Tingting Yao(姚婷婷), Ph. D


Born in 1983, Xinyang, Henan Province


Address:

State Key Laboratory of Catalysis (SKLC), Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Dalian National Laboratory for Clean Energy (DNL), Zhongshan Road 457, 116023, Dalian, China


Tel.: 86-411-84379835


Email: ttyao@dicp.ac.cn


Education and Work Experiences:


2017.08 – present, Researcher, Dalian Institute of Chemical Physics 

2013.04 – 2017.07, Post – doctoral Fellow, Dalian Institute of Chemical Physics

2007.09 – 2012.12, PhD, South China University of Technology (SCUT)

2000.09 – 2004.07, Bachelor degree, Zhengzhou University (ZZU)


Research Interest: 


Photoelectrochemical and electrocatalytic water splitting and CO2 reduction


Title of Ph. D Thesis: 


Photoelectrochemical-photovoltaic Coupling and Interface Engineering for Enhancing Photoelectrochemical Water Splitting


Publications:


1.      Tingting Yao#, Xiurui An, Hongxian Han , John Qianjun Chen, Can Li*, Photoelectrocatalytic Materials for Solar Water Splitting, Advanced Energy Materials, (2018) 1800210

 

2.      Yuxing Xu#, Taifeng Liu, Heng Yin, Tingting Yao, Xiuli Wang, Hongxian Han*, Can Li*, Simultaneous two-electron transfer from photoirradiated semiconductor to molecular catalyst, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 355 (2017) 332-337


3.      Bingqing Zhang#, Wenjun Fan, Tingting Yao, Shichao Liao, Deng Li, Jingying Shi, Shijun Liao, Ailong Li, Mingyao Liu, Can Li*, Design and Fabrication of a Dual-Photoelectrode Fuel Cell towards Cost-Effective Electricity Production from Biomass, Chemsuschem, 2016.12.20201710):99~105


4.      Tingting Yao#, Ruotian Chen, Junjie Li, Jingfeng Han, Wei Qin, Hong Wang, Jingying Shi, Fengtao Fan, Can Li*, Manipulating the Interfacial Energetics of n-type Silicon Photoanode for Efficient Water Oxidation, Journal of the American Chemical Society, 2016.09.2213841):13664~13672


5.      Shichao Liao#, Xu Zong, Brian Seger, Thomas Pederse, Tingting Yao, Chunmei Ding, Jingying Shi*, Jian Che*, Can Li*, Integrating a Dual-Silicon Photoelectrochemical Cell into a Redox Flow Battery for Unassisted Photocharging, Nature Communications, 2016.05.04, 711474 (2016)


6.      Chunmei Ding#, Zhiliang Wang, Jingying Shi, Tingting Yao, Ailong Li, Pengli Yan, Baokun Huang, Can Li*, Substrate-Electrode Interface Engineering by an Electron-Transport Layer in Hematite Photoanode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016.3.23, 811):7086~7091


7.      Wei Qin#, Nan Wang#, Tingting Yao, Shubo Wang, Hui Wang, Yuexian Cao, Shengzhong Frank Liu*, Can Li*, Enhancing the Performance of Amorphous-Silicon Photoanodes for Photoelectrocatalytic Water Oxidation, ChemSusChem2015.11.11, 20158):3987~3991


8.      Zhou Yang#, Bing Cai, Bin Zhou, Tingting Yao, Wei Yu, Shengzhong Frank Liu, Wen-Hua Zhang*, Can Li*, An Up-Scalable Approach to CH3NH3PbI3 Compact Films for High-Performance Perovskite Solar Cells, Nano Energy, 2015.7.01, 15670~678


9.      Shufang Kou#, Tingting Yao, Xiaofeng Xu, Rui Zhu, Qing Zhao, Jian Yang*, Facile Synthesis and Optical Properties of Ultrathin Cu-doped ZnSe Nanorods, CrystEngComm, 2013.01.01, 1548):10495~10499


10.   Tingting Yao#, Shufang Kou, Yanghui Sun, Qing Zhao, Jian Yang*, Facile Synthesis, Optical Properties and Growth Mechanism of Elongated Mn-doped ZnSe1-xSx Nanocrystals, CrystEngComm, 2012.09.25, 201214):8440~8445


11.   Tingting Yao#, Qing Zhao, Zhengping Qiao, Feng Peng, Hongjuan Wang, Hao Yu, Cheng Chi, Jian Yang*, Chemical Synthesis, Structural Characterization, Optical Properties, and Photocatalytic Activity of Ultrathin ZnSe Nanorods, Chemistry – A European Journal, 2011.06.15201117: 8663~8670