论文一览


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  Result: 39 articles.
  1
  Bandgap Engineering of Dual Acceptor-Containing Naphthalene Diimide Polymers for All-Polymer Solar Cells
  Dandan Tu, Xuan Liu, Jing Zhang, Qing Yang, Shuwen Yu, Xin Guo, Can Li
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering   (2018) 
  DOI:10.1021/acssuschemeng.8b05021

  2
  Development of Novel Perovskite‐Like Oxide Photocatalyst LiCuTa3O9 with Dual Functions of Water Reduction and Oxidation under Visible Light Irradiation
  Beibei Dong, Junyan Cui, Taifeng Liu, Yuying Gao, Yu Qi, Deng Li, Fengqiang Xiong, Fuxiang Zhang, Can Li
  Advanced Energy Materials   (2018) 1801660
  DOI:10.1002/aenm.201801660
  3
  CoMo/Al2O3 catalysts prepared by tailoring the surface properties of alumina for highly selective hydrodesulfurization of FCC gasoline
  Cen Zhang, Michael Brorson, Ping Li, Xinyi Liu, Tiefeng Liu, Zongxuan Jiang, CanLi
  Applied Catalysis A: General   (2018) 
  DOI:10.1016/j.apcata.2018.10.039

  4
  Visible-Light Driven Overall Conversion of CO2 and H2O to CH4 and O2 on 3D-SiC@2D-MoS2 Heterostructure
  Ying Wang, Zizhong Zhang, Lina Zhang, Zhongbin Luo, Jinni Shen, Huaxiang Lin, Jinlin Long, Jeffrey C. S. Wu, Xianzhi Fu, Xuxu Wang, Can Li
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   (2018) 
  DOI:10.1021/jacs.8b09344

  5
  Quasi‐Amorphous Metallic Nickel Nanopowder as an Efficient and Durable Electrocatalyst for Alkaline Hydrogen Evolution
  Doudou Zhang, Jingying Shi, Yu Qi, Xiaomei Wang, Hong Wang, Mingrun Li, Shengzhong Liu, Can Li 
  Advanced Science   (2018) 1801216
  DOI:10.1002/advs.201801216
  6
  Fluorescence Spectroscopic Insight into the Supramolecular Interactions in DNA‐Based Enantioselective Sulfoxidation 
  Yu Cheng, Dr. Mingpan Cheng, Jingya Hao, Dr. Guoqing Jia, Prof. Can Li
  CHEMBIOCHEM 19 (2018) 2233-2240
  DOI:10.1002/cbic.201800393
  7
  Water oxidation on a mononuclear manganese heterogeneous catalyst 
  Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang, Can Li
  Nature Catalysis   (2018) 
  DOI:10.1038/s41929-018-0158-6

  8
  Photothermally promoted cleavage of β-1,4-glycosidic bonds of cellulosic biomass on Ir/HY catalyst under mild conditions
  Bao Zhang, Jun Li, Lin Guo, Zhenpan Chen, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 237 (2018) 660-664
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.06.041

  9
  Tandem one-pot CO2 reduction by PMHS and silyloxycarbonylation of aryl/vinyl halides to access carboxylic acids
  Kumaraswamy Paridala, ShengMei Lu, MengMeng Wang, Can Li
  CHEMICAL COMMUNICATIONS   (2018) 
  DOI:10.1039/c8cc06820h

  10
  The Synthesis of Chiral Trispirocyclic Oxindoles via Organic-base/Au(I)-catalyzed Sequential Reactions 
  Wengang Guo, Lu Li, Qian Ding, Xiangfeng Lin, Xianghui Liu, Kai Wang, Yan Liu, Hongjun Fan, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) 10180−10189
  DOI:10.1021/acscatal.8b02157

  11
  Bifunctional donor polymers bearing amino pendant groups for efficient cathode interlayer-free polymer solar cells 
  Xuan Liu, Ping Fu, Dandan Tu, Qing Yang, Shuwen Yu, Xin Guo, Can Li
  Journal of Materials Chemistry A    (2018) 
  DOI:10.1039/c8ta06669h

  12
  Visible‐Light‐Responsive 2D Cadmium–Organic Framework Single Crystals with Dual Functions of Water Reduction and Oxidation 
  Yejun Xiao, Yu Qi, Xiuli Wang, Xiaoyu Wang, Fuxiang Zhang, Can Li 
  ADVANCED MATERIALS   (2018) 1803401
  DOI:10.1002/adma.201803401

