论文一览


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  Result: 846 articles.
  846
  Water Oxidation Catalysts for Artificial Photosynthesis
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Mingyao Liu, Aoqi Wang, Qinge Huang, Can Li
  Advanced Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201902069

  845
  Carboxylation of toluene with CO2‐derived dimethyl carbonate over amorphous Ti‐Zr mixed‐metal oxide catalysts
  Hailong Liu, Zelong Li, Jijie Wang, Shengmei Lu, Mengmeng Wang, Yan Liu, Can Li
  ChemCatChem   (2019) 
  DOI:10.1002/cctc.201901276
  844
  Stereostructural Elucidation of Glucose Phosphorylation by Raman Optical Activity
  Yuxuan Tang, Feng Cheng, Zhaochi Feng, Guoqing Jia, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B   (2019) 
  DOI:10.1021/acs.jpcb.9b05 968

  843
  Integrating large-area perovskite solar module with thermoelectric generator for enhanced and stable power output
  Ping Fu, Wei Qin, Shengqiang Bai, DongYang, Lidong Chen, Xin Guo, Can Li
  Nano Energy   (2019) 
  DOI:10.1016/j.nanoen.2019.104009

  842
  Artificial photosynthesis systems for catalytic water oxidation (Feature Article, Front Cover Art)
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Can Li
  Advances in Inorganic Chemistry 74 (2019) 3-59
  DOI:10.1016/bs.adioch.2019.03.007

  841
  Homophase Junction for Promoting Spatial Charge Separation in Photocatalytic Water Splitting
  Yu Bai, Yueer Zhou, Jing Zhang, Xuebing Chen, Yonghui Zhang, Jifa Liu, Jian Wang, Fangfang Wang, Changdong Chen, Chun Li, Rengui Li, Can Li 
  ACS Catalysis 9 (2019) (4) 3242–3252
  DOI:10.1021/acscatal.8b05050
  840
  In-situ fabrication of atomic charge transferring path for constructing heterojunction photocatalysts with hierarchical structure
  Dongxu Liu, Jing Zhang, Chun Li, Xun Zhang, Xuebing Chen, Fangfang Wang, MingShi, Rengui Li, Can Li
  Applied Catalysis B: Environmental 248 (2019) (5) 459-465
  DOI:10.1016/j.apcatb.2019.02.050
  839
  Boosting photocatalytic water splitting by tuning built-in electric field at phase junction
  Jing Zhang, Xuebing Chen, Yu Bai, Chun Li, Ying Gao, Rengui Li, Can Li 
  Journal of Materials Chemistry A   (2019) 
  DOI:10.1039/C8TA08199A
  838
  Effect of Facet‐Selective Assembly of Cocatalyst on BiVO4 Photoanode for Solar Water Oxidation
  Deng Li, Ruotian Chen, Pengpeng Wang, Zhen Li, Jian Zhu, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li
  ChemCatChem   (2019) 
  DOI:10.1002/cctc.201900573

  837
  Blocking backward reaction on hydrogen evolution cocatalyst in a photosystem II hybrid Z-scheme water splitting system
  Zhen Li, Yu Qi, Wangyin Wang, Deng Li, Zheng Li, Yanan Xiao, Guangye Han, Jian-Ren Shen, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 40 (2019) 486-494
  DOI:S1872-2067(19)63311-5

  836
  Advances in solar energy conversion
  Jinlong Gong, Can Li, Michael R. Wasielewski 
  Chemical Society Reviews   (2019) 
  DOI:10.1039/C9CS90020A

  835
  Simultaneous Photoelectrocatalytic Water Oxidation and Oxygen Reduction for Solar Electricity Production in Alkaline Solution
  Bingqing Zhang, Lihue He, Tingting Yao, Wenjun Fan, Xiangtian Zhang, Sheng Wen, Jingying Shi, Can Li
  ChemSusChem 12 (2019) 1026-1032
  DOI:10.1002/cssc.201802849

  834
  Stable Potential Windows for Long‐Term Electrocatalysis by Manganese Oxides Under Acidic Conditions
  Ailong Li, Hideshi Ooka, Nadège Bonnet, Toru Hayashi, Yimeng Sun, Qike Jiang, Can Li, Hongxian Han, Ryuhei Nakamura
  Angewandte Chemie International Edition 58 (2019) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201813361

  833
  Crystallographic-Orientation-Dependent Charge Separation of BiVO4 for Solar Water Oxidation
  Deng Li, Yong Liu, Wenwen Shi, Chenyi Shao, Shengyang Wang, Chunmei Ding, Taifeng Liu, Fengtao Fan, Jingying Shi, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 825-831
  DOI:10.1021/acsenergylett.9b00153

  832
  PTB7:PC61BM Bulk Heterojunction-Based Photocathodes for Efficient Hydrogen Production in Aqueous Solution
  Wenwen Shi, Wei Yu, Deng Li, Doudou Zhang, Wenjun Fan, Jingying Shi, Can Li
  Chemistry of Materials   (2019) ( ) 
  DOI:

  10.1021/acs.chemmater.8b04629

  831
  An Unusual Charge Distribution on the Facet of SrTiO3 Nanocube under Light Irradiation
  Linchao Mu, Bin Zeng, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry Letters   (2019) 
  DOI:10.1021/acs.jpclett.9b00243

  830
  Optimizing both the CoMo/Al2O3 catalyst and the technology for selectivity enhancement in the hydrodesulfurization of FCC gasoline
  Cen Zhang,Xinyi Liu,Tiefeng Liu, ZongxuanJiang,Can Li
  Applied Catalysis A: General 575 (2019) (5) 187-197
  DOI:10.1016/j.apcata.2019.02.025

  829
  Heterostructure of 1D Ta3N5 Nanorod/BaTaO2N Nanoparticle Fabricated by a One‐Step Ammonia Thermal Route for Remarkably Promoted Solar Hydrogen Production
  Beibei Dong, Junyan Cui, Yuying Gao, Yu Qi, Fuxiang Zhang, Can Li
  Advanced Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/adma.201808185

  828
  Interfacial Charge Modulation: An Efficient Strategy for Boosting Spatial Charge Separation on Semiconductor Photocatalysts
  Xiaoping Tao, Yuying Gao, Shengyang Wang, Xiaoyu Wang, Yang Liu, Yue Zhao, Fengtao Fan, Michel Dupuis, Rengui Li, Can Li
  Advanced Energy Materials   (2019) 
  DOI:10.1002/aenm.201803951

  827
  Integrating a redox flow battery into a Z-scheme water splitting system for enhancing the solar energy conversion efficiency
  Zhen Li, Wangyin Wang, Shichao Liao, Mingyao Liu, Yu Qi, Chunmei Ding, Can Li
  Energy & Environmental Science 12 (2019) 631-639
  DOI:10.1039/C8EE01299G

  826
  An organic-base catalyzed asymmetric 1,4-addition of tritylthiol to in situ generated aza-o-quinone methides at the H2O/DCM interface
  Xianghui Liu, Kai Wang, Wengang Guo, Yan Liu, Can Li
  Chemical Communications 55 (2019) 2668 - 2671
  DOI:10.1039/C9CC90341K

  825
  Sr- and Co-doped LaGaO3-δ with high O2 and H2 yields in solar thermochemical water splitting
  Zhenpan Chen, Qingqing Jiang, Feng Cheng, Jinhui Tong,Min Yang, Zongxuan Jiang, Can Li
  Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 6099-6112
  DOI:10.1039/c8ta11957k

  824
  Giant Defect-Induced Effects on Nanoscale Charge Separation in Semiconductor Photocatalysts
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Thomas Dittrich, Fengtao Fan, Can Li
  NANO LETTERS 19 (2019) (1) 426-432
  DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04245

  823
  Promoting Photocatalytic H2 Evolution on Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Nanocrystals by Simultaneous Dual-Charge Transportation Modulation
  Hong Wang, Xiaomei Wang, Ruotian Chen, Hefeng Zhang, Xiuli Wang, Junhui Wang, Jing Zhang, Linchao Mu, Kaifeng Wu, Fengtao Fan, Xu Zong, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 40−47
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b01830

  822
  Novel Conjugated Organic Polymers as Candidates for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production 
  Jian Chen, Xiaoping Tao, Lin Tao, He Li, Chunzhi Li, Xiuli Wang, Can Li, Rengui Li,QihuaYang
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 461-470
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.011

  821
  One-pot synthesis of BaMg1/3Ta2/3O3-xNy/Ta3N5 heterostructures as H2-evolving photocatalysts for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting 
  Junyan Cui, Yu Qi,Beibei Dong,Linchao Mu,QianDing,Gang Liu,Mingjun Jia,Fuxiang Zhang, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 1-7
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.014

  820
  Earth‐Abundant Transition‐Metal‐Based Electrocatalysts for Water Electrolysis to Produce Renewable Hydrogen
  Ailong Li, Yimeng Sun, Tingting Yao, Hongxian Han
  Chemistry – A European Journal 24 (2018) (69) 18334 – 18355
  DOI:10.1002/chem.201803749

  819
  Dion-Jacobson Phase 2D Layered Perovskites for Solar Cells with Ultrahigh Stability
  Sajjad Ahmad, Ping Fu, Shuwen Yu, Qing Yang, Xuan Liu, Xuchao Wang, Xiuli Wang, Xin Guo, Can Li
  Joule   (2018) 
  DOI:10.1016/j.joule.2018.11.026

  818
  Highly Selective Conversion of Carbon Dioxide to Aromatics over Tandem Catalysts
  Zelong Li,Yuanzhi Qu,Jijie Wang,Mingrun Li,Shu Miao,Can Li
  Joule   (2018) 
  DOI:10.1016/j.joule.2018.10.027

  817
  Bandgap Engineering of Dual Acceptor-Containing Naphthalene Diimide Polymers for All-Polymer Solar Cells
  Dandan Tu, Xuan Liu, Jing Zhang, Qing Yang, Shuwen Yu, Xin Guo, Can Li
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering   (2018) 
  DOI:10.1021/acssuschemeng.8b05021

  816
  Development of Novel Perovskite‐Like Oxide Photocatalyst LiCuTa3O9 with Dual Functions of Water Reduction and Oxidation under Visible Light Irradiation
  Beibei Dong, Junyan Cui, Taifeng Liu, Yuying Gao, Yu Qi, Deng Li, Fengqiang Xiong, Fuxiang Zhang, Can Li
  Advanced Energy Materials   (2018) 1801660
  DOI:10.1002/aenm.201801660
  815
  CoMo/Al2O3 catalysts prepared by tailoring the surface properties of alumina for highly selective hydrodesulfurization of FCC gasoline
  Cen Zhang, Michael Brorson, Ping Li, Xinyi Liu, Tiefeng Liu, Zongxuan Jiang, CanLi
  Applied Catalysis A: General   (2018) 
  DOI:10.1016/j.apcata.2018.10.039

  814
  Visible-Light Driven Overall Conversion of CO2 and H2O to CH4 and O2 on 3D-SiC@2D-MoS2 Heterostructure
  Ying Wang, Zizhong Zhang, Lina Zhang, Zhongbin Luo, Jinni Shen, Huaxiang Lin, Jinlin Long, Jeffrey C. S. Wu, Xianzhi Fu, Xuxu Wang, Can Li
  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   (2018) 
  DOI:10.1021/jacs.8b09344

  813
  Quasi‐Amorphous Metallic Nickel Nanopowder as an Efficient and Durable Electrocatalyst for Alkaline Hydrogen Evolution
  Doudou Zhang, Jingying Shi, Yu Qi, Xiaomei Wang, Hong Wang, Mingrun Li, Shengzhong Liu, Can Li 
  Advanced Science   (2018) 1801216
  DOI:10.1002/advs.201801216
  812
  Fluorescence Spectroscopic Insight into the Supramolecular Interactions in DNA‐Based Enantioselective Sulfoxidation 
  Yu Cheng, Dr. Mingpan Cheng, Jingya Hao, Dr. Guoqing Jia, Prof. Can Li
  CHEMBIOCHEM 19 (2018) 2233-2240
  DOI:10.1002/cbic.201800393
  811
  Water oxidation on a mononuclear manganese heterogeneous catalyst 
  Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang, Can Li
  Nature Catalysis   (2018) 
  DOI:10.1038/s41929-018-0158-6

  810
  Photothermally promoted cleavage of β-1,4-glycosidic bonds of cellulosic biomass on Ir/HY catalyst under mild conditions
  Bao Zhang, Jun Li, Lin Guo, Zhenpan Chen, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 237 (2018) 660-664
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.06.041

  809
  Tandem one-pot CO2 reduction by PMHS and silyloxycarbonylation of aryl/vinyl halides to access carboxylic acids
  Kumaraswamy Paridala, ShengMei Lu, MengMeng Wang, Can Li
  CHEMICAL COMMUNICATIONS   (2018) 
  DOI:10.1039/c8cc06820h

  808
  The Synthesis of Chiral Trispirocyclic Oxindoles via Organic-base/Au(I)-catalyzed Sequential Reactions 
  Wengang Guo, Lu Li, Qian Ding, Xiangfeng Lin, Xianghui Liu, Kai Wang, Yan Liu, Hongjun Fan, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) 10180−10189
  DOI:10.1021/acscatal.8b02157

  807
  Bifunctional donor polymers bearing amino pendant groups for efficient cathode interlayer-free polymer solar cells 
  Xuan Liu, Ping Fu, Dandan Tu, Qing Yang, Shuwen Yu, Xin Guo, Can Li
  Journal of Materials Chemistry A    (2018) 
  DOI:10.1039/c8ta06669h

  806
  Visible‐Light‐Responsive 2D Cadmium–Organic Framework Single Crystals with Dual Functions of Water Reduction and Oxidation 
  Yejun Xiao, Yu Qi, Xiuli Wang, Xiaoyu Wang, Fuxiang Zhang, Can Li 
  ADVANCED MATERIALS   (2018) 1803401
  DOI:10.1002/adma.201803401

  805
  Amorphous Multi-elements Electrocatalysts with Tunable Bifunctionality towards Overall Water Splitting 
  Xiaomei Wang, Weiguang Ma, Chunmei Ding, Zhiqiang Xu, Hong Wang, Xu Zong, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) 9926−9935
  DOI:10.1021/acscatal.8b01839

  804
  Roles of Phase-Junction in Photocatalysis and Photoelectrocatalysis
  Xiuli Wang, Can Li
  Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 21083−21096
  DOI:10.1021/acs.jpcc.8b06039

  803
  An Operando-Raman study on oxygen evolution of manganese oxides: Roles of phase composition and amorphization 
  Hongyu An,Zheng Chen, Jingxiu Yang, Zhaochi Feng, Xiuli Wang, Feng taoFan, CanLi
  Journal of Catalysis 367 (2018) 53–61
  DOI:10.1016/j.jcat.2018.08.007

  802
  Photo-induced self-formation of dual-cocatalysts on semiconductor surface 
  Linchao Mu, Qiao Zhang, Xiaoping Tao, Yue Zhao, Shengyang Wang, Junyan Cui, Fengtao Fan, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 39 (2018) 1730–1735
  DOI:10.1016/S1872-2067(18)63138-9

  801
  Intermediate-crystallization promoted catalytic activity of titanosilicate zeolites 
  Risheng Bai, Qiming Sun, Yue Song, Ning Wang, Tianjun Zhang, Fei Wang, Yongcun Zou, Zhaochi Feng, Shu Miaob, Jihong Yu
  Journal of Materials Chemistry A 6 (2018) 8757
  DOI:10.1039/c8ta01960f
  800
  Improving Catalytic Hydrogenation Performance of Pd Nanoparticles by Electronic Modulation Using Phosphine Ligands
  Miao Guo, He Li, Yiqi Ren, Xiaomin Ren, Qihua Yang, Can Li 
  ACS Catalysis 8 (2018) 6476−6485
  DOI:10.1021/acscatal.8b00872

  799
  Redox-Based Visible-Light-Driven Z-Scheme Overall Water Splitting with Apparent Quantum Efficiency Exceeding 10%
  Yu Qi, Yue Zhao, Yuying Gao, Deng Li, Zhen Li, Fuxiang Zhang, Can Li
  Joule   (2018) 
  DOI:10.1016/j.joule.2018.07.029

  798
  Lowering Molecular Symmetry To Improve the Morphological Properties of the Hole-Transport Layer for Stable Perovskite Solar Cells
  Xuchao Wang, Jing Zhang, Shuwen Yu, Wei Yu, Ping Fu,Xuan Liu, Xin Guo, Can Li
  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 57 (2018) 12529 –12533
  DOI:10.1002/anie.201807402

  797
  Investigating the Coke Formation Mechanism of H-ZSM-5 during Methanol Dehydration Using Operando UV–Raman Spectroscopy 
  Hongyu An, Fei Zhang, Zaihong Guan, Xuebin Liu, Fengtao Fan, Can Li
  ACS Catalysis 8 (2018) (10) 9207–9215
  DOI:10.1021/acscatal.8b00928

  796
  Loop permutation affects the topology and stability of G-quadruplexes 
  Mingpan Cheng, Yu Cheng, Jingya Hao, Guoqin Jia, Jun Zhou, Jean-Louis Mergny, Can Li 
  Nucleic Acids Research   (2018) 
  DOI:10.1093/nar/gky757

  795
  Imaging photogenerated charge carriers on surfaces and interfaces of photocatalysts with surface photovoltage microscopy 
  Ruotian Chen, Fengtao Fan, Thomas Dittrich, Can Li
  Chemical Society Reviews   (2018) 
  DOI:10.1039/C8CS00320C

  794
  Charge separation via asymmetric illumination in photocatalytic Cu2O particles
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Jian Zhu, Sheng Ye,Yuying Gao, Fengtao Fan, Can Li
  Nature Energy 3 (2018) 655–663
  DOI:10.1038/s41560-018-0194-0

  793
  Bimodal hole transport in bulk BiVO4 from computation
  Taifeng Liu, Viswanath Pasumarthi, Christine LaPorte, Zhaochi Feng, Qiuye Li, Jianjun Yang, Can Li,Michel Dupuis
  J. Mater. Chem. A 6 (2018) 3714–3723
  DOI:10.1039/c7ta1017h
  792
  Effects of Au nanoparticle size and metal-support interaction on plasmon-induced photocatalytic water oxidation 
  Shengyang Wang,Bin Zeng,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 39 (2018) 1219–1227
  DOI:10.1016/S1872-2067(18)63094-3 

  791
  A novel synthetic strategy of Fe-ZSM-35 with pure framework Fe species and its formation mechanism 

  Xiaohua Ju, Fuping Tian, Yanli Wang, Fengtao Fan, Zhaochi Feng* Can Li* 


  Inorganic Chemistry Frontiers 5 (2018) 2031-2037
  DOI:

  10.1039/C8QI00432C

  790

  A Sandwich‐Like Organolead Halide Perovskite Photocathode for Efficient and Durable Photoelectrochemical Hydrogen Evolution in Water


  Hefeng Zhang, Zhou Yang, Wei Yu, Hong Wang, Weiguang Ma, Xu Zong*, Can Li*


  Advanced Energy Materials   (2018) 1800795
  DOI:10.1002/aenm.201800795

  789
  Dynamic Interaction between Methylammonium Lead Iodide and TiO2 Nanocrystals Leads to Enhanced Photocatalytic H2 Evolution from HI Splitting
  Xiaomei Wang, Hong Wang, Hefeng Zhang, Wei Yu, Xiuli Wang, Yue Zhao, Xu Zong*,  Can Li*
  ACS Energy Letters  3 (2018) (5) 1159-1164
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b00488

  788
  Photoelectrocatalytic Materials for Solar Water Splitting
  Tingting Yao, Xiurui An, Hongxian Han , John Qianjun Chen, Can Li*
  Advanced Energy Materials   (2018) 1800210
  DOI:10.1002/aenm.201800210

