Publication List


Year From ~ Title
Author Journal Show IF    
  Result: 17 articles.
  1
  Blocking backward reaction on hydrogen evolution cocatalyst in a photosystem II hybrid Z-scheme water splitting system
  Zhen Li, Yu Qi, Wangyin Wang, Deng Li, Zheng Li, Yanan Xiao, Guangye Han, Jian-Ren Shen, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 40 (2019) 486-494
  DOI:S1872-2067(19)63311-5

  2
  Advances in solar energy conversion
  Jinlong Gong, Can Li, Michael R. Wasielewski 
  Chemical Society Reviews   (2019) 
  DOI:10.1039/C9CS90020A

  3
  Simultaneous Photoelectrocatalytic Water Oxidation and Oxygen Reduction for Solar Electricity Production in Alkaline Solution
  Bingqing Zhang, Lihue He, Tingting Yao, Wenjun Fan, Xiangtian Zhang, Sheng Wen, Jingying Shi, Can Li
  ChemSusChem 12 (2019) 1026-1032
  DOI:10.1002/cssc.201802849

  4
  Stable Potential Windows for Long‐Term Electrocatalysis by Manganese Oxides Under Acidic Conditions
  Ailong Li, Hideshi Ooka, Nadège Bonnet, Toru Hayashi, Yimeng Sun, Qike Jiang, Can Li, Hongxian Han, Ryuhei Nakamura
  Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201813361

  5
  Crystallographic-Orientation-Dependent Charge Separation of BiVO4 for Solar Water Oxidation
  Deng Li, Yong Liu, Wenwen Shi, Chenyi Shao, Shengyang Wang, Chunmei Ding, Taifeng Liu, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 825-831
  DOI:10.1021/acsenergylett.9b00153

  6
  PTB7:PC61BM Bulk Heterojunction-Based Photocathodes for Efficient Hydrogen Production in Aqueous Solution
  Wenwen Shi, Wei Yu, Deng Li, Doudou Zhang, Wenjun Fan, Jingying Shi, Can Li
  Chemistry of Materials   (2019) ( ) 
  DOI:

  10.1021/acs.chemmater.8b04629

  7
  An Unusual Charge Distribution on the Facet of SrTiO3 Nanocube under Light Irradiation
  Linchao Mu, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry Letters   (2019) 
  DOI:10.1021/acs.jpclett.9b00243

  8
  Optimizing both the CoMo/Al2O3 catalyst and the technology for selectivity enhancement in the hydrodesulfurization of FCC gasoline
  Cen Zhang,Xinyi Liu,Tiefeng Liu, ZongxuanJiang,Can Li
  Applied Catalysis A: General 575 (2019) (5) 187-197
  DOI:10.1016/j.apcata.2019.02.025

  9
  Heterostructure of 1D Ta3N5 Nanorod/BaTaO2N Nanoparticle Fabricated by a One‐Step Ammonia Thermal Route for Remarkably Promoted Solar Hydrogen Production
  Beibei Dong, Junyan Cui, Yuying Gao, Yu Qi, Fuxiang Zhang, Can Li
  Advanced Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201808185

  10
  Interfacial Charge Modulation: An Efficient Strategy for Boosting Spatial Charge Separation on Semiconductor Photocatalysts
  Xiaoping Tao, Yuying Gao, Shengyang Wang, Xiaoyu Wang, Yang Liu, Yue Zhao, Fengtao Fan, Michel Dupuis, Rengui Li, Can Li
  Advanced Energy Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/aenm.201803951

  11
  Integrating a redox flow battery into a Z-scheme water splitting system for enhancing the solar energy conversion efficiency
  Zhen Li, Wangyin Wang, Shichao Liao, Mingyao Liu, Yu Qi, Chunmei Ding, Can Li
  Energy & Environmental Science 12 (2019) 631-639
  DOI:10.1039/C8EE01299G

  12
  An organic-base catalyzed asymmetric 1,4-addition of tritylthiol to in situ generated aza-o-quinone methides at the H2O/DCM interface
  Xianghui Liu, Kai Wang, Wengang Guo, Yan Liu, Can Li
  Chemical Communications 55 (2019) 2668 - 2671
  DOI:Chemical Communications

  13
  Sr- and Co-doped LaGaO3-δ with high O2 and H2 yields in solar thermochemical water splitting
  Zhenpan Chen, Qingqing Jiang, Feng Cheng, Jinhui Tong,Min Yang, Zongxuan Jiang, Can Li
  Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 6099-6112
  DOI:10.1039/c8ta11957k

  14
  Giant Defect-Induced Effects on Nanoscale Charge Separation in Semiconductor Photocatalysts
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Thomas Dittrich, Fengtao Fan, Can Li
  NANO LETTERS 19 (2019) (1) 426-432
  DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04245

  15
  Promoting Photocatalytic H2 Evolution on Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Nanocrystals by Simultaneous Dual-Charge Transportation Modulation
  Hong Wang, Xiaomei Wang, Ruotian Chen, Hefeng Zhang, Xiuli Wang, Junhui Wang, Jing Zhang, Linchao Mu, Kaifeng Wu, Fengtao Fan, Xu Zong, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 40−47
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b01830

  16
  Novel Conjugated Organic Polymers as Candidates for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production 
  Jian Chen, Xiaoping Tao, Lin Tao, He Li, Chunzhi Li, Xiuli Wang, Can Li, Rengui Li,QihuaYang
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 461-470
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.011

  17
  One-pot synthesis of BaMg1/3Ta2/3O3-xNy/Ta3N5 heterostructures as H2-evolving photocatalysts for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting 
  Junyan Cui, Yu Qi,Beibei Dong,Linchao Mu,QianDing,Gang Liu,Mingjun Jia,Fuxiang Zhang, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 1-7
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.014