Tingting Yao

Tingting Yao(Ҧã Ph. D


Born in 1983, Xinyang, Henan Province

Address:
State Key Laboratory of Catalysis (SKLC), Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Dalian National Laboratory for Clean Energy (DNL), Zhongshan Road 457, 116023, Dalian, China

Tel.: 86-411-84379835

Email: ttyao@dicp.ac.cn

 

Education and Work Experiences:
2017.08 C present, Researcher, Dalian Institute of Chemical Physics
2013.04 - 2017.07, Post - doctoral Fellow, Dalian Institute of Chemical Physics
2007.09 - 2012.12, PhD, South China University of Technology (SCUT)
2000.09 - 2004.07, Bachelor degree, Zhengzhou University (ZZU)

Postdoctoral work report title: : Manipulating the surface/interfacial energetics of composite photoanodes for efficient water splitting

Research Interest:Photoelectrochemical and electrocatalytic water splitting

 

Publications:

1. Yuxing Xu#, Taifeng Liu, Heng Yin, Tingting Yao, Xiuli Wang, Hongxian Han*, Can Li*, Simultaneous two-electron transfer from photoirradiated semiconductor to molecular catalyst, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2017, In press.
2. Bingqing Zhang#, Wenjun Fan, Tingting Yao, Shichao Liao, Deng Li, Jingying Shi, Shijun Liao, Ailong Li, Mingyao Liu, Can Li*, Design and Fabrication of a Dual-Photoelectrode Fuel Cell towards Cost-Effective Electricity Production from Biomass, Chemsuschem, 2016.12.2020171099~105
3. Tingting Yao#, Ruotian Chen, Junjie Li, Jingfeng Han, Wei Qin, Hong Wang, Jingying Shi, Fengtao Fan, Can Li*, Manipulating the Interfacial Energetics of n-type Silicon Photoanode for Efficient Water Oxidation, Journal of the American Chemical Society, 2016.09.221384113664~13672
4. Shichao Liao#, Xu Zong, Brian Seger, Thomas Pederse, Tingting Yao, Chunmei Ding, Jingying Shi*, Jian Che*, Can Li*, Integrating a Dual-Silicon Photoelectrochemical Cell into a Redox Flow Battery for Unassisted Photocharging, Nature Communications, 2016.05.04, 711474 (2016)
5. Chunmei Ding#, Zhiliang Wang, Jingying Shi, Tingting Yao, Ailong Li, Pengli Yan, Baokun Huang, Can Li*, Substrate-Electrode Interface Engineering by an Electron-Transport Layer in Hematite Photoanode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016.3.23, 8117086~7091
6. Wei Qin#, Nan Wang#, Tingting Yao, Shubo Wang, Hui Wang, Yuexian Cao, Shengzhong Frank Liu*, Can Li*, Enhancing the Performance of Amorphous-Silicon Photoanodes for Photoelectrocatalytic Water Oxidation, ChemSusChem2015.11.11, 201583987~3991
7. Zhou Yang#, Bing Cai, Bin Zhou, Tingting Yao, Wei Yu, Shengzhong Frank Liu, Wen-Hua Zhang*, Can Li*, An Up-Scalable Approach to CH3NH3PbI3 Compact Films for High-Performance Perovskite Solar Cells, Nano Energy, 2015.7.01, 15670~678
8. Shufang Kou#, Tingting Yao, Xiaofeng Xu, Rui Zhu, Qing Zhao, Jian Yang*, Facile Synthesis and Optical Properties of Ultrathin Cu-doped ZnSe Nanorods, CrystEngComm, 2013.01.01, 154810495~10499
9. Tingting Yao#, Shufang Kou, Yanghui Sun, Qing Zhao, Jian Yang*, Facile Synthesis, Optical Properties and Growth Mechanism of Elongated Mn-doped ZnSe1-xSx Nanocrystals, CrystEngComm, 2012.09.25, 2012148440~8445
10. Tingting Yao#, Qing Zhao, Zhengping Qiao, Feng Peng, Hongjuan Wang, Hao Yu, Cheng Chi, Jian Yang*, Chemical Synthesis, Structural Characterization, Optical Properties, and Photocatalytic Activity of Ultrathin ZnSe Nanorods, Chemistry - A European Journal, 2011.06.15201117: 8663~8670