  13
  Amorphous Multi-elements Electrocatalysts with Tunable Bifunctionality towards Overall Water Splitting 
  Xiaomei Wang, Weiguang Ma, Chunmei Ding, Zhiqiang Xu, Hong Wang, Xu Zong, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) 9926−9935
  DOI:10.1021/acscatal.8b01839

  14
  Roles of Phase-Junction in Photocatalysis and Photoelectrocatalysis
  Xiuli Wang, Can Li
  Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 21083−21096
  DOI:10.1021/acs.jpcc.8b06039

  15
  An Operando-Raman study on oxygen evolution of manganese oxides: Roles of phase composition and amorphization 
  Hongyu An,Zheng Chen, Jingxiu Yang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Feng taoFan, CanLi
  Journal of Catalysis 367 (2018) 53–61
  DOI:10.1016/j.jcat.2018.08.007

  16
  Photo-induced self-formation of dual-cocatalysts on semiconductor surface 
  Linchao Mu, Qiao Zhang, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Shengyang Wang, Junyan Cui, Fengtao Fan, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 39 (2018) 1730–1735
  DOI:10.1016/S1872-2067(18)63138-9

  17
  Intermediate-crystallization promoted catalytic activity of titanosilicate zeolites 
  Risheng Bai, Qiming Sun, Yue Song, Ning Wang, Tianjun Zhang, Fei Wang, Yongcun Zou, Zhaochi Feng, Shu Miaob, Jihong Yu
  Journal of Materials Chemistry A 6 (2018) 8757
  DOI:10.1039/c8ta01960f
  18
  Improving Catalytic Hydrogenation Performance of Pd Nanoparticles by Electronic Modulation Using Phosphine Ligands
  Miao Guo, He Li, Yiqi Ren, Xiaomin Ren, Qihua Yang, Can Li 
  ACS Catalysis 8 (2018) 6476−6485
  DOI:10.1021/acscatal.8b00872

  19
  Redox-Based Visible-Light-Driven Z-Scheme Overall Water Splitting with Apparent Quantum Efficiency Exceeding 10%
  Yu Qi, Yue Zhao, Yuying Gao, Deng Li, Zhen Li, Fuxiang Zhang, Can Li
  Joule   (2018) 
  DOI:10.1016/j.joule.2018.07.029

  20
  Lowering Molecular Symmetry To Improve the Morphological Properties of the Hole-Transport Layer for Stable Perovskite Solar Cells
  Xuchao Wang, Jing Zhang, Shuwen Yu, Wei Yu, Ping Fu,Xuan Liu, Xin Guo, Can Li
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018) 12529 –12533
  DOI:10.1002/anie.201807402

  21
  Investigating the Coke Formation Mechanism of H-ZSM-5 during Methanol Dehydration Using Operando UV–Raman Spectroscopy 
  Hongyu An, Fei Zhang, Zaihong Guan, Xuebin Liu, Fengtao Fan, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) (10) 9207–9215
  DOI:10.1021/acscatal.8b00928

  22
  Loop permutation affects the topology and stability of G-quadruplexes 
  Mingpan Cheng, Yu Cheng, Jingya Hao, Guoqin Jia, Jun Zhou, Jean-Louis Mergny, Can Li 
  Nucleic Acids Research   (2018) 
  DOI:10.1093/nar/gky757

  23
  Imaging photogenerated charge carriers on surfaces and interfaces of photocatalysts with surface photovoltage microscopy 
  Ruotian Chen, Fengtao Fan, Thomas Dittrich, Can Li
  Chemical Society Reviews   (2018) 
  DOI:10.1039/C8CS00320C

  24
  Charge separation via asymmetric illumination in photocatalytic Cu2O particles
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Jian Zhu, Sheng Ye,Yuying Gao, Fengtao Fan, Can Li
  Nature Energy 3 (2018) 655–663
  DOI:10.1038/s41560-018-0194-0

  25
  Bimodal hole transport in bulk BiVO4 from computation
  Taifeng Liu, Viswanath Pasumarthi, Christine LaPorte, Zhaochi Feng, Qiuye Li, Jianjun Yang, Can Li,Michel Dupuis
  J. Mater. Chem. A 6 (2018) 3714–3723
  DOI:10.1039/c7ta1017h
  26
  Effects of Au nanoparticle size and metal-support interaction on plasmon-induced photocatalytic water oxidation 
  Shengyang Wang,Bin Zeng,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 39 (2018) 1219–1227
  DOI:10.1016/S1872-2067(18)63094-3 