  787
  Hydrogen generation from formic acid decomposition on a highly efficient iridium catalyst bearing a diaminoglyoxime ligand
  Sheng-Mei Lu , Zhijun Wang , Jijie Wang , Jun Li ,Can Li*
  Green Chemistry 20 (2018) 1835-1840
  DOI:10.1039/C8GC00495A

  786
  Metal Phosphide Catalysts Anchored on Metal-caged Graphitic Carbon towards Efficient and Durable Hydrogen Evolution Electrocatalysis
  Xiaomei Wang, Weiguang Ma, Zhiqiang Xu, Hong Wang, Wenjun Fan, Xu Zong*, Can Li*,
  Nano Energy 48 (2018) 500-509
  DOI:10.1016/j.nanoen.2018.04.011

  785
  Transition‐Metal‐Based Electrocatalysts as Cocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting: A Mini Review
  Deng Li, Jingying Shi*, Can Li
  Small   (2018) 1704179
  DOI:10.1002/smll.201704179

  784
  Achieving Simultaneous CO2 and H2S Conversion via a Coupled Solar-Driven Electrochemical Approach on Non-Precious-Metal Catalysts
  Weiguang Ma, Hong Wang, Dr. Wei Yu, Xiaomei Wang, Zhiqiang Xu,  Xu Zong*,  Prof. Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201713029

  783
  Mimicking the Key Functions of Photosystem II in Artificial Photosynthesis for Photoelectrocatalytic Water Splitting
  Sheng Ye, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Fengtao Fan, Ping Fu, Heng Yin, Xiuli Wang, Zhiliang Wang, Pingwu Du,  Can Li *
  Journal of the American Chemical Society  40 (2018) (9)  3250–3256
  DOI:10.1021/jacs.7b10662

  782
  Using Pd as a Cocatalyst on GaN–ZnO Solid Solution for Visible-Light-Driven Overall Water Splitting
  Zheng Li,Fuxiang Zhang,Jingfeng Han,Jian Zhu,Mingrun Li,Bingqing Zhang,Wenjun Fan,Junling Lu,Can Li*
  Catalysis Letters 148 (2018) (3) 1-7
  DOI:10.1007/s10562-018-2294-7

  781
  Photoelectrochemical regeneration of all vanadium redox species for construction of a solar rechargeable flow cell
  Shichao Liao,Jingying Shi,Chunmei Ding,Mingyao Liu,Fengqiang Xiong,Nan Wang,Jian Chen*,CanLi*,
  Journal of Energy Chemistry 27 (2018) 278-282
  DOI:10.1016/j.jechem.2017.04.005

  780
  Chiral Catalysis at the Water/Oil Interface (invited Perspective)
  Wengang Guo, Xianghui Liu, Yan Liu*, Can Li*
  ACS Catalysis 8 (2018) 328-341
  DOI:acscatal.7b02118

  779
  Probing the interaction of copper cofactor and azachalcone substrate with G-quadruplex of DNA based Diels-Alderase by site-specific fluorescence quenching titration
  Mingpan Cheng, Jingya Hao, Yinghao Li, Yu Cheng , Guoqing Jia, Jun Zhou, Can Li*,
  Biochimie  146 (2018) 20-27
  DOI:10.1016/j.biochi.2017.11.001

  778
  Charge Transfer Dynamics Promoted by Hole Trap States in CdSe QDs-Ni 2+ Photocatalytic System
  Yun Ye, Xiuli Wang, Sheng Ye, Yuxing Xu, Zhaochi Feng, Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) (32) 17112-17120
  DOI:10.1021/acs.jpcc.7b05061
  777
  Crucial Roles of Electron–Proton Transport Relay in the Photosystem II-Photocatalytic Hybrid System for Overall Water Splitting
  Wangyin Wang, Zhen Li, Jun Chen,Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 12 (2017) (5) 2605-2612
  DOI:10.1021/acs.jpcc.6b12002
  776
  Enhancement effects of dopants and SiO2 support on mixed metal ferrites based two-step thermochemical water splitting
  Qingqing Jiang, Zhenpan Chen, Jinhui Tong, Min Yang, Zongxuan Jiang* ,Can Li*
  Solar Energy 144 (2017) 643-659
  DOI:10.1016/j.solener.2017.01.049
  775
  A highly selective and stable ZnO-ZrO2 solid solution catalyst for CO2 hydrogenation to methanol
  Jijie Wang, Guanna Li, Zelong Li, Chizhou Tang, Zhaochi Feng,Hongyu An,Hailong Liu,Taifeng Liu,Can Li*
  Science Advances 3 (2017) (10) 17290
  DOI:10.1126/sciadv.1701290
  774
  Asymmetric Catalytic 1,2-Hydroperoxidation of Isatin-Derived Ketimine with Hydrogen Peroxide in the Crowding Environment of PEGs
  Wengang Guo, Yan Liu* , Can Li*
  Organic Letters 19 (2017) 1044-1047
  DOI:10.1021/acs.orglett.7b00032 
  773
  Visualizing the Nano Cocatalyst Aligned Electric Fields on Single Photocatalyst Particles
  Jian Zhu,Shan Pang,Thomas Dittrich, Yuying Gao, Wei Nie, Junyan Cui, Ruotian Chen, Hongyu An, Fengtao Fan*,Can Li*
  Nano Letters 17 (2017) (11) 6735-6741
  DOI:10.1021/acs.nanolett.7b02799
  772
  Two-in-one additive-engineering strategy for improved air stability of planar perovskite solar cells
  Wei Yu, Shuwen Yu, Jing Zhang, Wensheng Liang, Xiuli Wang, Xin Guo*, Can Li* ,
  Nano Energy 45 (2017) 229-235
  DOI:10.1016/j.nanoen.2017.12.041
  771
  Binary Fe, Cu-doped bamboo-like carbon nanotubes as efficient catalyst for the oxygen reduction reaction
  Wenjun Fan, Zelong Li, Chenghang You, Xu Zong, Xinlong Tian, Shu Miao, Ting Sha, Can Li*, Shijun Liao*
  Nano Energy 37 (2017) 187-194
  DOI:10.1016/j.nanoen.2017.05.00
  770
  Mechanism on solvent-free crystallization of NaA zeolite
  Yuchen Xiao, Na Sheng, Yueying Chu, Yeqing Wang, Qinming Wu, Xiaolong Liu, Feng Deng, Xiangju Meng*, Zhaochi Feng*
  Microporous and Mesoporous Materials 237 (2017) 201-209
  DOI:10.1016/j.micromeso.2016.09.029
  769
  Interfacial charge transfer in semiconductor-molecular photocatalyst systems for proton reduction
  XiuliWang,CanLi
  Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 33 (2017) 165-179
  DOI:10.1039/C7DT00854F
  768
  Simultaneous two-electron transfer from photoirradiated semiconductor to molecular catalyst
  Yuxing Xu, Taifeng Liu, Heng Yin, Tingting Yao, Xiuli Wang, Hongxian Han*, Can Li*
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 355 (2017) 332-337
  DOI:10.1016/j.jphotochem.2017.08.021 
  767
  A wide visible light driven complex perovskite Ba(Mg1/3Ta2/3)O3-xNy photocatalyst for water oxidation and reduction
  Junyan Cui, Taifeng Liu, Yu Qi, Dan Zhao, Mingjun Jia, Gang Liua, Fuxiang Zhang* ,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 18870-18877
  DOI:10.1039/C7TA05879A
  766
  Easily accessible conjugated pyrene sulfonates as cathode interfacial materials for polymer solar cells
  Lingyu Zhou, Wei Yu, Shuwen Yu, Ping Fu, Xin Guo* , Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 657-662 
  DOI:10.1039/C6TA08385D
  765
  Achieving overall water splitting on plasmon-based solid Z-scheme photocatalysts free of redox mediators
  Shengyang Wang,YuyingGao,YuQi,AilongLi,FengtaoFan,Can Li*
  Journal of Catalysis 354 (2017) 250-257
  DOI:10.1016/j.jcat.2017.08.018
  764
  Directly Probing Charge Separation at Interface of TiO2 Phase Junction
  Yuying Gao, Jian Zhu, Hongyu An, Pengli Yan, Baokun Huang, Ruotian Chen, Fengtao Fan*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry Letters 8 (2017) 1419-1423
  DOI:10.1021/acs.jpclett.7b00285
  763
  Biomolecule-assisted hydrothermal synthesis of Zn(x)Cdi(1-x)S nanocrystals and their outstanding photocatalytic performance for hydrogen production
  Meiying Liu*, Yunfei He, Hong Chen, Hongmei Zhao, Wansheng You, Jingying Shi*, Lancui Zhang, Jiansheng Li.
  International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 20970-20978
  DOI:10.1016/j.ijhydene.2017.06.196
  762
  Inorganic assembly catalysts for artificial photosynthesis: general discussion
  Hiromu Kumagai, Leif Hammarström, Dong Ryeol Whang, Yuki Shinohara, Jose Martinez, Joshua Karlsson, Peter Summers, Christopher D. Windle, Masanori Kodera, Richard Cogdell, Kristine Rodulfo Tolod, Dogukan Hazar Apaydin, Etsuko Fujita, Alexander Kibler, Fengtao Fan, Elizabeth A. Gibson, Hisanao Usami, Akihide Iwase, Haruo Inoue, Akihiko Kudo, Devens Gust, Kazunari Domen, Flavia Cassiola, Katsuhiko Takagi, Sang Ook Kang, Akira Yamakata, Can Li, Licheng Sun, Hyunwoong Park, Young Soo Kang, Rengui Li, Fabio Di Fonzo, Tohru Setoyama and Osamu Ishitani
  Faraday Discuss 198 (2017) 481-507
  DOI: 10.1039/C7FD90018J
  761
  Spatial distribution of active sites on a ferroelectric PbTiO3 photocatalyst for photocatalytic hydrogen production
  Rengui Li*, Yue Zhao , Can Li*
  Faraday Discuss 198 (2017) 463-472
  DOI:10.1039/C6FD00199H
  760
  Biomimetic electron transport via multiredox shuttles from photosystem II to a photoelectrochemical cell for solar water splitting
  Zhen Li, Wangyin Wang, Chunmei Ding, Zhiliang Wang, Shichao Liao ,Can Li*
  Energy & Environmental Science 10 (2017) 765-771
  DOI:10.1039/C6EE03401B
  759
  Synthesis of BaTaO2N oxynitride from Ba-rich oxide precursor for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting
  Beibei Dong, Yu Qi,Junyan Cui,Baodan Liu,Fengqiang Xiong,Xin Jiang,Zheng Li,Yejun Xiao,Fuxiang Zhang* . Can Li*
  Dalton Transactions 46 (2017) 10707-10713
  DOI:10.1039/C7DT00854F
  758
  Significance of Crystal Morphology Controlling in Semiconductor-Based Photocatalysis: A Case Study on BiVO4 Photocatalyst
  Yue Zhao, Rengui Li, Linchao Mu, Can Li*
  Crystal Growth & Designs  17 (2017) 2923-2928
  DOI:10.1021/acs.cgd.7b00291
  757
  Strategies for Efficient Charge Separation and Transfer in Artificial Photosynthesis of Solar Fuels
  Yuxing Xu, Ailong Li, Dr. Tingting Yao, Changtong Ma, Xianwen Zhang, Jafar Hussain Shah, Prof.Dr. Hongxian Han* ,
  ChemSusChem 10 (2017) 4277-4305
  DOI:10.1002/cssc.201701598
  756
  Recent Advances in Photoelectrochemical Applications of Silicon Materials for Solar-to-Chemicals Conversion
  Doudou . Zhang, Jingying Shi*, Wei Zi, Pengpeng Wang, Shengzhong Liu.
  ChemSusChem 10 (2017) (22) 4324-4341
  DOI:10.1002/cssc.201701674
  755
  Fabrication of a Robust Tantalum Nitride Photoanode from a Flame-Heating-Derived Compact Oxide Film
  Chenyi Shao, Jingfeng Han, Guiji Liu, Zhiliang Wang, Yongle Zhao, Xu Zong*, Can Li*
  ChemPhotoChem 1 (2017) 1-9
  DOI:10.1002/cptc.201700178
  754
  The High-Performance Hollow Silicalite-1@Titanium Silicalite-1 Core-Shell Catalyst for Propene Epoxidation
  Dr. Yanli Wang, Yi Zuo, Assoc. Prof. Min Liu, Assoc. Prof. Chengyi Dai, Prof. Zhaochi Feng*, Prof. Xinwen Guo*
  ChemistrySelect  2 (2017) 10097
  DOI:10.1002/slct.201701753
  753
  Cooperative Activation of Cobalt–Salen Complexes for Epoxide Hydration Promoted on Flexible Porous Organic Frameworks
  Mingmei Zhong, Dr. He Li, Jian Chen, Lin Tao, Can Li*, Qihua Yang*
  Chemistry - A European Journal 48 (2017) 11504-11508
  DOI:10.1002/chem.201702810 
  752
  Achievement of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting using barium-modified Ta3N5 as a H2-evolving photocatalyst
  Yu Qi, Shanshan Chen, Mingrun Li, a Qian Ding, Zheng Li, Junyan Cui, Beibei Dong, Fuxiang Zhang* , Can Li*
  Chemical Science  8 (2017) 437-443 
  DOI: 10.1039/C6SC02750D 
  751
  .CoOx nanoparticle anchored on sulfonated-graphite as efficient water oxidation catalyst
  Jingqi Guan, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Baokun Huang, Xianwen Zhang, Fengtao Fan, Fuxiang Zhang * ,Can Li *
  Chemical Science 8 (2017) 6111-6116
  DOI:10.1039/C7SC01756A
  750
  Positioning the Water Oxidation Reaction Sites in Plasmonic Photocatalysts 
  Shengyang Wang, Yuying Gao, Shu Miao, Taifeng Liu, Linchao Mu, Rengui Li, Fengtao Fan, and Can Li* 
  Journal of the American Chemical Society 139 (2017) 11771-11778
  DOI:10.1021/jacs.7b04470

