOI:

10.1039/C9EE02247C

6

A Novel Double Perovskite Oxide Semiconductor Sr2CoWO6 as Bifunctional Photocatalyst for Photocatalytic Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions from Water under Visible Light Irradiation

Ahmed Mahmoud Idris, Taifeng Liu, Jafar Hussain Shah, Xianwen Zhang, Changtong Ma, Anum Shahid Malik, Ailing Jin, Saadia Rasheed, Yimeng Sun, Can Li, Hongxian Han*

Solar RRL  4  (2020) 1900456 

DOI:

10.1002/solr.201900456

5

Unraveling the Kinetics of Photocatalytic Water Oxidation on WO3

Deng Li, Ruotian Chen, Shengyang Wang, Xianwen Zhang, Yang Zhang, Junxue Liu, Hang Yin, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li*

The Journal of Physical Chemistry Letters  11  (2020) 412-418 

DOI:

10.1021/acs.jpclett.9b03340

4

Carbon Nitride Embedded with Transition Metals for Selective Electrocatalytic CO2 Reduction

Chunmei Ding+, Chengcheng Feng+, Yuhan Mei, Fengyuan Liu, Hong Wang, Michel Dupuis, Can Li*

Applied Catalysis B: Environmental  268  (2020) 118391 

DOI:

10.1016/j.apcatb.2019.118391

3

Surface polarity-induced spatial charge separation boosting photocatalytic overall water splitting on GaN nanorod arrays

Zheng Li+, Liang Zhang+, Yong Liu, Chenyi Shao, Yuying Gao, Fengtao Fan, Junxi Wang, Jinmin Li, Janchang Yan*, Rengui Li*, Can Li*

Angewandte Chemie International Edition  59  (2020) 935-942 

DOI:

10.1002/anie.201912844

2

A Spirobixanthene‐Based Dendrimeric Hole‐Transporting Material for Perovskite Solar Cells

Wei Yu, Jinhui Zhang, Dandan Tu, Qing Yang, Xuchao Wang, Xuan Liu, Feng Cheng, Yu Qiao, Gang Li, Xin Guo*, Can Li*

Solar RRL  4  (2020) 1900367 

DOI:

10.1002/solr.201900367

1

Carboxylation of Toluene with CO2‐derived Dimethyl Carbonate over Amorphous Ti−Zr Mixed‐metal Oxide Catalysts

Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li*

ChemCatChem  12  (2020) 95-99 

DOI:

10.1002/cctc.201901276