  27
  A novel synthetic strategy of Fe-ZSM-35 with pure framework Fe species and its formation mechanism 

  Xiaohua Ju, Fuping Tian, Yanli Wang, Fengtao Fan, Zhaochi Feng* Can Li* 


  Inorganic Chemistry Frontiers 5 (2018) 2031-2037
  DOI:

  10.1039/C8QI00432C

  28

  A Sandwich‐Like Organolead Halide Perovskite Photocathode for Efficient and Durable Photoelectrochemical Hydrogen Evolution in Water


  Hefeng Zhang, Zhou Yang, Wei Yu, Hong Wang, Weiguang Ma, Xu Zong*, Can Li*


  Advanced Energy Materials   (2018) 1800795
  DOI:10.1002/aenm.201800795

  29
  Dynamic Interaction between Methylammonium Lead Iodide and TiO2 Nanocrystals Leads to Enhanced Photocatalytic H2 Evolution from HI Splitting
  Xiaomei Wang, Hong Wang, Hefeng Zhang, Wei Yu, Xiuli Wang, Yue Zhao, Xu Zong*,  Can Li*
  ACS Energy Letters  3 (2018) (5) 1159-1164
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b00488

  30
  Photoelectrocatalytic Materials for Solar Water Splitting
  Tingting Yao, Xiurui An, Hongxian Han , John Qianjun Chen, Can Li*
  Advanced Energy Materials   (2018) 1800210
  DOI:10.1002/aenm.201800210

  31
  Hydrogen generation from formic acid decomposition on a highly efficient iridium catalyst bearing a diaminoglyoxime ligand
  Sheng-Mei Lu , Zhijun Wang , Jijie Wang , Jun Li ,Can Li*
  Green Chemistry 20 (2018) 1835-1840
  DOI:10.1039/C8GC00495A

  32
  Metal Phosphide Catalysts Anchored on Metal-caged Graphitic Carbon towards Efficient and Durable Hydrogen Evolution Electrocatalysis
  Xiaomei Wang, Weiguang Ma, Zhiqiang Xu, Hong Wang, Wenjun Fan, Xu Zong*, Can Li*,
  Nano Energy 48 (2018) 500-509
  DOI:10.1016/j.nanoen.2018.04.011

  33
  Transition‐Metal‐Based Electrocatalysts as Cocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting: A Mini Review
  Deng Li, Jingying Shi*, Can Li
  Small   (2018) 1704179
  DOI:10.1002/smll.201704179

  34
  Achieving Simultaneous CO2 and H2S Conversion via a Coupled Solar-Driven Electrochemical Approach on Non-Precious-Metal Catalysts
  Weiguang Ma, Hong Wang, Dr. Wei Yu, Xiaomei Wang, Zhiqiang Xu,  Xu Zong*,  Prof. Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201713029

  35
  Mimicking the Key Functions of Photosystem II in Artificial Photosynthesis for Photoelectrocatalytic Water Splitting
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Fengtao Fan, Ping Fu, Heng Yin, Xiuli Wang, Zhiliang Wang, Pingwu Du,  Can Li *
  Journal of the American Chemical Society  40 (2018) (9)  3250–3256
  DOI:10.1021/jacs.7b10662

  36
  Using Pd as a Cocatalyst on GaN–ZnO Solid Solution for Visible-Light-Driven Overall Water Splitting
  Zheng Li,Fuxiang Zhang,Jingfeng Han,Jian Zhu,Mingrun Li,Bingqing Zhang,Wenjun Fan,Junling Lu,Can Li*
  Catalysis Letters 148 (2018) (3) 1-7
  DOI:10.1007/s10562-018-2294-7

  37
  Photoelectrochemical regeneration of all vanadium redox species for construction of a solar rechargeable flow cell
  Shichao Liao,Jingying Shi,Chunmei Ding,Mingyao Liu,Fengqiang Xiong,Nan Wang,Jian Chen*,CanLi*,
  Journal of Energy Chemistry 27 (2018) 278-282
  DOI:10.1016/j.jechem.2017.04.005

  38
  Chiral Catalysis at the Water/Oil Interface (invited Perspective)
  Wengang Guo, Xianghui Liu, Yan Liu*, Can Li*
  ACS Catalysis 8 (2018) 328-341
  DOI:acscatal.7b02118

  39
  Probing the interaction of copper cofactor and azachalcone substrate with G-quadruplex of DNA based Diels-Alderase by site-specific fluorescence quenching titration
  Mingpan Cheng, Jingya Hao, Yinghao Li, Yu Cheng , Guoqing Jia, Jun Zhou, Can Li*,
  Biochimie  146 (2018) 20-27
  DOI:10.1016/j.biochi.2017.11.001