  749
  Direct thermolysis of CO2 into CO and O2
  Qingqing Jiang, Zhenpan Chen, Jinhui Tong, Min Yang, Zongxuan Jiang* ,Can Li*
  Chemical Communications  53 (2017) 1188-1191
  DOI:10.1039/C6CC08801E
  748
  Influence of the Electrostatic Interaction between a Molecular Catalyst and Semiconductor on Photocatalytic Hydrogen Evolution Activity in Cobaloxime/CdS Hybrid Systems
  Yuxing Xu, Ruotian Chen, Zhen Li, Ailong Li, Hongxian Han* , Can Li*,
  ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017) (27) 2320-23237
  DOI:10.1021/acsami.7b06154
  747
  Photoelectrocatalytic Water Splitting: Significance of Cocatalysts, Electrolyte, and Interfaces
  Chunmei Ding, Jingying Shi, Zhiliang Wang, Can Li*
  ACS Catalysis 7 (2017) 675-688
  DOI:10.1021/acscatal.6b03107
  746
  Synthesis and demonstration of subnanometric iridium oxide as highly efficient and robust water oxidation catalyst
  Jingqi Guan, Deng Li, Rui Si, Shu Miao, Fuxiang Zhang*, , Can Li*
  ACS Catalysis 7 (2017) 5983-5986
  DOI:10.1021/acscatal.7b02082 
  745
  Highly Selective Conversion of Carbon Dioxide to Lower Olefins
  Zelong Li , Jijie Wang, Yuanzhi Qu, Hailong Liu, Chizhou Tang, Shu Miao, Zhaochi Feng, Hongyu An, Can Li*
  ACS Catalysis 7 (2017) 8544-8548
  DOI:10.1021/acscatal.7b03251
  744
  Bismuth Tantalum Oxyhalogen: A Promising Candidate Photocatalyst for Solar Water Splitting
  Xiaoping Tao,Yue Zhao,Linchao Mu, Shengyang Wang,Rengui Li*, Can Li*
  Advanced Energy Materials 8 (2017) (1) 
  DOI:10.1002/aenm.201701392
  743
  Chapter One - Photocatalytic Water Splitting on Semiconductor-Based Photocatalysts
  RenguiLi , Can Li*
  Advances in Catalysis 60 (2017) 1-57
  DOI:10.1016/bs.acat.2017.09.001
  742
  Enantioselective Reactions of 2-Sulfonylalkyl Phenols with Allenic Esters: Dynamic Kinetic Resolution and [4+2] Cycloaddition Involving ortho-Quinone Methide Intermediates
  Ping Chen, Kai Wang, Wengang Guo, Xianghui Liu, Yan Liu* ,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 56 (2017) 3689-3693
  DOI:10.1002/anie.201700250
  741
  Highly selective hydrodesulfurization of gasoline on unsupported Co-Mo sulfide catalysts: Effect of MoS2 morphology
  Ping Li, Yandie Chen, Cen Zhang, Baokun Huang, Xinyi Liu, Tiefeng Liu, Zongxuan Jiang*, Can Li*
  Applied Catalysis A: General 533 (2017) 99-108
  DOI:10.1016/j.apcata.2017.01.009
  740
  A Short-Wavelength Raman Optical Activity Spectrometer with Laser Source at 457 nm for the Characterization of Chiral Molecules
  Ying Zhang, Peng Wang ,Guoqing Jia, Feng Cheng, Zhaochi Feng* ,Can Li*
  Applied Spectroscopy 71 (2017) (9) 2211-2217
  DOI:10.1177/0003702817712260 
  739
  Relations between the loop transposition of DNA G-quadruplex and the catalytic function of DNAzyme
  Mingpan Cheng,Jun Zhou, Guoqing Jia, Xuanjun Ai, Jean-Louis Mergny, Can Li*
  BBA - General Subjects  1861 (2017) (8) 1913-1920
  DOI:10.1016/j.bbagen.2017.05.016
  738
  Amorphous Cobalt Oxide Nanoparticles as Active Water-Oxidation Catalysts
  Zheng Chen,Dr. Zhiyao Duan, Zhiliang Wang, Xiaoyan Liu, Prof. Lin Gu,. Fuxiang Zhang*, Michel Dupuis*,Can Li*
  ChemCatChem  9 (2017) (19) 3641-3645
  DOI:10.1002/cctc.201700882
  737
  Chapter One - Photocatalytic Water Splitting on Semiconductor-Based Photocatalysts </strong
  RenguiLi ,CanLi*</span
  Advances in Catalysis 60 (2017) 1-57
  DOI:10.1016/bs.acat.2017.09.001</a
  736
  Promoting the Charge Separation and Injection by Optimizing the Interfaces of GaN:ZnO Photoanode for Efficient Solar Water Oxidation
  Zhiliang Wang, Xu Zong, Yuying Gao, Jingfeng Han, Zhiqiang Xu, Zheng Li, Chunmei Ding, Shengyang Wang, Can Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017) (36) 30696-30702
  DOI:10.1021/acsami.7b09021
  735
  Ionic liquids with variable cations as cathode interlayer for conventional polymer solar cells
  Wei Yu, Lingyu Zhou, Shuwen Yu, Ping Fu, Xin Guo*, Can Li*
  Organic Electronics 42 (2016) 387-392
  DOI:10.1016/j.orgel.2016.12.011
  734
  Unravelling the charge separation via surface built-in electric field within single particulate photocatalyst
  Ruotian Chen, Jian Zhu, Hongyu An, Fengtao Fan* ,Can Li*
  Faraday Discuss 198 (2016) 473-479 
  DOI:10.1039/C6FD00214E
  733
  To boost photocatalytic activity in selective oxidation of alcohols on ultrathin Bi2MoO6 nanoplates with Pt nanoparticles as cocatalyst
  Bao Zhang, Jun Li, Yuying Gao, Ruifeng Chong, Zhiliang Wang, Lin Guo, Xianwen Zhang, Can Li*
  Journal of Catalysis 345 (2016) 96-103
  DOI:10.1016/j.jcat.2016.11.023
  732
  Highly stabilized perovskite solar cell prepared using vacuum deposition
  Jing Zhang, Yongle Zhao, Dong Yang, Can Li* ,Shengzhong (Frank) Liu*
  RSC Advances 6 (2016) 93525-93531
  DOI:10.1039/C6RA19582B 
  731
  Ultrathin two-dimensional graphitic carbon nitride as a solution-processed cathode interfacial layer for inverted polymer solar cells
  Lingyu Zhou, Yuxing Xu, Wei Yu, Xin Guo,Shuwen Yu, Jian Zhang , Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 8000-8004 
  DOI:10.1039/c6ta01894g
  730
  Perovskite as an effective Voc switcher for high efficiency polymer solar cells
  Yuliang Zhang, Wei Yua, Wei Qin, Zhou Yang, Dong Yang, Yedi Xing, Shengzhong (Frank) Liu*, Can Li*
  Nano Energy 20 (2016) 126-133
  DOI:10.1016/j.nanoen.2015.08.016
  729
  In situ loading of CuS nanoflowers on rutile TiO2 surface and their improved photocatalytic performance
  Y.Y. Lu, Y.Y. Zhang*, J. Zhang, Y. Shi, Z. Li*, Z.C. Feng, C. Li
  Applied Surface Science 370 (2016) 312-319
  DOI:10.1016/j.apsusc.2016.02.170 
  728
  Controllable synthesis of a-Bi2O3 and γ-Bi2O3 with high photocatalytic activity by α-Bi2O3/γ-Bi2O3/α-Bi2O3 transformation in a facile precipitation method
  Guo Liu, Shuai Li, Yuanyuan Lu, Jing Zhang*, Zhaochi Feng ,Can Li
  Journal of Alloys and Compounds 689 (2016) 787-799
  DOI:10.1016/j.jallcom.2016.08.047
  727
  Magnesia interface nanolayer modification of Pt/Ta3N5 for promoted photocatalytic hydrogen production under visible light irradiation
  Shanshan Chen, Yu Qi, Qian Ding, Zheng Li, Junyan Cui, Fuxiang Zhang*, Can Li*
  Journal of Catalysis 339 (2016) 77-83
  DOI: 10.1016/j.jcat.2016.03.024
  726
  Enantiomeric Catalytic Formal Thiolation of 2,5-Dimethyl-3-[1-(arylsulfonyl)alkyl]pyrroles in an Oil/Water Biphasic System
  Ping Chen, Qin Yang, Shengmei Lu, Peng Wang, Yan Liu*, Can Li*
  European Journal of Organic Chemistry 35 (2016) 5826-5830
  DOI:10.1002/ejoc.201601180
  725
  Design and Fabrication of Dual-photoelectrode Fuel Cell towards Cost-effective Electricity Production from Biomass Derivatives
  Bingqing Zhang, Wenjun Fan, Tingting Yao, Shichao Liao, Deng Li, Jingying Shi*, Shijun Liao*, Ailong Li, Mingyao Liu Can Li*
  ChemSusChem 10 (2016) (1) 99-105
  DOI:10.1002/cssc.201601422
  724
  Photoassisted Oxygen Reduction Reaction in H2–O2 Fuel Cells
  Bingqing Zhang, Shengyang Wang, Wenjun Fan, Weiguang Ma, Zhenxing Liang, Jingying Shi, Shijun Liao, Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 55 (2016) (47) 14748-14751
  DOI:10.1002/anie.201607118
  723
  Manipulating the Interfacial Energetics of n-type Silicon Photoanode for Efficient Water Oxidation
  Tingting Yao, Ruotian Chen, Junjie Li, Jingfeng Han, Wei Qin, Hong Wang, Jingying Shi, Fengtao Fan,Can Li*
  Journal of the American Chemical Society  138 (2016) (41) 13664-13672
  DOI:10.1021/jacs.6b07188
  722
  Achieving 10.5% Efficiency for Inverted Polymer Solar Cells by modifying ZnO Cathode Interlayer with Phenols
  Ping Fu, Xin Guo, Benhu Fan, Tao Chen, Wei Qin, Yun Ye, Jianhui Hou, Jian Zhang,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 16824-16829
  DOI:10.1039/C6TA07105H
  721
  CuFeS2 colloidal nanocrystals as an efficient electrocatalyst for dye sensitized solar cells
  Yihui Wu, Bin Zhou, Chi Yang, Shichao Liao, Wen-Hua Zhang , Can Li*
  Chemical Communications 52 (2016) 11488-11491
  DOI:10.1039/C6CC06241E 
  720
  In Situ Electrodeposited Indium Nanocrystals for Efficient CO2 Reduction to CO with Low Overpotential
  Chunmei Ding, Ailong Li, Sheng-Mei Lu, Hefeng Zhang, Can Li*
  ACS Catalysis 6 (2016) (10) 6438-6443
  DOI:10.1021/acscatal.6b01795
  719
  Hysteresis-Suppressed High-Efficiency Flexible Perovskite Solar Cells Using Solid-State Ionic-Liquids for Effective Electron Transport
  Dong Yang*, Ruixia Yang, Xiaodong Ren, Xuejie Zhu, Zhou Yang, Can Li, Shengzhong (Frank) Liu*
  Advanced Materials 28 (2016) (26) 5206-5213
  DOI:10.1002/adma.201600446
  718
  Construction and Nanoscale Detection of Interfacial Charge Transfer of Elegant Z-Scheme WO3/Au/In2S3 Nanowire Arrays
  Haijin Li, Yuying Gao, Yong Zhou*, Fengtao Fan, Qiutong Han, Qinfeng Xu, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Can Li,Zhigang Zou*
  Nano Letters 16 (2016) (9) 5547-5552
  DOI:10.1021/acs.nanolett.6b02094 
  717
  Unraveling a Single-Step Simultaneous Two-Electron Transfer Process from Semiconductor to Molecular Catalyst in a CoPy/CdS Hybrid System for Photocatalytic H2 Evolution under Strong Alkaline Conditions
  Yuxing Xu, Yun Ye, Taifeng Liu, Xiuli Wang, Bingqing Zhang, Mei Wang, Hongxian Han*,Can Li*
  Journal of the American Chemical Society  138 (2016) (34) 10726-10729
  DOI: 10.1021/jacs.6b04080 
  716
  Surface optimization to eliminate hysteresis for record efficiency planar perovskite solar cells
  Dong Yang, Xin Zhou, Ruixia Yang, Zhou Yang, Wei Yu, Xiuli Wang, Can Li,* Shengzhong (Frank) Liu,* Robert P. H. Chang
  Energy & Environmental Science 9 (2016) 3071-3078
  DOI: 10.1039/C6EE02139E
  715
  Understanding the anatase–rutile phase junction in charge separation and transfer in a TiO2 electrode for photoelectrochemical water splitting
  Ailong Li, Zhiliang Wang, Heng Yin, Shengyang Wang, Pengli Yan, Baokun Huang, Xiuli Wang, Rengui Li, Xu Zong, Hongxian Han* ,Can Li*
  Chemical Science  7 (2016) 6076-6082
  DOI:10.1039/C6SC01611A 
  714
  Spatially Separated Photosystem II and a Silicon Photoelectrochemical Cell for Overall Water Splitting: A Natural–Artificial Photosynthetic Hybrid
  Wangyin Wang+, Hong Wang+, Qingjun Zhu, Wei Qin, Guangye Han, Jian-Ren Shen, Xu Zong,* Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition. 55 (2016) 1-6
  DOI:10.1002/anie.201604091
  713
  Enantioselective sulfoxidation reaction catalyzed by a G-quadruplex DNA metalloenzyme
  Mingpan Cheng, Yinghao Li, Jun Zhou, Guoqing Jia, Sheng-Mei Lu, Yan Yang ,Can Li*
  Chemical Communications 52 (2016) 9644-9647
  DOI:10.1039/C6CC03016E 
  712
  Deep UV resonance Raman spectroscopic study on electron-phonon coupling in hexagonal III-nitride wide bandgap semiconductors
  Shaoqing Jin, Ying Zhang, Fengtao Fan, Zhaochi Feng*, Can Li*
  Journal of Raman Spectroscopy 47 (2016) (8) 884-887
  DOI: 10.1002/jrs.4912
  711
  .Enhancing charge separation on high symmetry SrTiO3 exposed with anisotropic facets for photocatalytic water splitting
  Linchao Mu, Yue Zhao, Ailong Li, Shengyang Wang, Zhiliang Wang, Jingxiu Yang, Yi Wang, Taifeng Liu, Ruotian Chen, Jian Zhu, Fengtao Fan, Rengui Li* , Can Li*
  Energy & Environmental Science 9 (2016) 2463-2469
  DOI:10.1039/C6EE00526H
  710
  Enabling an integrated tantalum nitride photoanode to approach the theoretical photocurrent limit for solar water splitting
  Guiji Liu, Sheng Ye, Pengli Yan, Fengqiang Xiong, Ping Fu, Zhiliang Wang, Zheng Chen, Jingying Shi* ,Can Li*
  Energy & Environmental Science 9 (2016) 1327-1334
  DOI:10.1039/C5EE03802B 
  709
  Roles of Adsorption Sites in Electron Transfer from CdS Quantum Dots to Molecular Catalyst Cobaloxime Studied by Time-resolved Spectroscopy
  Yun Ye, Yuxing Xu, Lei Huang, Dayong Fan, Zhaochi Feng, Xiuli Wang* ,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics  18 (2016) 17389-17397
  DOI:10.1039/C6CP02808J
  708
  Dual extraction of photogenerated electron and hole from ferroelectric Sr0.5Ba0.5Nb2O6 semiconductor
  Dayong Fan, Jian Zhu, Xiuli Wang, Shengyang Wang, Yong Liu, Ruotian Chen, Zhaochi Feng, Fengtao Fan*,Can Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) (22) 13857-13864
  DOI:10.1021/acsami.6b00809
  707
  Integrating a dual-silicon photoelectrochemical cell into a redox flow battery for unassisted photocharging
  Shichao Liao, Xu Zong, Brian Seger, Thomas Pedersen, Tingting Yao, Chunmei Ding, Jingying Shi*, Jian Chen*,Can Li*
  Nature Communications 7 (2016) 11474
  DOI:10.1038/ncomms11474
  706
  .Catalytic Function of IrOx in the Two-Step Thermochemical CO2-Splitting Reaction at High Temperatures
  Qingqing Jiang, Zhenpan Chen, Jinhui Tong, Min Yang, Zongxuan Jiang, Can Li*
  ACS Catalysis 6 (2016) 1172-1180
  DOI:10.1021/acscatal.5b01774
  705
  Sub-2 nm cobalt oxide cluster catalyst supported on alumina for efficient water oxidation
  Zheng Chen, Shu Miao, Jingqi Guan, Fuxiang Zhang*, Can Li*
  Applied Catalysis A: General 521 (2016) 154-159
  DOI:10.1016/j.apcata.2015.11.039
  704
  The enantioselective construction of chiral spirooxindole-based 4-thiazolidinone via asymmetric catalytic formal [3+2] annulation using a bifunctional catalyst
  Ping Cheng, Wengang Guo, Ping Chen, Yan Liu,* Xin Du* ,Can Li*
  Chemical Communications 52 (2016) 3418-3421
  DOI: 10.1039/C5CC10292H 
  703
  The dependence of photocatalytic activity on the selective and nonselective deposition of noble metal cocatalysts on the facets of rutile TiO2
  Qiao Zhang, Rengui Li, Zheng Li, Ailong Li, Shengyang Wang, Zhenxing Liang, Shijun Liao, Can Li*
  Journal of Catalysis  337 (2016) 36-44
  DOI:10.1016/j.jcat.2016.01.001 
  702
  Effect of Redox Cocatalysts Location on Photocatalytic Overall Water Splitting over Cubic NaTaO3 Semiconductor Crystals Exposed with Equivalent Facets
  Qiao Zhang, Zheng Li, Shengyang Wang, Rengui Li, Xianwen Zhang, Zhenxing Liang, Hongxian Han*, Shijun Liao*, ,Can Li*
  ACS Catalysis 6 (2016) 2182-2191
  DOI:10.1021/acscatal.5b02503 
  701
  Substrate–Electrode Interface Engineering by an Electron-Transport Layer in Hematite Photoanode Chunmei Ding, Zhiliang Wang, Jingying Shi, Tingting Yao, Ailong Li, Pengli Yan, Baokun Huang, and Can Li*
  Chunmei Ding, Zhiliang Wang, Jingying Shi, Tingting Yao, Ailong Li, Pengli Yan, Baokun Huang, Can Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) (11) 7086-7091
  DOI:10.1021/acsami.5b12818
  700
  .Insight into the Charge Transfer in Particulate Ta3N5 Photoanode with High Photoelectrochemical Performance
  Zhiliang Wang, Yu Qi, Chunmei Ding, Dayong Fan, Guiji Liu, Yongle Zhao,Can Li*
  Chemical Science  7 (2016) 4391-4399
  DOI:10.1039/C6SC00245E
  699
  An artificial photosynthetic system containing an inorganic semiconductor and a molecular catalyst for photocatalytic water oxidation
  Sheng Ye, Ruotian Chen, Yuxing Xu, Fengtao Fan, Pingwu Du, Fuxiang Zhang, Xu Zong, Tao Chen, Yu Qi, Ping Chen, Zheng Chen, Can Li*
  Journal of Catalysis 338 (2016) 168-173
  DOI:10.1016/j.jcat.2016.02.024
  698
  Band Structure Engineering: Insights from Defects, Band Gap, and Electron Mobility, from Study of Magnesium Tantalate
  Taifeng Liu, Michel Dupuis, Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 120 (2016) (13) 6930-6937
  DOI:10.1021/acs.jpcc.5b12314
  697
  .Epoxides hydration on CoIII(salen)-OTs encapsulated in silica nanocages modified with prehydrolyzed TMOS
  Mingmei Zhong, Yaopeng Zhao, Qihua Yang*, Can Li*
  Journal of Catalysis  338 (2016) 184-191
  DOI:10.1016/j.jcat.2016.03.006
  696
  .Highly Active Water Oxidation on Nanostructured Biomimetic Calcium Manganese Oxides Catalysts
  Feng Rong, Jiao Zhao, Zheng Chen, Yuxing Xu, Yaopeng Zhao, Yang Qihua*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 6585-6594
  DOI:10.1039/C5TA08217J 
  695
  Reevaluation of the stability of G-quadruplex structures under crowding conditions
  Jun Zhou*, Hisae Tateishi-Karimata, Jean-Louis Mergny, Mingpan Cheng, Zhaochi Feng, Daisuke Miyoshi, Naoki Sugimoto, Can Li*
  Biochimie 121 (2016) 204-208
  DOI:10.1016/j.biochi.2015.12.012 
  694
  Achieving overall water splitting using titanium dioxide-based photocatalysts of different phases
  Rengui Li, Yuxiang Weng, Xin Zhou, Xiuli Wang, Yang Mi, Ruifeng Chong, Hongxian Han, Can Li 
  Energy & Environmental Science 8 (2015) 2377-2382
  DOI:10.1039/C5EE01398D
  693
  Asymmetric hydrogenation in nanoreactors with encapsulated Rh-MonoPhos catalyst
  Mingmei Zhong,Xiaomin Zhang,Yaopeng Zhang,Can Li*,Qihua Yang*
  Green Chemistry 17 (2015) 1702-1709
  DOI:10.1039/C4TA06527A
  692
  Zinc–cobalt oxides as efficient water oxidation catalysts: the promotion effect of ZnO
  Feng Rong,Jiao Zhao,Panpan Su,Yi Yao,Mingrun Li,Qihua Yang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 4010-4017
  DOI: 10.1039/C4TA06527A
  691
  Synthesis and characterization of anatase TiO2 nanosheet arrays on FTO substrate
  Dong Zhong,Qike Jiang,Baokun Huang,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Journal of Energy Chemistry 24 (2015) 626-631
  DOI:10.1016/j.jechem.2015.08.002
  690
  Synthesis of oriented TiO2 nanocones with fast charge transfer for perovskite solar cells
  Dong Zhong,Bing Cai,Xiuli Wang,Zhou Yang,Yedi Xing,Shu Miao,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Nano Energy 11 (2015) 409-418
  DOI:10.1016/j.nanoen.2014.11.014
  689
  Conversion of Biomass Derivatives to Electricity in Photo Fuel Cells using Undoped and Tungsten-doped Bismuth Vanadate Photoanodes
  Bingqing Zhang,Jingying Shi,Chunmei Ding,Ruifeng Chong,Bao Zhang,Zhiliang Wang,Ailong Li,Zhenxing Liang,Shijun Liao*,Can Li*
  ChemSusChem 8 (2015) 4049-4055
  DOI: 10.1002/cssc.201500942
  688
  Enhancing the Performance of Amorphous-Silicon Photoanodes for Photoelectrocatalytic Water Oxidation
  Wei Qin,Nan Wang,Tingting Yao,Shubo Wang,Hui Wang,Xianyue Cao,Shengzhong Liu*,Can Li*
  ChemSusChem 8 (2015) 3987-3991
  DOI: 10.1002/cssc.201501004 
  687
  Enhancing photoresponsivity of self-powered UV photodetectors based on electrochemically reduced TiO2 nanorods
  Pengli Yan,Yihui Wu,Guiji Liu,Ailong Li,Hongxian Han*,Zhaochi Feng,Jingying Shi,Yang Gan*,Can Li*
  RSC Advances 5 (2015) 95939-95942
  DOI: 10.1039/C5RA18307C
  686
  A remarkable difference in CO2 hydrogenation to methanol on Pd nanoparticles supported inside and outside of carbon nanotubes
  Jijie Wang,Shengmei Lu,Jun Li,Can Li*
  Chemical Communications 51 (2015) 17615-17618
  DOI: 10.1039/c5cc07079a 
  685
  Selective oxidation of sulfides on Pt/BiVO4 photocatalyst under visible light irradiation using water as the oxygen source and dioxygen as the electron acceptor
  Bao Zhang,Jun Li,Bingqing Zhang,Ruifeng Zhong,Rengui Li,Bo Yuan,Shengmei Lu,Can Li*
  Journal of Catalysis 332 (2015) 95-100
  DOI:10.1016/j.jcat.2015.08.029
  684
  A highly enantioselective thiolation of sulfonyl indoles to access 3-sec-sulfur-substituted indoles in water
  Ping Chen,Shengmei Lu,Wengang Guo,Yan Liu*,Can Li*
  Chemical Communications 52 (2015) 96-99
  DOI:10.1039/C5CC07721D
  683
  Charge separation promoted by phase junctions in photocatalysts
  Yi Ma,Xiuli Wang,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 36 (2015) 1519-1527
  DOI:10.1016/S1872-2067(15)60874-9
  682
  UV Raman Spectroscopic Characterization of Catalysts and Catalytic Active Sites
  Shaoqing Jin,zhaochi Feng,Fengtao Fan,Can Li*
  Catalysis Letters 145 (2015) 468-481
  DOI: 10.1007/s10562-014-1416-0
  681
  Relation between the Photocatalytic and Photoelectrocatalytic Performance for the Particulate Semiconductor-Based Photoconversion Systems with Surface Phase Junction Structure
  Xiang Wang,Shaoqing Jin,Hongyu An,Xiuli Wang,zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) (39) 22460-22464
  DOI:10.1021/acs.jpcc.5b06347
  680
  Direct electron transfer from photosystem II to hematite in a hybrid photoelectrochemical cell
  Wangyin Wang,Zhiliang Wang,Qinjun Zhu,Guangye Han,Chunmei Ding,Jun Chen,Jianren Shen,Can Li*
  Chemical Communications 51 (2015) 16952-16955
  DOI: 10.1039/C5CC06900A
  679
  Effect of Phase Junction Structure on the Photocatalytic Performance in Overall Water Splitting: Ga2O3 Photocatalyst as an Example
  Shaoqing Jin,Xiang Wang,Xiuli Wang,Minggang Ju,Shuai Shen,Wanzhen Liang,Yi Zhao,zhaochi Feng,Helen Y. Playford,Richard I. Walton,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 18221-18228
  DOI:10.1021/acs.jpcc.5b04092 
  678
  An efficient polymer solar cell using graphene oxide interface assembled via layer-by-layer deposition
  Lingyu Zhou,Dong Yang,Wei Yu,Jian Zhang*,Can Li*
  Organic Electronics 23 (2015) 110-115
  DOI:10.1016/j.orgel.2015.04.017 
  677
  Photo-induced H2 production from a CH3OH-H2O solution at insulator surface
  Rengui Li,Xiuli Wang,Shaoqing Jin,Xin Zhou,Zhaochi Feng,Zheng Li,Jingying Shi,Qiao Zhang,Can Li*
  Scientific Reports 5 (2015) 13475
  DOI:10.1038/srep13475 
  676
  Synergetic Effect of Dual Cocatalysts on the Activity of p-Type Cu2O Crystals with Anisotropic Facets
  Rengui Li,Xiaoping Tao,Ruotian Chen,Fengtao Fan,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 21 (2015) 14337-14341
  DOI:10.1002/chem.201502562
  675
  Synergetic Effect of Conjugated Ni(OH)2/IrO2 Cocatalyst on Titanium-Doped Hematite Photoanode for Solar Water Splitting
  Zhiliang Wang,Guiji Liu,Chunmei Ding,Zheng Chen,Fuxiang Zhang,Jingying Shi,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 19607-19612
  DOI:10.1021/acs.jpcc.5b04892
  674
  The nature of photogenerated charge separation among different crystal facets of BiVO4 studied by a density functional theory
  Taifeng Liu,Xin Zhou,Michel Dupuis,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 17 (2015) 23503-23510
  DOI:10.1039/C5CP04299B
  673
  The kinetics and mechanism of photo-assisted Ag(I)-catalysed water oxidation with S2O82−
  Lihong Yu, Jidan Wang, Dan Guo, Wansheng You,Meiying Liu, Lancui Zhang,Can Li*
  Dalton Transactions 44 (2015) 710-717
  DOI:10.1039/C4DT02254H
  672
  Unprecedentedly High Formic Acid Dehydrogenation Activity on an Iridium Complex with an N,N′-Diimine Ligand in Water
  Zhijun Liu,Shengmei Lu,Jun Li,Jijie Wang,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 21 (2015) 12592-12595
  DOI:10.1002/chem.201502086 
  671
  Towards Efficient Chemical Synthesis via Engineering Enzyme Catalysis in Biomimetic Nanoreactors
  Jia Liu,Qihua Yang*,Can Li*
  Chemical Communications 51 (2015) 13731-13739
  DOI:10.1039/C5CC04590H
  670
  Direct Imaging of Highly Anisotropic Photogenerated Charge Separations on Different Facets of a Single BiVO4 Photocatalyst
  Jian Zhu,Fengtao Fan,Ruotian Chen,Hongyu An,Zhaochi Feng,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 9111-9114
  DOI:10.1002/anie.201504135
  669
  Terpyridine-Cu(II) Targeting Human Telomeric DNA to Produce Highly Stereospecific G-quadruplex DNA Metalloenzyme
  Yinghao Li,Mingpan Cheng,Jingya Hao,Changhao Wang,Guoqing Jia*,Can Li*
  Chemical Science 6 (2015) 5578-5585
  DOI:10.1039/C5SC01381J 
  668
  Monodisperse AgSbS2 Nanocrystals: Size-Control Strategy, Large-Scale Synthesis, and Photoelectrochemistry
  Bin Zhou,Mingrun Li,Yihui Wu,Chi Yang,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 21 (2015) 11143-11151
  DOI:10.1002/chem.201501000
  667
  Efficient Hole Extraction from a Hole-Storage-Layer-Stabilized Tantalum Nitride Photoanode for Solar Water Splitting
  Guiji Liu,Ping Fu,Lingyu Zhou,Pengli Yan,Chunmei Ding,Jingying Shi,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 21 (2015) 9624-9628
  DOI:10.1002/chem.201500745
  666
  Oxidation of refractory sulfur-containing compounds with molecular oxygen catalyzed by vanadoperiodate
  Nanfang Tang,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Green Chemistry 17 (2015) 817-820
  DOI:10.1039/C4CY00228H
  665
  Water Oxidation Mechanism on Alkaline-Earth-Cation Containing Birnessite-Like Manganese Oxides
  Jingxiu Yang,Hongyu An,Xin Zhou,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 18487-18494
  DOI:10.1039/C4GC01790K
  664
  Efficient Visible-Light-Driven Z-Scheme Overall Water Splitting Using a MgTa2O6-xNy/TaON Heterostructure Photocatalyst for H2 Evolution
  Shanshan Chen,Yu Qi,Takashi Hisatomi,Qian Ding,Tomohiro Asai,Zheng Li,Su Su Khine Ma,Fuxiang Zhang*,Kazunari Domen,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 127 (2015) 8618-8621
  DOI:10.1002/ange.201502686 
  663
  Photovoltaic device based on TiO2 rutile/anatase phase Junctions fabricated in coaxial nanorod Arrays
  Pengli Yan,Xiang Wang,Xiaojia Zheng,Rengui Li,Jingfeng Han,Jingying Shi,Ailong Li,Yang Gan*,Can Li*
  Nano Energy 15 (2015) 406-412
  DOI:10.1016/j.nanoen.2015.05.005
  662
  Theoretical insight into the roles of cocatalysts in the Ni–NiO/β-Ga2O3 photocatalyst for overall water splitting
  Taifeng Liu,Ionut Tranca ,Jingxiu Yang,Xin Zhou*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 10309-10319
  DOI:10.1039/C5TA02193F
  661
  Controllable synthesis of silicon nano-particles using a one-step PECVD-ionic liquid strategy
  Wei Qin,Shimin Cheng, Bin Zhou,Yihui Wu,Shengzhong Liu*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 10233-10237
  DOI:10.1039/C5TA01774B 
  660
  A new Pb(IV)-based photocathode material Sr2PbO4 with good light harvesting ability
  Dan Zhao, Jing-Feng Han, Jun-Yan Cui, Xu Zong, Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 12051-12058
  DOI:10.1039/C5TA02349A
  659
  Two-step thermochemical cycles for CO2 splitting on Zr-doped cobalt ferrite supported on silica
  Jinhui Tong,Qingqing Jiang,Zhenpan Chen,Zongxuan Jiang,Can Li*
  Solar Energy 116 (2015) 133-143
  DOI:10.1016/j.solener.2015.04.007
  658
  Photocatalysis in Solar Fuel Production
  Hongxian Han,Can Li*
  National Science Review 2 (2015) (2) 145-147
  DOI: 10.1093/nsr/nwv016
  657
  Efficiency exceeding 10% for inverted polymer solar cells with ZnO/ionic liquid combined cathode interfacial layer
  Wei Yu,Lei Huang,Dong Yang,Ping Fu,Lingyu Zhou,Jian Zhang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 10660-10665
  DOI:10.1039/C5TA00930H
  656
  Photoelectrochemical Water Splitting Promoted with a Disordered Surface Layer Created by Electrochemical Reduction
  Pengli Yan,Guiji Liu,Chunmei Ding,Hongxian Han,Jingying Shi,Yang Gan*,Can Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 7 (2015) 3791-3796
  DOI: 10.1021/am508738d 
  655
  Cu2O/CuO photocathode with improved stability for photoelectrochemical water reduction
  Jingfeng Han,Xu Zong,Xin Zhou,Can Li*
  RSC Advances 5 (2015) 10790-10794
  DOI: 10.1039/C4RA13896A
  654
  Interface Engineering of CoOx/Ta3N5 Photocatalyst for Unprecedented Water Oxidation Performance under Visible Light Irradiation
  Shanshan Chen,Shuai Shen,Guiji Liu,Yu Qi,Fuxiang Zhang*,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 3047-3051
  DOI:10.1002/ange.201409906
  653
  Asymmetric hydrogenation by RuCl2(R-Binap)(dmf)n encapsulated in silica-based nanoreactors
  Juan Peng , Xuefeng Wang , Xiaomin Zhang , Shiyang Zhang , Yaopeng Zhao , Can Li* , Qihua Yang*
  Catalytic Science and Technology 5 (2015) 666-672
  DOI:10.1039/C4CY00228H 
  652
  Hydrodesulfurization of 4,6-DMDBT on multi-metallic bulk catalyst NiAlZnMoW: Effect of Zn
  Yandie Chen,Lu Wang,Xinyi Liu,Tiefeng Liu,Baokun Huang,Ping Li,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Applied Catalysis A: General 504 (2015) 319-327
  DOI: 10.1016/j.apcata.2015.01.039
  651
  Abnormal Effects of Cations (Li+, Na+, and K+) on Photoelectrochemical and Electrocatalytic Water Splitting
  Chunmei Ding,Xin Zhou,Jingying Shi,Pengli Yan,Zhiliang Wang,Guiji Liu,Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry B 119 (2015) 3560-3566
  DOI:10.1021/acs.jpcb.5b00713
  650
  Efficiency Improved for inverted polymer solar Cells with Electrostatically self-assembled BenMeIm-cl Ionic liquid layer as cathode interface layer
  Ping Fu,Linquan Huang,Wei Yu,Dong Yang,Guiji Liu,Lingyu Zhou,Jian Zhang*,Can Li*
  Nano Energy 13 (2015) 275-282
  DOI:10.1016/j.nanoen.2015.02.032
  649
  Higher-Order Human Telomeric G-Quadruplex DNA Metalloenzymes Enhance Enantioselectivity in the Diels–Alder Reaction
  Yinghao Li , Guoqing Jia , Changhao Wang , Mingpan Cheng , Can Li*
  ChemBioChem 16 (2015) 618-624
  DOI:10.1002/cbic.201402692
  648
  Formal Asymmetric Catalytic Thiolation with a Bifunctional Catalyst at a Water–Oil Interface : Synthesis of Benzyl Thiols
  Wengang Guo,Bo Wu,Xin Zhou,Ping Chen,Xu Wang,Yonggui Zhou,Yan Liu*,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 4522-4526
  DOI:10.1002/anie.201409894
  647
  Well-defined BiOCl colloidal ultrathin nanosheets: synthesis, characterization, and application in photocatalytic aerobic oxidation of secondary amines
  Yihui Wu,Bo Yuan,Mingrun Li,Wenhua Zhang*,Yan Liu*,Can Li*
  Chemical Science 6 (2015) 1873-1878
  DOI:10.1039/C4SC03229B
  646
  Fabrication of ZnO with tunable morphology through a facile treatment of Zn-based coordination polymers
  Panpan Su,Jiao Zhao,Feng Rong,Can Li*,Qihua Yang*
  Science China-Chemistry 58 (2015) 411-416
  DOI:10.1007/s11426-014-5290-9
  645
  Conjugated microporous polymers with chiral BINAP ligand built-in as efficient catalysts for asymmetric hydrogenation
  Xu Wang,Shengmei Lu,Jun Li,Yan Liu*,Can Li*
  Catalytic Science and Technology 5 (2015) 2585-2589
  DOI: 10.1039/C5CY00038F 
  644
  Three dimensional palladium nanoflowers with enhanced electrocatalytic activity towards the anodic oxidation of formic acid
  Bingqing Zhang, Hongliang Peng, Lijun Yang, Hualing Li, Haoxiong Nan, Zhenxing Liang, Huiyu Song, Huaneng Su, Can Li* , Shijun Liao*
  Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 973-977
  DOI:10.1039/C4TA04989F
  643
  A new multi–metallic bulk catalyst with high hydrodesulfurizationactivity of 4,6–DMDBT prepared using layered hydroxide salts asstructural templates
  Yandie Chen, Lu Wang, Yuliang Zhang, Tiefeng Liu,Xinyi Liu, Zongxuan Jiang*, Can Li*
  Applied Catalysis A: General 474 (2014) (22) 69-77
  DOI:10.1016/j.apcata.2013.09.002
  642
  Charge-Sensitive Surface Optical Phonon in CdS Quantum Dots Studied by Resonant Raman Spectroscopy
  Yongkuan Wu,Shaoqing Jin,Yun Ye,Shengyang Wang,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 118 (2014) 30269-30273
  DOI:10.1021/jp509862k 
  641
  Effect of Pt cocatalyst in Pt TiO2 studied by in situ FTIR of CO adsorption
  Shuai Shen,Xiuli Wang,Qian Ding,Shaoqing Jin,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 35 (2014) 1900-1906
  DOI:10.1016/S1872-2067(14)60172-8
  640
  Effect of the Nature and Location of Copper Species on the Catalytic Nitric Oxide Selective Catalytic Reduction Performance of the Copper/SSZ-13 Zeolite
  Qiang Guo, Fengtao Fan, D. A. J. Michel Ligthart,, Guanna Li, Zhaochi Feng, Emiel J. M. Hensen*, Can Li *
  ChemCatChem 6 (2014) (2) 634-639
  DOI:10.1002/cctc.201300775 
  639
  Sustainable Synthesis of Zeolites without Addition of Both Organotemplates and Solvents
  Qinming Wu, Xiong Wang, Guodong Qi, Qiang Guo, Shuxiang Pan,Xiangju Meng*, Jun Xu, Feng Deng, Fengtao Fan, Zhaochi Feng,Can Li*, Stefan Maurer, Ulrich Müller,Fengshou Xiao*
  Journal of the American Chemical Society 136 (2014) 4019-4025
  DOI:10.1021/ja500098j 
  638
  Surface phase of TiO2 modified with La2O3 and its effect on the photocatalytic H-2 evolution
  Yangyang Zhang,Jing Zhang*,Qian Xu,Song Yan,Shanlin Zhao,Genxiang Luo,Can Li*
  Materials Research Bulletin 53 (2014) 107-115
  DOI:10.1016/j.materresbull.2014.02.013 
  637
  Study on the Influence of Ni Modifying on Phase Transformation and Photocatalytic Activity of TiO2
  Yan Wang,Jing Zhang*,Shiyang Liu,Song Yan,Weicheng Wu,Qian Xu,Can Li
  China Petroleum Processing and Petrochemical Technology 16 (2014) (3) 42-49
  DOI:
  636
  Research progress on solar thermal H2O and CO2 splitting reactions
  Qingqing Jiang,Jinhui Tong,Zhenpan Chen,Guilin Zhou,Zongxuan Jiang,Min Yang,Can Li*
  Scientia Sinica Chimica 44 (2014) (12) 1834-1848
  DOI:10.1360/N032014-00206
  635
  Theoretical Study on the Role of Ca2+ at the S2 State in Photosystem II
  Jingxiu Yang,Makoto Hatakeyama, Koji Ogata, Shinichiro Nakamura*,Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry B 118 (2014) 14215-14222
  DOI:10.1021/jp505889p
  634
  Fabrication of core–shell structured mesoporous silica nanospheres with dually oriented mesochannels through pore engineering
  Juan Peng, Jia Liu, Jian Liu, Yan Yang, Can Li*,Qihua Yang*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 8118-8125
  DOI:10.1039/C4TA00899E
  633
  Photocatalytic aerobic oxidation of amines to imines on BiVO4 under visible light irradiation
  Bo Yuan,Ruifeng Zhong,Bao Zhang,Jun Li,Yan Liu*,Can Li*
  Chemical Communications 50 (2014) 15593-15596
  DOI:10.1039/C4CC07097F
  632
  Titanium Dioxide-Based Nanomaterials for Photocatalytic Fuel Generations
  Yi Ma,Xiuli Wang,Yushuai Jia,Xiaobo Chen,Hongxian Han*,Can Li*
  Chemical Reviews 114 (2014) (19) 9987-10043
  DOI:10.1021/cr500008u 
  631
  A wide visible-light-responsive tunneled MgTa2O6−xNx photocatalyst for water oxidation and reduction
  Shanshan Chen,Yu Qi,Guiji Liu,Jingxiu Yang,Fuxiang Zhang*,Can Li*
  Chemical Communications 50 (2014) 14415-14417
  DOI:10.1039/C4CC06682K
  630
  Composition-tunable Cu2(Ge1-x,Snx)(S3-y,Sey) colloidal nanocrystals: synthesis and characterization
  Yihui Wu,Bin Zhou,Mingrun Li,Chi Yang,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Chemical Communications 50 (2014) 12738-12741
  DOI:10.1039/c4cc06071g
  629
  Transition metal (Ni, Fe, and Cu) hydroxides enhanced a-Fe2O3 photoanode-based photofuelcel
  Ruifeng Zhong,Zhiliang Wang,Jun Li,Hongxian Han,Jingying Shi,Can Li*
  RSC Advances 4 (2014) 47383-47388
  DOI:10.1039/c4ra07498j 
  628
  Synthesis and Characterization of Ag8(Ge1−x,Snx)(S6−y,Sey) Colloidal Nanocrystals
  Bin Zhou,Yedi Xing,Shu Miao,Mingrun Li,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 20 (2014) 12426-12431
  DOI:10.1002/chem.201404220
  627
  High efficiency inverted polymer solar cells with room-temperature titanium oxide/polyethyleniminefilms as electron transport layers
  Dong Yang,Ping Fu,Fujun Zhang,Nan Wang,Jian Zhang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 17281-17285
  DOI:10.1039/c4ta03838j 
  626
  Work-Function-Tunable Chlorinated Graphene Oxide as an Anode Interface Layer in High-Efficiency Polymer Solar Cells
  Dong Yang,Lingyu Zhou,Wei Yu,Jian Zhang*,Can Li*
  Advanced Energy Materials 4 (2014) 1400591
  DOI:10.1002/aenm.201400591
  625
  Hematite photoanode with gradient structure shows an unprecedentedly low onset potential for photoelectrochemical water oxidation
  Jingfeng Han,Xu Zong,Zhiliang Wang,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 23544-23548
  DOI:10.1039/C4CP03731F
  624
  Transfer of Photoinduced Electrons in Anatase–Rutile TiO2 Determined by Time-Resolved Mid-Infrared Spectroscopy
  Shuai Shen,Xiuli Wang,Tao Chen,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 118 (2014) 12661-12668
  DOI:10.1021/jp502912u
  623
  Tuning the energy band-gap of crystalline gallium oxide to enhance photocatalytic water splitting: mixed-phase junctions
  Ming-Gang Ju,Xiang Wang,WanZhen Liang,Yi Zhao,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 17005-17014
  DOI:10.1039/C4TA03193H 
  622
  Achieving solar overall water splitting with hybrid photosystems of photosystem II and artificial photocatalysts
  Wangyin Wang,Jun Chen*,Can Li*,Wenming Tian
  Nature Communications 5 (2014) 4647
  DOI:10.1038/ncomms5647
  621
  High efficiency organic/a-Si hybrid tandem solar cells with complementary light absorption
  Wei Qin,Wei Yu,Wei Zi, Xiang Liu, Tao Yuan, Dong Yang,Shubo Wang , Guoli Tu, Jian Zhang, Shengzhong Liu*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 15303-15307
  DOI:10.1039/c4ta02690j 
  620
  Selective production of hydrogen peroxide and oxidation of hydrogen sulfide in an unbiased solar photo- electrochemical cell
  Xu Zong, Hongjun Chen, Brian Seger, Thomas Pedersen, Matthew S. Dargusch, Eric W. McFarland,Can Li*, Lianzhou Wang*
  Energy & Environmental Science 7 (2014) 3347-3351
  DOI:10.1039/C4EE01503G 
  619
  Cl-making overall water splitting possible on TiO2-based photocatalysts
  Lei Huang,Rengui Li,Ruifeng Zhong,Gang Liu,Jingfeng Han,Can Li*
  Catalysis Science & Technology 4 (2014) 2913-2918
  DOI:10.1039/C4CY00408F
  618
  Photoelectrochemical Properties of CuCrO2: Characterization of Light Absorption and Photocatalytic H2 Production Performance
  Yi Ma,Xin Zhou,Quanbao Ma,Anton Litke, Peng Liu,Yi Zhang , Can Li, Emiel J. M. Hensen*
  Catalysis Letters 144 (2014) 1487-1493
  DOI:10.1007/s10562-014-1318-1
  617
  Synergetic effect of dual cocatalysts in photocatalytic H2 production on Pd–IrOx/TiO2: a new insight into dual cocatalyst location
  Yi Ma,Ruifeng Zhong,Fuxiang Zhang,Qian Xu,Shuai Shen,Hongxian Han,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 17734-17742
  DOI:10.1039/c4cp02567a
  616
  Construction of anti-1,2-Diols Bearing Chiral Tertiary Alcohol Moiety Using Free Hydroxyacetone as Aldol Donor by Imidazole-based Prolineamide Catalyst
  Wengang Guo,Jianwei Wei,Yan Liu*,Can Li*
  Tetrahedron 70 (2014) 6561-6568
  DOI:10.1016/j.tet.2014.07.015 
  615
  Podlike N-Doped Carbon Nanotubes Encapsulating FeNi Alloy Nanoparticles: High-Performance Counter Electrode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells
  Xiaojia Zheng,Jiao Deng,Nan Wang,Dehui Deng*,Wenhua Zhang*,Xinhe Bao,Can Li
  Angewandte Chemie International Edition 53 (2014) 7023-7027
  DOI:10.1002/anie.201400388
  614
  An Integrated Photoelectrochemical–Chemical Loop for Solar-Driven Overall Splitting of Hydrogen Sulfide
  Xu Zong,Jingfeng Han, Brian Seger, Hongjun Chen, Gaoqi Lu, Can Li*, Lianzhou Wang*
  Angewandte Chemie International Edition 53 (2014) 4399-4403
  DOI:10.1002/anie.201400571 
  613
  Solar-to-hydrogen Efficiency Exceeding 2.5% Achieved for Overall Water Splitting with All Earth-abundant Dual-photoelectrode
  Chunmei Ding,Wei Qin,Nan Wang,Guiji Liu,Zhiliang Wang,Pengli Yan,Jingying Shi*,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 15608-15614
  DOI:10.1039/C4CP02391A
  612
  Facile synthesis of Chiral Spirooxindole-based Isotetronic Acids and 5-1H-pyrrol-2-ones via Cascade Reactions with Bifunctional Organocatalysts
  Wengang Guo,Xu Wang,Boyu Zhang,Shuai Shen,Xin Zhou,Peng Wang,Yan Liu*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 20 (2014) 8545-8550
  DOI:10.1002/chem.201402945 
  611
  A Tantalum Nitride Photoanode Modified with a Hole-Storage Layer for Highly Stable Solar Water Splitting
  Guiji Liu,Jingying Shi,Fuxiang Zhang,Zheng Chen,Jingfeng Han,Chunmei Ding,Shanshan Chen,Zhiliang Wang,Hongxian Han,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 53 (2014) 7295-7299
  DOI:10.1002/anie.201404697
  610
  Selective conversion of aqueous glucose to value-added sugar aldose on TiO2-based photocatalysts
  Ruifeng Zhong,Jun Li,Yi Ma,Bao Zhang,Hongxian Han,Can Li*
  Journal of Catalysis 314 (2014) 101-108
  DOI:10.1016/j.jcat.2014.03.009 
  609
  DFT Simulations of Water Adsorption and Activation on Low-Index α-Ga2O3 Surfaces
  Xin Zhou,Emiel J. M. Hensen, Rutger A. van Santen*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 20 (2014) 6915-6926
  DOI:10.1002/chem.201400006 
  608
  Superhydrophobic mesoporous silica nanospheres achieved via a high level of organo-functionalization
  Juan Peng, Yi Yao, Xiaoming Zhang, Can Li*,Qihua Yang*
  Chemical Communications 50 (2014) 10830-10833
  DOI:10.1039/C4CC03975K
  607
  Thermochemical CO2 splitting reaction with CexM1-xO2- (M = Ti4+, Sn4+, Hf4+, Zr4+, La3+, Y3+ and Sm3+) solid solutions
  Qingqing Jiang,Guilin Zhou,Zongxuan Jiang,Can Li*
  Solar Energy 99 (2014) 55-66
  DOI:10.1016/j.solener.2013.10.021 
  606
  Modification of supported Pd catalysts by alkalic salts in the selective racemization and dynamic kinetic resolution of primary amines
  Qianru Jin,Guoqing Jia,Yanmei Zhang,Can Li*
  Catalysis Science & Technology 4 (2014) 464-471
  DOI:10.1039/C3CY00535F 
  605
  Enantioselective hydrogenation of α,β-unsaturated carboxylic acid over cinchonidine-modified Pd nanoparticles confined in carbon nanotubes
  Zaihong Guan,Shengmei Lu,Can Li*
  Journal of Catalysis 311 (2014) 1-5
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.10.010 
  604
  Photoelectrochemical water oxidation on photoanodes fabricated with hexagonal nanoflower and nanoblock WO3
  Nan Wang,Donge Wang,Mingrun Li,Jingying Shi*,Can Li*
  Nanoscale 6 (2014) 2061-2066
  DOI:10.1039/C3NR05601E
  603
  Highly efficient photocatalysts constructed by rational assembly of dual-cocatalysts separately on different facets of BiVO4
  Rengui Li,Hongxian Han,Fuxiang Zhang,Donge Wang,Can Li*
  Energy & Environmental Science 7 (2014) 1369-1376
  DOI:10.1039/C3EE43304H
  602
  Fabrication of multilayered TiO2 nanotube arrays and separable nanotube segments
  Fengqiang Xiong,Xuming Wei,Xiaojia Zheng,Dong Zheng,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 4510-4513
  DOI:10.1039/C3TA15028C
  601
  Thermochemical CO2 splitting reaction with supported LaxA1 (xFeyB1) yO3 (A = Sr, Ce, B = Co, Mn; 0 6 x, y 6 1) perovskite oxides
  Qingqing Jiang,Jinhui Tong,Guilin Zhou,Zongxuan Jiang,Zheng Li,Can Li*
  Solar Energy 103 (2014) 425-437
  DOI:10.1016/j.solener.2014.02.033
  600
  Control of Nanomorphology in All-Polymer Solar Cells viaAssembling Nanoaggregation in a Mixed Solution
  Wei Yu,Dong Yang,Xiaoguang Zhu,Xiuli Wang,Guoli Tu,Dayong Fan,Jian Zhang*,Can Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 6 (2014) 2350-2355
  DOI:10.1021/am404483g
  599
  A non-fullerene acceptor with all “A” units realizing high open-circuit voltage solution-processed organic hotovoltaics
  Lingcheng Chen,Linquan Huang,Dong Yang,Shuying Ma,Xin Zhou,Jian Zhang*,Guoli Tu*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 2657-2662
  DOI:10.1039/c3ta14396a
  598
  Controlled growth of semiconductor nanofilms within TiO2 nanotubes for nanofilm sensitized solar cells
  Xiaojia Zheng,Donglin Yu,Fengqiang Xiong,Mingrun Li,Zhou Yang,Jian Zhu,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Chemical Communications 50 (2014) 4364-4367
  DOI:10.1039/C3CC49853K
  597
  Note: Deep ultraviolet Raman spectrograph with the laser excitation line down to 177.3 nm and its application
  Shaoqing Jin,Fengtao Fan,Meiling Zhu,Ying Zhang,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Review of Scientific Instruments 85 (2014) 46145
  DOI:10.1063/1.4870444 
  596
  Selective photocatalytic conversion of glycerol to hydroxyacetaldehyde in aqueous solution on facet tuned TiO2-based catalysts
  Ruifeng Zhong,Jun Li,Xin Zhou,Yi Ma,Jingxiu Yang,Lei Huang,Hongxian Han,Fuxiang Zhang,Can Li*
  Chemical Communications 50 (2014) 165-167
  DOI:10.1039/c3cc46515b 
  595
  Deep UV resonance Raman spectroscopic study of CnF2n+2 molecules: the excitation of C–C σ bond
  Shaoqing Jin, Meiling Guo, Fengtao Fan, Jingxiu Yang, Ying Zhang, Baokun Huang, Zhaochi Feng* ,Can Li*
  Journal of Raman Spectroscopy  44 (2013) (2) 266-269
  DOI:10.1002/jrs.4188/full
  594
  Catalytic performance of different types of iron zeolites in N2O decomposition
  Junying WANG, Haian XIA, Xiaohua JU, Fengtao FAN, Zhaochi FENG, Can LI*
  Chinese Journal of Catalysis 34 (2013) (5) 876-888
  DOI:10.1016/S1872-2067(12)60555-5 
  593
  Photocatalytic activity for H-2 evolution of TiO2 with tuned surface crystalline phase
  Jing Zhang*, Song Yan, Shanlin Zhao, Qian Xu, Can Li
  Applied Surface Science 280 (2013) 304-311
  DOI:10.1016/j.apsusc.2013.04.153
  592
  Stability of Extraframework Iron-Containing Complexes in ZSM-5 Zeolite
  Guanna Li, Evgeny A. Pidko, Rutger A. van Santen, Can Li* , Emiel J. M. Hensen*
  The Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) (1) 413-426
  DOI:10.1021/jp310374k
  591
  Hydrothermal syntheses and crystal structures of crystallin catalysts based on 3-D Ln3+ –pdc 2 frameworks and [BW12O40] 5 and their heterogeneous photocatalytic oxidation of thiophene
  WEI-NING LI, Feng Lin, XING-XING LI, LAN-CUI ZHANG, WAN-SHENG YOU*,Zongxuan Jiang*
  Journal of Coordination Chemistry 66 (2013) 2829-2842
  DOI:10.1080/00958972.2013.816418 
  590
  Catalytic properties of extraframework iron-containing species in ZSM-5 for N2O decomposition
  Guanna Li,Evgeny A. Pidko, Ivo A.W. Filot, Rutger A. van Santen, Can Li*, Emiel J.M. Hensen*
  Journal of Catalysis 308 (2013) 386-397
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.08.010
  589
  A robust Ru-PNNP catalyst system for the asymmetric hydrogenation of a,b-unsaturated ketones to allylic alcohol
  Shengmei Lu*,Qiang Gao,Jun Li,Yan Liu,Can Li
  Tetrahedron Letters 54 (2013) 7013-7016
  DOI:10.1016/j.tetlet.2013.10.051 
  588
  Na+/K+ switch of enantioselectivity in G-quadruplex DNA-based catalysis
  Changhao Wang,Guoqing Jia,Yinghao Li,Sufang Zhang,Can Li*
  Chemical Communications 49 (2013) 11161-11163
  DOI:10.1039/c3cc45396k
  587
  Effects of Zn2+ and Pb2+ dopants on the activity of Ga2O3-based photocatalysts for water splitting
  Xiang Wang,Shuai Shen,Shaoqing Jin,Jingxiu Yang,Mingrun Li,Xiuli Wang,Hongxian Han,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 19380-19386
  DOI:10.1016/j.apcata.2013.09.002 
  586
  Time-resolved infrared spectroscopic investigation of roles of valence states of Cr in (La, Cr)-doped SrTiO3 photocatalysts
  Shuai Shen,Yushuai Jia,Fengtao Fan,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 34 (2013) 2036-2040
  DOI:10.1039/c3cp53333f 
  585
  Enzyme confined in silica-based nanocages for biocatalysis in a Pickering emulsion
  Jia Liu,Guojun Lan,Juan Peng,Ying Li,Can Li*,Qihua Yang*
  Chemical Communications 49 (2013) 9558-9560
  DOI:10.1016/S1872-2067(12)60702-5 
  584
  Low-cost and high-performance CoMoS4 and NiMoS4 counter electrodes for dye-sensitized solar cells
  Xiaojia Zheng,Jiahao Guo, Yantao Shi,Fengqiang Xiong,Wenhua Zhang*,Tingli Ma*,Can Li*
  Chemical Communications 49 (2013) 9645-9647
  DOI:10.1039/C3CC45064C 
  583
  Photocatalytic activity for H2 evolution of TiO2 with tuned surface crystalline phase
  Jing Zhang*, Song Yan, Shanlin Zhao,Qian Xu,Can Li
  Applied Surface Science 280 (2013) 304-311
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.04.153
  582
  Highly Active and Recyclable Sn-MWW Zeolite Catalyst for Sugar Conversion to Methyl Lactate and Lactic Acid
  Qiang Guo,Fengtao Fan,Evgeny A. Pidko, William N. P. van der Graaff,Zhaochi Feng,Can Li*,Emiel J. M. Hensen*
  ChemSusChem 6 (2013) 1352-1356
  DOI: 10.1002/cssc.201300160
  581
  Synthesis and Morphology Control of AM-6 Nanofibers with Tailored -V-OV- Intermediates
  Meiling Guo,Zhaochi Feng,Jan P. Hofmann, Bert M. Weckhuysen,Fengtao Fan*,Can Li*
  Chemistry-A Europen Journal 19 (2013) 14200-14204
  DOI: 10.1002/chem.201301812
  580
  Enhancement of visible-light-driven O2 evolution from water oxidation on WO3 treated with hydrogen
  Gang Liu,Jingfeng Han,Xin Zhou,Lei Huang,Fuxiang Zhang,Xiuli Wang,Chunmei Ding,Xiaojia Zheng,Hongxian Han,Can Li*
  Journal of Catalysis 307 (2013) 148-152
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.06.024
  579
  Roles of cocatalysts in semiconductor-based photocatalytic hydrogen production
  Jinhui Yang,Hongxian Han,Xu Zong,Fuyu Wen,Meiying Liu,Can Li*
  Philosophical Transactions of the Royal society A 371 (2013) 0
  DOI:10.1098/rsta.2011.0430
  578
  Study of the Phase Transformation of Single Particles of Ga2O3 by UV-Raman Spectroscopy and High-Resolution TEM
  Xiang Wang,Qian Xu,Fengtao Fan,Xiuli Wang,Mingrun Li,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemistry An Asian Journal 8 (2013) 2189-2195
  DOI:10.1002/asia.201300433
  577
  Enhanced photocatalytic water oxidation on ZnO photoanodes in a borate buffer electrolyte
  Fengqiang Xiong,Jingying Shi,Donge Wang,Jian Zhu,Wenhua Zhang,Can Li*
  Catalysis Science & Technology 3 (2013) 1699-1702
  DOI:10.1039/C3CY00062A
  576
  Enantioselective Michael addition reactions in water using a DNA-based catalyst
  Yinghao Li,Changhao Wang,Guoqing Jia,Shengmei Lu,Can Li*
  Tetrahedron 69 (2013) 6585-6590
  DOI:10.1016/j.tet.2013.05.133
  575
  Composite Sr2TiO4/SrTiO3(La,Cr) heterojunction based photocatalyst for hydrogen production under visible light irradiation
  Yushuai Jia,Shuai Shen,Donge Wang,Xiang Wang,Jingying Shi,Fuxiang Zhang,Hongxian Han*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 1 (2013) 7905-7912
  DOI: 10.1039/C3TA11326D
  574
  Hybrid Artificial Photosynthetic Systems Comprising Semiconductors as Light Harvesters and Biomimetic Complexes as Molecular Cocatalysts
  Fuyu Wen,Can Li*
  Accounts of Chemical Research 46 (2013) (11) 2355-2364
  DOI:10.1021/ar300224u
  573
  An unexpected effect of water on the asymmetric hydrogenation of α-ketoesters on platinum nanoparticles confined in carbon nanotubes
  Zaihong Guan,Shengmei Lu,Zhijian Chen,Can Li*
  Journal of Catalysis 305 (2013) 19-26
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.04.021
  572
  Dual Cocatalysts Loaded Type I CdS/ZnS Core/Shell Nanocrystals as Effective and Stable Photocatalysts for H2 Evolution
  Lei Huang,Xiuli Wang,Jinhui Yang,刘刚,Jingfeng Han,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 11584-11591
  DOI:10.1021/jp400010z
  571
  Effects of Surface Modification on Photocatalytic Activity of CdS Nanocrystals Studied by Photoluminescence Spectroscopy
  Lei Huang,Jinhui Yang,Xiuli Wang,Jingfeng Han,Hongxian Han,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 553-560
  DOI:10.1039/C2CP41153A
  570
  Sulfurization-Assisted Cobalt Deposition on Sm2Ti2S2O5 Photocatalyst for Water Oxidation under Visible Light Irradiation
  Rengui Li,Zheng Chen,Wen Zhao,Fuxiang Zhang,Kazuhiko Maeda,Baokun Huang,Shuai Shen,Kazunari Domen*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 376-382
  DOI:10.1021/jp310138b
  569
  Spatial separation of photogenerated electrons and holes among {010} and {110} crystal facets of BiVO4
  Rengui Li,Fuxiang Zhang,Donge Wang,Jingxiu Yang,Mingrun Li,Jian Zhu,Xin Zhou,Hongxian Han,Can Li*
  Nature Communications 4 (2013) 0
  DOI:10.1038/ncomms2401
  568
  Visible Light Driven Overall Water Splitting Using Cocatalyst/BiVO4 Photoanode Assisted with the Minimized Bias
  Chunmei Ding,Jingying Shi,Donge Wang,Zhijun Wang,Nan Wang,Guiji Liu,Fengqiang Xiong,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 4589-4595
  DOI:10.1039/C3CP50295C
  567
  Influence of extra-framework Al on the structure of the active iron sites in Fe/ZSM-35
  Junying Wang,Haian Xia,Xiaohua Ju,Zhaochi Feng,Fengtao Fan,Can Li*
  Journal of Catalysis 300 (2013) 251-259
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.01.011
  566
  Identification of Fe2(μ-O) and Fe2(μ-O)2 sites in Fe/ZSM-35 by in situ resonance Raman spectroscopy
  Junying Wang,Guanna Li,Xiaohua Ju,Haian Xia,Fengtao Fan,Junhu Wang,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Journal of Catalysis 301 (2013) 77-82
  DOI:10.1016/j.jcat.2013.01.023
  565
  Finding the “Missing Components” during the Synthesis of TS-1 Zeolite by UV Resonance Raman Spectroscopy
  Qiang Guo,Zhaochi Feng,Guanna Li,Fengtao Fan*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 2844-2848
  DOI:10.1021/jp310900a
  564
  Nitrogen-doped layered oxide Sr5Ta4O15−xNx for water reduction and oxidation under visible light irradiation
  Shanshan Chen,Jingxiu Yang,Chunmei Ding,Rengui Li,Shaoqing Jin,Donge Wang,Hongxian Han,Fuxiang Zhang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 1 (2013) 5651-5659
  DOI:10.1039/C3TA10446J
  563
  Facile synthesis of freestanding Si nanowire arrays by one-step template-free electro-deoxidation of SiO2 in a molten
  Ji Zhao,Jun Li,Pinliang Ying,Wenhua Zhang,Lijian Meng,Can Li*
  Chemical Communications 49 (2013) 4477-4479
  DOI:10.1039/C3CC00101F
  562
  Roles of Cocatalysts in Photocatalysis and Photoelectrocatalysis
  Jinhui Yang,Donge Wang,Hongxian Han,Can Li*
  Accounts of Chemical Research 46 (2013) 1900-1909
  DOI:10.1039/C3CC00101F
  561
  Controlled growth, properties, and application of CdS branched nanorod arrays on transparent conducting oxide substrate
  Chunyan Yang,Mingrun Li,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Solar Energy Materials & Solar Cells 115 (2013) 100-107
  DOI:10.1016/j.solmat.2013.03.023
  560
  Freestanding silicon films formed on ionic liquid surface
  Shimin Cheng,Linyan Hu,Wei Qin,Fengqiang Xiong,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry A 1 (2013) (1) 55-58
  DOI:10.1039/C2TA00503D
  559
  Visible light driven hydrogen production from a photo-active cathode based on a molecular catalyst and organic dye-sensitized p-type nanostructured NiO
  Lin Li, Lele Duan, Fuyu Wen, Can Li, Mei Wang, Anders Hagfeldt and Licheng Sun
  Chemicla Communications 48 (2012) 988-990
  DOI:10.1039/c2cc16101j
  558
  Hydrogen bonding in homochiral dimers of hydroxyesters studied by Raman optical activity spectroscopy
  Qiu Shi,Guanna Li,Peng Wang, Guoqing Jia,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Journal of Raman Spectroscopy 43 (2012) 503-513
  DOI:10.1002/jrs.3056
  557
  Photocatalytic Overall Water Splitting Promoted by an α–β phase Junction on Ga2O3
  Xiang Wang, Qian Xu,Mingrun Li,Shuai Shen,Xiuli Wang,Yaochuan Wang,Zhaochi Feng, Jingying Shi,Hongxian Han,Can Li*
  Angewandte Chemie-International Edition 51 (2012) (52) 13089-13092
  DOI:10.1002/anie.201207554
  556
  A Theoretical Study on the Mechanism of Photocatalytic Oxygen Evolution on BiVO4 in Aqueous Solution
  Jingxiu Yang, Donge Wang, . Xin Zhou,* Can Li,*
  Chemistry – A European Journal 19 (2012) (4) 1320-1326
  DOI:10.1002/chem.201202365
  555
  The Synthesis of Chiral Isotetronic Acids with Amphiphilic Imidazole Pyrrolidine Catalysts Assembled in Oil-in-Water Emulsion Droplets
  Boyu Zhang,Zongxuan Jiang*,Xin Zhou*,Shengmei Lu,Jun Li,Yan Liu*,Can Li*
  Angewandte Chemie-International Edition 51 (2012) (52) 13159-13162
  DOI:10.1002/anie.201206438
  554
  Bifunctionalized Hollow Nanospheres for the One-Pot Synthesis of Methyl Isobutyl Ketone from Acetone
  Peng Wang,Shiyang Bai
  ChemSusChem 5 (2012) 2390-2396
  DOI:10.1002/cssc.201200383
  553
  Nanomaterials for renewable energy production and storage
  Xiaobo Chen*,Can Li,Michaël Grätzel,Robert Kostecki,Samuel S. Mao
  Chemical Society Reviews 41 (2012) 7909-7937
  DOI:10.1039/C2CS35230C 
  552
  Theoretical Study of Structure, Stability, and the Hydrolysis Reactions of Small Iridium Oxide Nanoclusters
  Xin Zhou*,Jingxiu Yang,Can Li
  Journal of Physical Chemistry A 116 (2012) 9985-9995
  DOI:10.1021/jp3064068
  551
  Enantioselective carbonyl–ene reaction on BINOLate/titanium catalyst encapsulated in magnetic nanoreactors
  Xiao Liu,Shiyang Bai,Yan Yang,Bo Li,Bing Xiao,Can Li,Qihua Yang*
  Chemical Communications 48 (2012) 3191-3193
  DOI:10.1039/C2CC17950D
  550
  Engineering the Formation of Secondary Building Blocks within Hollow Interiors
  Xiaobo Li,Xiao Liu,Yi Ma,Jiao Zhao,Hongchuan Xin,Lei Zhang,Yan Yang,Can Li,Qihua Yang*
  Advanced Materials 24 (2012) 1424-1428
  DOI:10.1002/adma.201104167
  549
  Improved Catalytic Performance of Lipase Accommodated in the Mesoporous Silicas with Polymer-Modified Microenvironment
  Jia Liu
  Langmuir 28 (2012) 9788-9796
  DOI:10.1021/la301330s
  548
  CO–PROX Reactions on Copper Cerium Oxide Catalysts Prepared by Melt Infiltration
  Xiaobo Li,Xian-Yang Quek, D.A.J. Michel Ligthart,Guanna Li,Yi Zhang,Can Li,Qihua Yang*,Emiel J.M. Hensen*
  Applied Catalysis B: Environmental 123—124 (2012) 424-432
  DOI:10.1016/j.apcatb.2012.05.009
  547
  Promoted activity of Cr(Salen) in a nanoreactor for kinetic resolution of terminal epoxides
  Shiyang Bai
  Chemical Science 3 (2012) 2864-2867
  DOI:10.1039/C2CC34234K
  546
  Mesoporous graphitic carbon nanodisks fabricated via catalytic carbonization of coordination polymers
  Panpan Su,Liang Jiang,Jiao Zhao,Jinwang Yan,Can Li*,Qihua Yang*
  Chemical Communications 48 (2012) 8769-8771
  DOI:10.1039/C2JM33965J
  545
  Entrapment of metal nanoparticles within nanocages of mesoporous silicas aided by co-surfactants
  Xiaobo Li,Xiao Liu,Yan Yang,Jiao Zhao,Can Li*,Qihua Yang*
  Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 21045-21050
  DOI:10.1039/C2SC21026F
  544
  Enhanced thermostability of enzymes accommodated in thermo-responsive nanopores
  Jia Liu
  Chemical Science 3 (2012) 3398-3402
  DOI:10.1016/j.jcis.2012.10.035
  543
  The role of glutathione on shape control and photoelectrical property of cadmium sulfide nanorod arrays
  Chunyan Yang,Sheng Liu,Mingrun Li,Xiuli Wang,Jian Zhu,Ruifeng Zhong,Dong Yang,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Journal of Colloid and Interface Science 393 (2012) 58-65
  DOI:10.1016/j.jcis.2012.10.035
  542
  Enhancement of the visible light absorption intensity of microporous vanadosilicate AM-6
  Meiling Guo,Guanna Li,Fengtao Fan,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemical Communications 48 (2012) 11892-11894
  DOI:10.1039/C2CC36083G
  541
  Oxidation of dibenzothiophene catalyzed by [C8H17N(CH3)3]3H3V10O28 using molecular oxygen as oxidant
  Nanfang Tang,Yongna Zhang ,Feng Lin,Hongyin Lv,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Chemical Communications 48 (2012) 11647-11649
  DOI:10.1039/C2CC36482D
  540
  Hydration of Epoxides on [CoIII(salen)] Encapsulated in Silica-Based Nanoreactors
  Bo Li,Shiyang Bai,Xuefeng Wang, Mingmei Zhong,Qihua Yang*,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 51 (2012) 11517-11521
  DOI:10.1002/anie.201203774
  539
  A Thorough Investigation on the Active Titanium Species in TS-1 Zeolite by In Situ UV Resonance Raman Spectroscopy
  Qiang Guo,Keju Sun,Zhaochi Feng, Guanna Li,Meiling Guo,Fengtao Fan*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 18 (2012) 13854-13860
  DOI:10.1002/chem.201201319 
  538
  Enantioselective Diels–Alder Reactions with G-Quadruplex DNA-Based Catalysts
  Changhao Wang,Guoqing Jia,Jun Zhou,Yinghao Li,Yan Liu,Shengmei Lu,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 51 (2012) 9352-9355
  DOI:10.1002/anie.201204850 
  537
  Highly Efficient Photocatalytic Oxidation of Sulfur-containing Organic Compounds and Dyes on TiO2 with Dual Cocatalysts Pt and RuO2
  Feng Lin,Yongna Zhang,Lu Wang,Yuliang Zhang,Dong'e Wang, Min Yang,Jinhui Yang,Boyu Zhang,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Applied Catalysis B: Environmental 127 (2012) 363-370
  DOI:10.1016/j.apcatb.2012.08.024
  536
  Chemical Modified Graphene Oxide as Hole Transport Layers in Organic Solar Cells
  Dong'e Wang,Lingyu Zhou,Lingcheng Chen,Bin Zhao,Jian Zhang*,Can Li*
  Chemical Communications 48 (2012) 8078-8080
  DOI:10.1039/C2CC33829G 
  535
  Structure and Basicity of Microporous Titanosilicate ETS-10 and Vanadium-Containing ETS-10
  Meiling Guo,Evgeny A.Pidko,Fengtao Fan, Zhaochi Feng,Jan P.Hofmann, Bert M.Weckhuysen,Emiel J.M.Hensen*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 17124-17133
  DOI:10.1021/jp305543m
  534
  Microwave-assisted Hydrothermal Synthesis of Perovskite NaTaO3 Nanocrystals and its Photocatalytic Properties
  Jingying Shi,Guiji Liu,Lan Wang,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 18808-18813
  DOI:10.1039/C2JM33470D
  533
  Enantioselective Friedel–Crafts reactions in water catalyzed by a human telomeric G-quadruplex DNA metalloenzyme
  Changhao Wang,Yinghao Li,GuoqinG Jia,Yan Liu,Shengmei Lu,Can Li*
  Chemical Communications 48 (2012) 6232-6234
  DOI:10.1039/c2cc31320k 
  532
  “Extracting”the Key Fragment in ETS-10 Crystallization and Its Application in AM-6 Assembly
  Meiling Guo,Zhaochi Feng,Guanna Li,Jan P.Hofmann, Evgeny A.Pidko,Pieter C.M.M.Magusin,Qiang Guo,Bert M.Weckhuysen,Emiel J.M.Hensen,Fengtao Fan*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 18 (2012) 12078-12084
  DOI:10.1002/chem.201200875
  531
  Photocatalytic H2 and O2 evolution over tungsten oxide dispersed on silica
  Gang Liu,Xiuli Wang,Xiang Wang,Hongxian Han,Can Li*
  Journal of Catalysis 293 (2012) 61-66
  DOI:10.1016/j.jcat.2012.06.003 
  530
  Chiral Sulfur Compounds Studied by Raman Optical Activity: tert-Butanesulfinamide and its Precursor tert-Butyl tert-Butanethiosulfinate
  Qiu Shi,Guanna Li,Shengmei Lu,Baokun Huang,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Chirality 24 (2012) 731-740
  DOI:10.1002/chir.22038 
  529
  Oxygen evolution from water oxidation on molecular catalysts confined in the nanocages of mesoporous silicas
  Bo Li
  Energy & Environmental Science 5 (2012) 8229-8233
  DOI:10.1039/C2EE22059H
  528
  A Hybrid Photocatalytic System Comprising ZnS as Light Harvester and an [Fe2S2] Hydrogenase Mimic as Hydrogen Evolution Catalyst
  Fuyu Wen,Xiuli Wang,Lei Huang,Guijun Ma,Jinhui Yang,Can Li*
  ChemSusChem 5 (2012) 849-853
  DOI:10.1002/cssc.201200190 
  527
  Roles of cocatalyst in Pt-PdS/CdS with exceptionally high quantum efficiency for photocatalytic hydrogen production
  Jinhui Yang,Hongjian Yan,Xiuli Wang,Fuyu Wen,Zhijun Wang
  Journal of Catalysis 29 (2012) 151-157
  DOI:10.1016/j.jcat.2012.03.008
  526
  Carbonized tantalum catalysts for catalytic chemical vapor deposition of silicon films
  Shimin Cheng,Huiping Gao,Tong Ren,Pinliang Ying,Can Li*
  Thin Solid Films 520 (2012) 5155-5160
  DOI:10.1016/j.tsf.2012.03.129
  525
  Enhancement of photoelectrochemical activity of nanocrystalline CdS photoanode by surface modification with TiO2 for hydrogen production and electricity generation
  Min Zhong,Jingying Shi,Fengqiang Xiong,Wenhua Zhang,Can Li*
  Solar Energy 86 (2012) 756-763
  DOI:10.1016/j.solener.2011.12.006
  524
  Photocatalytic H2 production on Pt/TiO2-SO42- with tuned surface phase structures: enhancing activity and reducing CO formation
  Yi Ma,Qian Xu,Xu Zong,Dong'e Wang,Guopeng Wu,Xiang Wang,Can Li*
  Energy & Environmental Science 5 (2012) 6345-6351
  DOI:10.1039/c1ee02053f
  523
  Photocatalytic oxidation of thiophene on BiVO4 with dual co-catalysts Pt and RuO2 under visible light irradiation
  Feng Lin,Dong'e Wang,Zongxuan Jiang,Yi Ma,Jun Li,Rengui Li,Can Li*
  Energy & Environmental Science 5 (2012) 6400-6406
  DOI:10.1039/C1EE02880D
  522
  Catalytic oxidation of thiophene and its derivatives via dual activation for ultra-deep desulfurization of fuels
  Boyu Zhang,Zongxuan Jiang,Jun Li,Yongna Zhang,Feng Lin,Yan Liu*,Can Li*
  Journal of Catalysis 287 (2012) 5-12
  DOI:10.1016/j.jcat.2011.11.003 
  521
  Organotemplate-free and one-pot fabrication of nano-rod assembled plate-like micro-sized mordenite crystals
  Liming Ren,Qiang Guo,Haiyan Zhang,Longfeng Zhu,Chengguang Yang,Liang Wang,Xaingju Meng,Zhaochi Feng,Can Li,Fengshou Xiao*
  Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 6564-6567
  DOI:10.1039/C2JM30478C
  520
  Photocatalytic Water Oxidation on BiVO4 with the Electrocatalyst as an Oxidation Cocatalyst: Essential Relations between
  Dong'e Wang,Rengui Li,Jian Zhu,Jingying Shi,Jingfeng Han,Xu Zong,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 5082-5089
  DOI:10.1021/jp210584b
  519
  Ultra-deep desulfurization via reactive adsorption on Ni/ZnO: the effect of ZnO particle size on the adsorption performance
  Yuliang Zhang,Yongxing Yang,Hongxian Han,Min Yang,Lu Wang,Yongna Zhang,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Applied Catalysis B: Environmental 119--120 (2012) 13-19
  DOI:10.1016/j.apcatb.2012.02.004 
  518
  Hydrolysis controlled synthesis of amine-functionalized hollow ethane–silica nanospheres as adsorbents for CO2 capture
  Shiyang Bai
  Microporous and Mesoporous Materials 151 (2012) 474-480
  DOI:10.1016/j.micromeso.2011.09.014
  517
  Zinc and cadmium coordination polymers assembled with 2,20-bipyridine and bithiophenedicarboxylic acid: Effect of metal ions on the conformation of ligand
  Jiao Zhao, Xin Shi, Guanna Li, Xiuli Wang, Can Li*, Qihua Yang*
  Inorganica Chimica Acta 383 (2012) 185-189
  DOI:10.1016/j.ica.2011.11.004
  516
  Metal-Oxide Nanoparticles with Desired Morphology Inherited from Coordination-Polymer Precursors
  Jiao Zhao,Mingrun LI,Junliang Sun,Leifeng Liu,Panpan Su,Qihua Yang*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 18 (2012) 3163-3168
  DOI:10.1002/chem.201103415
  515
  Systematic morphology and phase control of Mg-ptcda coordination polymers by Ostwald ripening and self-templating
  Jiao Zhao,Panpan Su,Yaopeng Zhao,Mingrun Li,Yan Yang,Qihua Yang*,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 8470-8475
  DOI:10.1039/C2JM30500C
  514
  Improving the performance of CdS/P3HT hybrid inverted solar cells by interfacial modification
  Min Zhong,Dong Yang,Jian Zhang,Jingying Shi,Xiuli Wang,Can Li*
  Solar Energy Materials and Solar Cells 96 (2012) (1) 160-165
  DOI:10.1016/j.solmat.2011.09.041 
  513
  Hydrophobic Surface Induced Activation of Pseudomonas cepacia Lipase Immobilized into Mesoporous Silica
  Qianru Jin,Guoqing Jia,Yanmei Zhang,Qihua Yang,Can Li*
  Langmuir 27 (2011) 12016-12024
  DOI:10.1021/la202794t
  512
  Facile Synthesis of Straight and Branched CdTe Nanowires Using CdO as Precursor
  Sheng Liu,Chunyan Yang,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (2011) 11181-11184
  DOI:10.1166/jnn.2011.4053
  511
  Hierarchically structured Fe/ZSM-5 as catalysts for the oxidation of benzene to phenol
  Arjan J.J. Koekkoek, Hongchuan Xin, Qihua Yang, Can Li, Emiel J.M. Hensen*
  Microporous and Mesoporous Materials 145 (2011) 172-181
  DOI:10.1016/j.micromeso.2011.05.013
  510
  Solution-Phase Synthesis and Characterization of Single-Crystalline SnSe Nanowires
  Sheng Liu, Xiaoyang Guo, Mingrun Li, Wenhua Zhang*, Xingyuan Liu*,Can Li*
  Angewandte Chemie-International Edition 50 (2011) 12050-12053
  DOI:10.1002/anie.201105614
  509
  Colloidal synthesis and characterization of CdSe/CdTe core/shell nanowire heterostructures
  Sheng Liu,Wenhua Zhang*,Can Li*
  Journal of Crystal Growth 336 (2011) 94-100
  DOI:10.1016/j.jcrysgro.2011.09.045
  508
  Aerobic oxidation of alcohols over hydrotalcite-supported gold nanoparticles: the promotional effect of transition metal cations
  Peng Liu, Yejun Guan, Rutger A. van Santen, Can Li*,Emiel J. M. Hensen*
  Chemical Communications 47 (2011) 11540-11542
  DOI:10.1039/C1CC15148G
  507
  Stability and reactivity of active sites for direct benzene oxidation to phenol in Fe/ZSM-5: A comprehensive periodic DFT study
  Guanna Li, Evgeny A. Pidko, Rutger A. van Santen, Zhaochi Feng,Can Li*, Emiel J.M. Hensen*
  Journal of Catalysis 284 (2011) 194-206
  DOI:10.1016/j.jcat.2011.07.008
  506
  Photocatalytic H(2) production on hybrid catalyst system composed of inorganic semiconductor and cobaloximes catalysts
  Fuyu Wen,Jinhui Yang,Xu Zong,Baojun Ma,Dong'e Wang,Can Li*
  Journal of Catalysis 281 (2011) 318-324
  DOI:10.1016/j.jcat.2011.05.015
  505
  Ultra-deep Oxidative Desulfurization of Fuel Oil Catalyzed by Dawson-type Polyoxotungstate Emulsion Catalysts
  Yongna Zhang,Lu Wang,Yuliang Zhang,Zongxuan Jiang,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 32 (2011) 235-239
  DOI:10.1016/S1872-2067(10)60170-2
  504
  Oxidative Desulfurization of Fuel Oils
  Zongxuan Jiang,Hongying Lv,Yongna Zhang,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 32 (2011) 707-715
  DOI:10.1016/S1872-2067(10)60246-X
  503
  Charge recombination reduction in dye-sensitized solar cells by depositing ultrapure TiO2 nanoparticles on “inert” BaTiO3 films
  Min Zhong,Jingying Shi,Wenhua Zhang,Hongxian Han,Can Li*
  Materials Science and Engineering B 176 (2011) 1115-1122
  DOI:10.1016/j.mseb.2011.05.052
  502
  Recyclable Enamine Catalysts for Asymmetric Direct Cross-aldol Reaction of Aldehydes in Emulsion Media
  Qiang Gao,Yan Liu,Shengmei Lu,Jun Li,Can Li*
  Green Chemistry 13 (2011) 1983-1985
  DOI:10.1039/C1GC15473G
  501
  Chiral Primary Amine Organocatalysts for Syn-selective Asymmetric Cross-Aldol Reactions
  Qiang Gao,Yan Liu,Shengmei Lu,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 32 (2011) (6) 899-903
  DOI:10.1016/S1872-2067(10)60237-9
  500
  Recyclable chiral diamine–polyoxometalate (POM) acids catalyzed asymmetric direct aldol reaction of aromatic aldehydes with long-chain aliphatic ketones
  Qiang Gao,Shengmei Lu,Yan Liu*,Can Li*
  Tetrahedron Letters 52 (2011) 3779-3781
  DOI:10.1016/j.tetlet.2011.05.053
  499
  A visible-light-driven transfer hydrogenation on CdS nanoparticles combined with iridium complexes
  Jun Li,Jinhui Yang, Fuyu Wen,Can Li*
  Chemical Communications 47 (2011) 7080-7082
  DOI: 10.1039/C1CC11800E
  498
  UV–Raman and NMR Spectroscopic Studies on the Crystallization of Zeolite A and a New Synthetic Route
  Limin Ren, Caijin Li, Fengtao Fan,Qiang Guo, Desheng Liang, Zhaochi Feng,Can Li*,Shougui Li ,Fengshou Xiao*
  Chemistry – A European Journal 17 (2011) 6162-6169
  DOI:10.1002/chem.201100098
  497
  Promoting the formation and stabilization of human telomeric G-quadruplex DNA, inhibition of telomerase and cytotoxicity by phenanthroline derivatives
  Lihua Wang,Ye Wen,Jie Liu,Jun Zhou,Can Li,Chunying Wei*
  Organic & Biomolecular Chemistry 9 (2011) 2648-2653
  DOI:10.1039/C0OB00961J
  496
  Effect of Metal Doping on Electronic Structure and Visible Light Absorption of SrTiO3 and NaTaO3 (Metal = Mn, Fe, and Co)
  Xin Zhou*,Jingying Shi,Can Li
  Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 8305-8311
  DOI:10.1021/jp200022x
  495
  Phosphotungstic Acid Encapsulated in Metal-Organic Framework as Catalysts for Carbohydrate Dehydration to 5-Hydroxymethylfurfural
  Yanmei Zhang,Volkan Degirmenci,Can Li*,Emiel J. M. Hensen*
  ChemSusChem 4 (2011) 59-64
  DOI:10.1002/cssc.201000284
  494
  Microstructure evolution of CuInSe2 thin filmsprepared by single-bathelectrodeposition
  Tong Ren,Rui Yu,Min Zhong,Jingying Shi,Can Li*
  Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (2011) (2) 510-520
  DOI:10.1016/j.solmat.2010.09.011
  493
  Enantioselective Hydrogenation of alpha-Ketoesters on Mesoporous Matrix Supported Platinum Catalysts
  Zhijian Chen, Xiaohong Li, Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 32 (2011) 155-161
  DOI:10.3724/SP.J.1088.2011.00921
  492
  Selective Hydrogenation of Acetylene over a MoP Catalyst
  Guilin Zhou, Puguang Wang, Zongxuan Jiang,Pingliang Ying,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 32 (2011) (1) 27-30
  DOI:10.1016/S1872-2067(10)60155-6
  491
  UV Raman spectroscopic study on the surface phase of ZrO2 modified with Nd2O3
  Jing Zhang*, Song Yan, Mengqiong Yuan, Xiang Wang,Can Li
  Materials Letters 65 (2011) 201-204
  DOI:10.1016/j.matlet.2010.10.002
  490
  Sputtered Highly Ordered TiO2 Nanorod Arrays and Their Applications as the Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells
  Lijian Meng*, Aifeng Ma,Pingliang Ying, Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (2011) 929-934
  DOI:10.1166/jnn.2011.3084
  489
  Crystal Facet Dependence ofWater Oxidation on BiVO4 Sheets under Visible Light Irradiation
  Dong'e Wang,Hongfu Jiang,Xu Zong,Qian Xu,Yi Ma,Guoling Li,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 17 (2011) (4) 1275-1282
  DOI:10.1002/chem.201001636
  488
  Encapsulation of chiral Fe(salan) in nanocages with different microenvironments for asymmetric sulfide oxidation
  Bo Li,Shiyang Bai,Peng Wang,Hengquan Yang,Qihua Yang*,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 13 (2011) 2504-2511
  DOI:10.1039/C0CP01828G
  487
  Spectroscopic Evidence of Extra-Framework Heterometallic Oxo-Clusters in Fe/Ga-ZSM-5 Catalysts
  Haian Xia,Samuel D.Fleischman,Can Li*,Susannah L. Scott*
  Journal of Physical Chemistry Letters 2 (2011) 190-195
  DOI:10.1021/jz101507s
  486
  Enhancing hydrogen production activity and suppressing CO formation from photocatalytic biomass reforming on Pt/TiO2 by optimizing anatase-rutile phase structure
  Qian Xu, Yi Ma, Jing Zhang, Xiuli Wang, Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Catalysis 278 (2011) 329-335
  DOI:10.1016/j.jcat.2011.01.001
  485
  Visible emission characteristics from different defects of ZnS nanocrystals
  Xiuli Wang, Jianying Shi, Zhaochi Feng, Mingrun Li,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 13 (2011) 4715-4723
  DOI:10.1039/C0CP01620A
  484
  UV Raman Spectroscopic Studies on Rapid Synthesis of AM-6 Zeolite and Formation Mechanism of -V-O-V- Atomic Wires
  Meiling Guo,Fengtao Fan,Qiang Guo,Zhaochi Feng,Can Li*
  高等学校化学学报 32 (2011) (3) 721-725
  DOI:
  483
  Synthesis, Structure, and Photoluminescent Properties of Metal−Organic Coordination Polymers Assembled with Bithiophenedicarboxylic Acid
  Jiao Zhao,Xiuli Wang,Xin Shi,Qihua Yang*,Can Li*
  Inorganic Chemistry 50 (2011) 3198-3205
  DOI:10.1021/ic101112b
  482
  29Si NMR and UV−Raman Investigation of Initial Oligomerization Reaction Pathways in Acid-Catalyzed Silica Sol−Gel Chemistry
  Anouschka Depla, David Lesthaeghe, Titus S. van Erp, Alexander Aerts, Kristof Houthoofd, Fengtao Fan,Can Li, Veronique Van Speybroeck, Michel Waroquier, Christine E. A. Kirschhock, Johan A. Martens*
  Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 3562-3571
  DOI:10.1021/jp109901v
  481
  pH-Dependent Chirality of l-Proline Studied by Raman Optical Activity and Density Functional Theory Calculation
  Shi Qiu,Guanna Li,Peng Wang, Jun Zhou,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry A 115 (2011) 1340-1345
  DOI:10.1021/jp111631a
  480
  Enhancement of the Performance of a Platinum Nanocatalyst Confined within Carbon Nanotubes for Asymmetric Hydrogenation
  Zhijian Chen, Zaihong Guan, Mingrun Li, Qihua Yang,Can Li*
  Angewandte Chemie-International Edition 50 (2011) 4913-4917
  DOI:10.1021/jp111631a
  479
  Effect of Substituted Groups on the Electronic Circular Dichroism of Aldols: A Combined Experimental and Time-Dependent DFT Study
  Guanna Li,Guoqing Jia,Qiang Gao,Zhaochi Feng*, Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 972-981
  DOI:10.1021/jp1046722
  478
  Effect of Water on Active Iron Sites for N2O Decomposition over Fe/ZSM-5 Catalyst
  Haian Xia,Keqiang Sun,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 542-548
  DOI:10.1021/jp1094917
  477
  Hydrodesulfurization of 4,6-DMDBT on a Multi-metallic Sulfide Catalyst with Layered Structure
  Lu Wang,Yongna Zhang,Yuliang Zhang,Peng Liu,Hongxian Han,Ming Yang,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Applied Catalysis A: General 394 (2011) 18-24
  DOI:10.1016/j.apcata.2010.11.043
  476
  Hierarchical fabrication of silica cocoon with hexagonally ordered channel constructed wall via an emulsion-assisted process
  Haidong Zhang, Yi-Meng Wang, Kangbo Lü, Emiel J.M. Hensen, Lei Zhang, Wenhua Zhang, Hendrikus C.L. Abbenhuis, Can Li*, Rutger A. van Santen*
  Microporous and Mesoporous Materials 150 (2011) 90-95
  DOI:10.1039/C2SC20653F
  475
  Intense 310 nm ultraviolet emission from porous silicon prepared by hydrothermal etching
  Xiuli Wang, Zhaochi Feng, Jianying Shi, and Can Li*
  Chinese Journal of Light Scattering 22 (2010) 329-332
  DOI:
  474
  Aerobic oxidative desulfurization of benzothiophene, dibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene using an Anderson-type catalyst[(C18H37)2N(CH3)2]5[IMo6O24]
  Hongyin Lv*,Yongna Zhang,Zongyuan Jiang,Can Li*
  Green Chemistry 12 (2010) 1954-109
  DOI:10.1039/C0GC00271B
  473
  Template-Free Synthesis of Sphere, Rod and Prism Morphologies of CeO2 Oxidation Catalysts
  Yejun Guan*,Emiel J. M. Hensen,Yan Liu, Haidong Zhang,Zhaochi Feng,Can Li*
  Catalysis Letters 137 (2010) 28-109
  DOI:10.1021/jp909931z
  472
  Tunable Assembly of Organosilica Hollow Nanospheres
  Jian Liu,Shiyang Bai,Hua Zhong,Can Li*,Qihua Yang*
  Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 953-109
  DOI:10.1021/jp909931z
  471
  Enhanced Catalytic Oxidation by Hierarchically Structured TS-1 Zeolite
  Hongchuan Xin,Jiao Zhao,Shutao Xu,Junping Li,Weiping Zhang,Xinwen Guo,Emiel J. M. Hensen,Qihua Yang*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 6553-109
  DOI:10.1021/jp912112h
  470
  Surface Structural Transformation and the Phase Transition Kinetics of Brookite TiO2
  Qian Xu,Jing Zhang,Zhaochi Feng,Yi Ma,Xiang Wang,Can Li*
  Chemistry-An Asian Journal 5 (2010) (10) 2158-109
  DOI:10.1002/asia.201000249
  469
  Static Synthesis and Crystallization Mechanism of ZSM-35 Zeolite
  Xiaohua Ju,Fengtao Fan,Fuping Tian*,Zhaochi Feng*
  Chinese Journal of Catalysis 31 (2010) (7) 788-109
  DOI:10.3724/SP.J.1088.2010.91222
  468
  Shape-Controlled Synthesis of CdS Nanostructures via a Solvothermal Method
  Xiuli Wang,Zhaochi Feng,Dayong Fan,Fengtao Fan,Can Li*
  Crystal Growth & Design 10 (2010) 5312-109
  DOI:10.1021/cg101166t
  467
  UV Raman Spectroscopic study on the synthesis mechanism and assembly of molecular sieves
  Fengtao Fan,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemical Society Reviews 39 (2010) 4794-109
  DOI:10.1039/C0CS00012D
  466
  The oxidation of benzothiophene using the Keggin-type lacunary polytungstophosphate as catalysts in emulsion
  Yongna Zhang, Hongyin Lv,Lu Wang,Yuliang Zhang,Peng Liu,Hongxian Han,Zongyuan Jiang*, Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 332 (2010) 59-109
  DOI:10.1016/j.molcata.2010.08.021
  465
  FTIR Spectroscopy Study on Quantum Size Effect of CuOx Nanoparticles in CuOx/SiO2
  Wei-Guang Su, Pin-Liang Ying, Zhao-Chi Feng and Can Li*
  Chem. J. Chinese U. 31 (2010) 1014-1018
  DOI:
  464
  Synthesis of Hierarchical Copper-Containing Silicas under Near Neutral
  Jianting Tang,Hongchuan Xin,Weiguang Su,Jian Liu,Can Li,Qihua Yang*
  Chinese Journal of Catalysis 4 (2010) 386-109
  DOI:10.1016/S1872-2067(09)60058-9
  463
  Enhancement of catalytic performance in asymmetric transfer hydrogenation by microenvironment engineering of the nanocagew
  Shiyang Bai,Hengquan Yang,Peng Wang,Jinsuo Gao,Bo Li,Qihua Yang*,Can Li*
  Chemical Communications 46 (2010) 8145-109
  DOI:10.1039/C0CC01401J
  462
  Enhancement of Photocatalytic Water Oxidation Activity on IrOx−ZnO/Zn2−xGeO4−x−3yN2y Catalyst with the Solid Solution Phase Junction
  Baojun Ma,Jinhui Yang,Hongxian Han,Jiantao Wang,Xiaohong Zhang,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 12818-109
  DOI:10.1021/jp103722j
  461
  The Synergistic Effects of Two Co-catalysts on Zn2GeO4 on Photocatalytic Water Splitting
  Baojun Ma,Fuyu Wen,Hongfu Jiang,Jinhui Yang,Pingliang Ying,Can Li*
  Catalysis Letters 134 (2010) 78-109
  DOI: 10.1007/s10562-009-0220-8
  460
  Properties of i-Motif under Molecular Crowding Conditions
  Jun Zhou,Guoqing Jia,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 31 (2010) (2) 309-109
  DOI:
  459
  Formation of i-motif structure at neutral and slightly alkaline pH
  Jun Zhou,Chunying Wei,Guoqing Jia,Xiuli Wang,Zhaochi Feng,Can Li*
  Molecular BioSystems 6 (2010) 580-109
  DOI:10.1039/B919600E
  458
  Formation and stabilization of G-quadruplex in nanosized water pools
  Jun Zhou,Chunying Wei,Guoqing Jia,Xiuli Wang,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemical Communications 46 (2010) 1700-109
  DOI:10.1039/B925000J
  457
  UV Raman spectroscopic studies on active sites and synthesis mechanisms of transition metal-containing microporous and mesoporous materials
  Fengtao Fan,Zhaochi Feng,Can Li*
  Accounts of Chemical Research 43 (2010) 378-109
  DOI:10.1021/ar900210g
  456
  Photocatalytic H2 Evolution on MoS2/CdS Catalyst under Visible Light Irradiation
  Xu Zong,Guopeng Wu,Hongjian Yan,Guijun Ma,Jingying Shi,Fuyu Wen,Lu Wang,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 4 (2010) 1963-109
  DOI:10.1021/jp904350e
  455
  Preparation of Fe-substituted Mesoporous silicas with highly isolated irons species in buffer solution
  Hongchuan Xin,Jianting Tang,Fengtao Fan,Qihua Yang*,Can Li*
  无机材料学报 25 (2010) (1) 107-109
  DOI:10.3724/SP.J.1077.2009.09455
  454
  The control of the diameter of the nanorods prepared by dc reactive magnetron sputtering and the applications for DSSC
  Lijian Meng*,Tong Ren,Can Li*
  Applied Surface Science 256 (2010) 3676-109
  DOI:10.1016/j.apsusc.2009.12.169
  453
  Multifunctional human serum albumin in the surface-enhanced Raman spectroscopy of porphyrin: demetalation promoter, molecular
  Guoqing Jia,Zhaochi Feng,Chunying Wei,Can Li*
  Journal of Raman Spectroscopy 41 (2010) 1325-109
  DOI:10.1002/jrs.2611
  452
  Chirality transition in the epoxidation of (-)--pinene and successive hydrolysis studied by Raman optical activity and DFT
  Shi Qiu,Guanna Li,Peng Liu,Changhao Wang,Zhaochi Feng,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 12 (2010) 3005-109
  DOI:10.1039/B919993D
  451
  Effect of triethanolamine and sodium dodecyl sulfate on the formation of CuInSe2 thin films by electrodeposition
  Rui Yu,Tong Ren,Can Li*
  Thin Solid Films 518 (2010) 5515-109
  DOI:10.1016/j.tsf.2010.04.042
  450
  Trap states and carrier dynamics of TiO2 studied by photoluminescence spectroscopy under weak excitation condition
  Xiuli Wang,Zhaochi Feng,Jianying Shi,Guoqing Jia,Shuai Shen,Jun Zhou,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 12 (2010) 7083-109
  DOI:10.1039/B925277K
  449
  The promotional effect of NO on N2O decomposition over the bi-nuclear Fe sites in Fe/ZSM-5
  Haian Xia,Keqiang Sun,Zhimin Liu,Zhaochi Feng, Pingliang Ying,Can Li*
  Journal of Catalysis 270 (2010) 103-109
  DOI:10.1016/j.jcat.2009.12.014
  448
  The Synthesis of Three-Dimensional CeO2 and Their Catalytic Activities for CO Oxidation
  Wenjuan Shan*, Xiaowei Dong,Na Ma,Shiyan Yao,Zhaochi Feng
  Catalysis Letters 131 (2009) (3—4) 350-355
  DOI:10.1007/s10562-009-0069-x
  447
  Rectorite as catalyst for wet air oxidation of phenol
  Aihua Xu,Min Yang,Huiqiang Yao,Hongzhang Du,Chenglin Sun*
  Applied Clay Science 43 (2009) 435-438
  DOI:10.1016/j.clay.2008.10.003
  446
  The binding mode of porphyrins with cation side arms to (TG4T)4 G-quadruplex Spectroscopic evidence
  Chunying Wei*,lihua wang,Guoqing Jia,Jun Zhou,Gaoyi Han,Can Li*
  Biophysical Chemistry 143 (2009) 79-84
  DOI:10.1016/j.bpc.2009.04.005
  445
  Resonance Raman spectrum of Fe-AlPO4-5
  Keju Sun,Weixue Li*,Zhaochi Feng,Can Li*
  物理化学学报 25 (2009) (4) 606-610
  DOI:10.1016/j.bpc.2009.04.005
  444
  Direct Hydrothermal Synthesis of Iron-Containing Mesoporous Silica SBA-15: Potential as a Support for Gold Nanoparticles
  Ying Li, Yejun Guan, Rutger A. van Santen, Patricia J. Kooyman, Iulian Dugulan,Can Li,Emiel J. M. Hensen*
  Journal of Physical Chemistry C 113 (2009) (52) 21831-21839
  DOI:10.1021/jp908059y
  443
  The nanocomposites of SO3H-hollow-nanosphere and chiral amine for asymmetric aldol reaction
  Jinsuo Gao, Jian Liu, Shiyang Bai, Peiyuan Wang, Hua Zhong, Qihua Yang* , Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 19 (2009) 8580-8588
  DOI:10.1039/B909002A
  442
  Dynamic insight into the interaction between porphyrin and G-quadruplex DNAs:Time-resolved fluorescence anisotropy study
  Guoqing Jia,Zhaochi Feng,Chunying Wei,Jun Zhou,Xiuli Wang,Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry B 113 (2009) 16237-16245
  DOI:10.1021/jp906060d
  441
  太阳能光催化制氢研究进展
  Fuyu Wen,Jinhui Yang,Xu Zong,Yi Ma,Qian Xu,Baojun Ma,Can Li*
  化学进展 21 (2009) (11) 2285-2302
  DOI:Not
  440
  A hierarchical Fe/ZSM-5 zeolite with superior catalytic performance for benzene hydroxylation to phenolw
  Hongchuan Xin,Arjan Koekkoek,Qihua Yang,Rutger van Santen,Can Li*,Emiel J. M. Hensen
  Chemical Communications  (2009) 7590-7592
  DOI:10.1039/b917038c
  439
  Chirally functionalized mesoporous organosilicas with built-in BINAP ligand for asymmetric catalysis†
  Peiyuan Wang,Xiao Liu,Jie Yang,Yan Yang,Lei Zhang,Qihua Yang*,Can Li
  Journal of Materials Chemistry 19 (2009) 8009-8014
  DOI:10.1039/b913808k
  438
  Ultra-Deep Hydrodesulfurization of Diesel Fuels on Trimetallic NiMoW Sulfide Catalysts
  Lu Wang,Yongna Zhang,Yuliang Zhang,Zongxuan Jiang*,Can Li*
  Chemistry – A European Journal  (2009) 12571-12575
  DOI:10.1002/chem.200901997
  437
  A molecular insight into propylene epoxidation on Cu/SiO2 catalysts using O2 as oxidant
  Weiguang Su,Shouguo Wang,Pinliang Yin,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Catalysis 268 (2009) 165-174
  DOI:10.1002/anie.200903601
  436
  In Situ UV Raman Spectroscopic Study on the Synthesis Mechanism of AlPO-5
  Fengtao Fan,Zhaochi Feng,Keju Sun,Meiling Guo,Qiang Guo,Yu Song,Weixue Li,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 48 (2009) 8743-8747
  DOI:10.1002/anie.200903601
  435
  Visible-light-driven hydrogen production with extremely high quantum efficiency on Pt–PdS/CdS photocatalyst
  Hongjian Yan,Jinhui Yang,Guijun Ma,Guopeng Wu,Zhibin Lei,Jingying Shi,Can Li*
  Journal of Catalysis 266 (2009) 165-168
  DOI:10.1016/j.jcat.2009.06.024
  434
  Human telomeric G-quadruplex formed from duplex under near physiological conditions: spectroscopic evidence and kinetics
  Jun Zhou,Chunying Wei,Guoqing Jia,Xiuli Wang,Zhaochi Feng,Can Li*
  Biochimie 91 (2009) 1104-1111
  DOI:10.1016/j.biochi.2009.05.014
  433
  Visible light driven H2 production in molecular systems employing colloidal MoS2 nanoparticles as catalyst
  Xu Zong,Yong Na,Fuyu Wen,Guijun Ma,Jinhui Yang,Donge Wang,Yi Ma,Mei Wang, Licheng Sun,Can Li*
  Chemical Communications  (2009) 4536-4538
  DOI:10.1039/B907307H
  432
  Coadsorption of trimethyl phosphine and thiocyanate on colloidal silver: a SERS study combined with theoretical calculations
  Gengshen Hu,Difei Han,Guoqing Jia,Tao Chen,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Raman Spectrosocopy 40 (2009) 387-393
  DOI:10.1002/jrs.2137
  431
  From Molecular Fragments to Crystals: AUV Raman Spectroscopic Study on the Mechanism of Fe-ZSM-5 Synthesis
  Fengtao Fan,Keju Sun,Zhaochi Feng,Haian Xia,Bo Han,Yuxiang Lian,Pinliang Yin,Can Li*
  Chemistry – A European Journal 15 (2009) 3268-3276
  DOI:10.1002/chem.200801916
  430
  Epoxidation of allylic alcohols on self-assembled polyoxometalates hosted in layered double hydroxides with aqueous H2O2 as oxidant
  Peng Liu,Changhao Wang,Can Li*
  Journal of Catalysis 262 (2009) 159-168
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.12.018
  429
  UV Raman Spectroscopic Study on TiO2. II. Effect of Nanoparticle Size on the Outer/Inner Phase Transformations
  Jing Zhang,Qian Xu,Meijun Li*,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 113 (2009) 1698-1704
  DOI:10.1021/jp808013k
  428
  Functionalized periodic mesoporous organosilicas for catalysis
  Qihua Yang,Jian Liu,Lei Zhang,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 19 (2009) 1945-1955
  DOI:10.1021/jp808013k
  427
  The enantioselective cyanosilylation of aldehydes on a chiral VO(Salen) complex encapsulated in SBA-16
  Hengquan Yang,Lei Zhang,Peng Wang,Qihua Yang*,Can Li*
  Green Chemistry 11 (2009) 257-264
  DOI:10.1039/b815997a
  426
  Cooperative activation in ring-opening hydrolysis of epoxides by Co-salen complexes: A first principle study
  Keju Sun,Weixue Li,Zhaochi Feng,Can Li*
  Chemical Physics Letters 470 (2009) 259-263
  DOI:10.1016/j.cplett.2009.01.044
  425
  Basic metal carbonate supported gold nanoparticles: enhanced performance in aerobic alcohol oxidation
  Jie Yang,Yejun Guan , Tiny Verhoeven, Rutger van Santen, Can Li*,Emiel J. M. Hensen*
  Green Chemistry 11 (2009) 322-325
  DOI:10.1039/b821586c
  424
  Evidence for the binding mode of porphyrins to G-quadruplex DNA
  Chunying Wei,Guoqing Jia,Jun Zhou, Gaoyi Han,Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 11 (2009) 4025-4032
  DOI:10.1039/b901027k
  423
  Alkali-hydrolysis of D-glucono-delta-lactone studied by chiral Raman and circular dichroism spectroscopies
  Guoqing Jia,Shi Qiu,Guanna Li,Jun Zhou,Zhaochi Feng*,Can Li*
  Science in China Series B(中国期刊) 52 (2009) (5) 552-558
  DOI:10.1007/s11426-009-0085-0
  422
  Shape-Controlled Copper Selenide Nanocubes Synthesized by an Electrochemical Crystallization Method
  Rui Yu,Tong Ren,Keju Sun,Zhaochi Feng,Guanna Li,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 113 (2009) 10833-10837
  DOI:10.1021/jp9025267
  421
  Asymmetric transfer hydrogenation using recoverable ruthenium catalyst immobilized into magnetic mesoporous silica
  Jun Li,Yanmei Zhang,Difei Han,Qiang Gao,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 298 (2009) 31-35
  DOI:10.1016/j.molcata.2008.09.027
  420
  Location of Mg Cations in Mordenite Zeolite Studied by IR Spectroscopy and Density Functional Theory Simulations with a CO Adsorption Probe
  Keqju Sun, W. Su, Fengtao Fan, Zhaochi Feng, T.A.P.J.Jansen, R.A.van Santen*, Can Li*
  Journal of Physical Chemistry A 112 (2008) 1352-1358
  DOI:10.1016/j.ssc.2008.02.016
  419
  Composition-dependent optical properties of ZnxCdKeqiang Sun-xS synthesized by precipitable-hydrothermal process
  Jingying Shi, Hongjian Yan, Xiuli Wang, Zhaochi Feng, Zhibin Lei,Can Li*
  Solid State Communications 146 (2008) 249-252
  DOI:10.1016/j.ssc.2008.02.016
  418
  Active sites in Fe/ZSM-5 for nitrous oxide decomposition and benzene hydroxylation with nitrous oxide
  Keqiang Sun, Haian Xia, Zhaochi Feng, Rutger van Santen, Emiel Hensen*,Can Li*
  Journal of Catalysis 254 (2008) 383-396
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.01.017
  417
  In Situ UV Raman Spectroscopic Studies on the Synthesis Mechanism of Zeolite X
  Fengtao Fan, Zhaochi Feng, Guanna Li, Keqju Sun, Pinliang Yin, Can Li*
  Chemistry - A European Journal 14 (2008) 5125-5129
  DOI:10.1002/chem.200800560
  416
  Surface Phases of TiO2 Nanoparticles Studied by UV Raman Spectroscopy and FT-IR Spectroscopy
  Weiguang Su, Jing Zhang, Zhaochi Feng, Tao Chen, Pinliang Yin, Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 7710-7716
  DOI:10.1021/jp7118422
  415
  Surface Phase Composition of Iron Molybdate Catalysts Studied by UV Raman Spectroscopy
  Qian Xu, Guoqing Jia, Jing Zhang, Zhaochi Feng, Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 9387-9393
  DOI:10.1021/jp800359p
  414
  Effect of extra-framework gallium on the structure of iron species in Fe/ZSM-5 PDF
  Haian Xia, Keqiang Sun, Fengtao Fan, Keqju Sun, Weiguang Su, Zhaochi Feng, Pinliang Yin, Can Li*
  Journal of Catalysis 259 (2008) (2) 269-275
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.09.001
  413
  Pt/TiO2光催化分解甲酸制氢反应的原位红外光谱研究
  Tao Chen, Guopeng Wu, Zhaochi Feng, Gengshen Hu, Weiguang Su, Pinliang Yin, Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 29 (2008) (2) 105-107
  DOI:Not Found
  412
  二苯基乙二胺在银胶表面吸附的表面增强拉曼光谱研究
  Gengshen Hu, Zhaochi Feng, Jun Li, Difei Han, Guoqing Jia, Can Li*
  Chinese Journal of Light Scattering 20 (2008) (1) 17-21
  DOI:Not Found
  411
  Solvent-free crystallizations of amino acids: The effects of the hydrophilicity/hydrophobicity of side-chains
  Zhimin Liu, Can Li*
  Biophysical Chemistry 138 (2008) 115-119
  DOI:10.1016/j.bpc.2008.09.011
  410
  Framework Fe Ions in Fe-ZSM-5 Zeolite Studied by UV Resonance Raman Spectroscopy and Density Functional Theory Calculations
  Keju Sun,Fengtao Fan,Haian Xia,Zhaochi Feng,Weixue Li*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 16036-16041
  DOI:10.1021/jp802955s
  409
  Direct Spectroscopic Observation of Fe(Ⅲ)-Phenolate Complex Formed From the Reaction of Benzene With Peroxide Species on Fe/ZSM-5 At Room Temperature
  Haian Xia,Keqiang Sun,Keqju Sun,Zhaochi Feng,Weixue Li,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 9001-9005
  DOI:10.1021/jp800455x
  408
  Crystallization of metastable β glycine from gas phase via the sublimation of α or γ form in vacuum
  Zhimin Liu,Lin Zhong,Zhaochi Feng,Pinliang Yin,Can Li*
  Biophysical Chemistry 132 (2008) 18-22
  DOI:10.1016/j.bpc.2007.10.003
  407
  表面上和纳米孔道内以及乳液中的手性催化
  Difei Han,Qihua Yang,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 29 (2008) (1) 789-816
  DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2008.09.001
  406
  Asymmetric Catalysis with Metal Complexes in Nanoreactors
  Qihua Yang, Difei Han, Hengquan Yang, Can Li*
  Chemistry an Asian Journal 3 (2008) 1214-1229
  DOI:10.1002/asia.200800110
  405
  Study on the interaction of porphyrin with G-quadruplex DNAs
  Chunying Wei, Gaoyi Han, Guoqing Jia, Jun Zhou, Can Li*
  Biophysical Chemistry 137 (2008) 19-23
  DOI:10.1016/j.bpc.2008.06.006
  404
  The structural transition and compaction of human telomeric G-quadruplex induced by excluded volume effect under cation-deficient conditions
  Jun Zhou, Chunying Wei, Guoqing Jia, Xiuli Wang, Qian Tang, Zhaochi Feng, Can Li*
  Biophysical Chemistry 136 (2008) 124-127
  DOI:10.1016/j.bpc.2008.05.005
  403
  Template enhanced activity of lipase accommodated in siliceous mesocellular foams
  Yanmei Zhang, Lifang Zhao, Jun Li, Huidong Zhang, Liangyu Zheng, Shugui Cao, Can Li*
  Biochemical and Biophysical Research Communications 372 (2008) 650-655
  DOI:10.1016/j.bbrc.2008.05.089
  402
  Transfer hydrogenation of aldehydes on amphiphilic catalyst assembled at the interface of emulsion droplets
  Jun Li, Yanmei Zhang, Difei Han, Guoqing Jia, Jinbo Gao, Lin Zhong,Can Li*
  Green Chemistry 10 (2008) 608-611
  DOI:10.1039/b803209b
  401
  Direct immobilization of self-assembled polyoxometalate catalyst in layered double hydroxide for heterogeneous epoxidation of olefins
  Peng Liu, Hong Wang, Zhaochi Feng, Pinliang Yin, Can Li*
  Journal of Catalysis 256 (2008) 345-348
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.03.022
  400
  Enantioselective epoxidation of β-methylstyrene catalyzed by immobilized Mn(salen) catalysts in different mesoporous silica supports
  Haidong Zhang, Yi Meng Wang, Lei Zhang, Gijsbert Gerritsen, Hendrikus C.L. Abbenhuis, Rutger A. van Santen*, Can Li*
  Journal of Catalysis 256 (2008) 226-236
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.03.013
  399
  Electronic and steric effects of bis(oxazolinyl)pyridine ligands on asymmetric Diels–Alder reactions
  Hong Wang, Hongming Wang, Peng Liu, Hengquan Yang, Jianliang Xiao*,Can Li*
  Journal of Energy Chemistry 285 (2008) 128-131
  DOI:10.1016/j.molcata.2008.01.033
  398
  Asymmetric Hydroformylation of Olefins Catalyzed by Rhodium Nanoparticles Chirally Stabilized with (R)-BINAP Ligand
  Difei Han, Xiaohong Li, Huidong Zhang, Zhimin Liu, Gengshen Hu,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 283 (2008) 15-22
  DOI:10.1016/j.molcata.2007.12.008
  397
  An efficient resolution of racemic secondary alcohols on magnetically separable biocatalyst
  Yanmei Zhang,Jun Li,Difei Han,Huidong Zhang,Peng Liu,Can Li*
  Biochemical and Biophysical Research Communications 365 (2008) 609-613
  DOI:10.1016/j.bbrc.2007.10.205
  396
  Structural transition from the random coil to quadruplex of AG3(T2AG3)3 induced by Zn2+
  Chunying Wei,Qian Tang,Can Li*
  Biophysical Chemistry 132 (2008) 110-113
  DOI:10.1016/j.bpc.2007.10.013
  395
  气-固相光催化分解硫化氢制氢
  Guijun Ma, Hongjian Yan, Xu Zong, Baojun Ma, Hongfu Jiang, Fuyu Wen, Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 29 (2008) (4) 313-315
  DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2008.04.001
  394
  Direct splitting of H2S into H2 and S on CdS-based photocatalyst under visible light irradiation
  Guijun Ma, Hongjian Yan, Jingying Shi,Xu Zong, Zhibing Lei, Can Li*
  Journal of Catalysis 260 (2008) 134-140
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.09.017
  393
  Enhancement of Photocatalytic H2 Evolution on CdS by Loading MoS2 as Cocatalyst under Visible Light Irradiation
  Xu Zong, Hongjian Yan, Guopeng Wu, Guijun Ma, Fuyu Wen, Lu Wang, Can Li*
  Journal of the American Chemical Society 130 (2008) 7176-7177
  DOI:10.1021/ja8007825
  392
  H2 production with ultra-low CO selectivity via photocatalytic reforming of methanol on Au/TiO2 catalyst
  Guopeng Wu, Tao Chen, Weiguang Su, Guohua Zhou, Xu Zong, Zhibin Lei,Can Li*
  International Journal of Hydrogen Energy 33 (2008) 1243-1251
  DOI:10.1016/j.ijhydene.2007.12.020
  391
  Importance of the Relationship between Surface Phases and Photocatalytic Activity of TiO2
  Jing Zhang, Qian Xu, Zhaochi Feng, Meijun Li, Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition 120 (2008) 1766-1769
  DOI:10.1002/anie.200704788
  390
  H2 production with low CO selectivity from photocatalytic reforming of glucose on metal/TiO2 catalysts
  Guopeng Wu, Tao Chen, Guohua Zhou, Xu Zong, Can Li*
  Science in China Series B 51 (2008) (2) 97-100
  DOI:10.1007/s11426-007-0132-7
  389
  Suppressing CO formation by anion adsorption and Pt deposition on TiO2 in H2 production from photocatalytic reforming of methanol
  Guopeng Wu,Tao Chen,Xu Zong,Hongjian Yan,Guijun Ma,Qihua Yang,Can Li*
  Journal of Catalysis 253 (2008) 225-227
  DOI:10.1016/j.jcat.2007.10.026
  388
  Ni/ZnO吸附剂上溶剂油的超深度吸附脱硫
  Yongxing Yang, Yuliang Zhang, Lu Wang, Yongna Zhang, Zongxuan Jiang,Can Li*
  石油化工 37 (2008) (3) 342-345
  DOI:Not Found
  387
  A direct imaging of amphiphilic catalysts assembled at the interface of emulsion droplets using fluorescence microscopy
  Jinbo Gao, Yongna Zhang, Guoqing Jia, Zongxuan Jiang, Shouguo Wang, Hongying Lu, Bo Song,Can Li*
  Chemical Communications  (2008) 332-334
  DOI:10.1039/b713831h
  386
  Effect of surface composition on the catalytic performance of molybdenum phosphide catalysts in the hydrogenation of acetonitrile
  Pengfei Yang,Zongxuan Jiang,Pinliang Yin,Can Li*
  Journal of Catalysis 253 (2008) 66-73
  DOI:10.1016/j.jcat.2007.10.029
  385
  Hydroisomerization activity and selectivity of n-dodecane over modified Pt/ZSM-22 catalysts
  Gang Wang, Quanjie Liu, Weiguang Su, Xiujie Li, Zongxuan Jiang, Xiangchen Fang, Chongren Han , Can Li*
  Applied Catalysis A: General 335 (2008) 20-27
  DOI:10.1016/j.apcata.2007.11.002
  384
  From Hollow Nanosphere to Hollow Microsphere: Mild Buffer Provides Easy Access to Tunable Silica Structure
  Jian Liu,Fengtao Fan,Zhanchi Feng,Lei Zhang,Shiyang Bai,Qihua Yang*,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 16445-16451
  DOI:10.1021/jp804161f
  383
  Tartardiamide-Functionalized Chiral Organosilicas with Highly Ordered Mesoporous Structure
  Lei Zhang,Jian Liu,Jie Yang, Qihua Yang*,Can Li*
  Chemistry an Asian Journal 3 (2008) 1842-1849
  DOI:10.1002/asia.200800160
  382
  Organic-Inorganic Hybrid Hollow Nanospheres with Microwindows on the Shell
  Jian Liu,Qihua Yang*,Lei Zhang,Hengquan Yang,Jinsuo Gao,Can Li*
  Chemistry of Materials 20 (2008) 4268-4275
  DOI:10.1021/cm800192f
  381
  Direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxide using air as oxidant on supported gold catalyst
  Zhanghuai Suo*, Mingshan Jin, Jiqing Lu, Zhaobin Wei, Can Li
  Journal of Natural Gas Chemistry(中国期刊) 17 (2008) 184-190
  DOI:10.1016/S1003-9953(08)60049-3
  380
  Aerobic oxidation of alcohols over Au/TiO2: An insight on the promotion effect of water on the catalytic activity of Au/TiO2
  Xiaomin Yang, Xiuna Wang, Changhai Liang, Weiguang Su, Chuang Wang, Zhaochi Feng, Jieshan Qiu*, Can Li
  Catalysis Communications 9 (2008) (13) 2278-2281
  DOI:10.1016/j.catcom.2008.05.021
  379
  Structure and Reducibility of NiO-MoO3/γ-Al2O3 Catalysts: Effects of Loading and Molar Ratio
  Yuguang Wang, Guang Xiong, Xin Liu, Xiaochuan Yu, Liping Liu, Junying Wang, Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) (44) 17265-17271
  DOI:10.1021/jp800182j
  378
  Direct synthesis of highly ordered amine-functionalized mesoporous ethane-silicas
  Lei Zhang, Jian Liu, Jie Yang, Qihua Yang*, Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 109 (2008) 172-183
  DOI:10.1016/j.micromeso.2007.04.050
  377
  Mesoporous ferrosilicates with high content of isolated iron species synthesized in mild buffer solution and their catalytic application
  Hongchuan Xin, Jian Liu, Fengtao Fan, Zhanchi Feng, Guoqing Jia, Qihua Yang*, Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 113 (2008) 231-239
  DOI:10.1002/anie.200700640
  376
  Structural control of mesoporous ethane-silicas with trans-(Keqiang SunR,2R)-diaminocyclohexane in the pore and asymmetric catalysis
  Dongmei Jiang, Jinsuo Gao, Jun Li, Qihua Yang*, Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 113 (2008) 385-392
  DOI:10.1016/j.micromeso.2007.11.036
  375
  Super-microporous organosilicas synthesized from well-defined nanobuilding units
  Lei Zhang,Qihua Yang*,Hengquan Yang,Jian Liu,Hongchuan Xin,Brahim Mezari,Pieter C. M. M. Magusin, Hendrikus C. L. Abbenhuis, Rutger A. van Santenb, Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 18 (2008) 450-457
  DOI:10.1039/b715031h
  374
  Iron-functionalized Al-SBA-Keqiang Sun5 for benzene hydroxylation
  Ying Li, Haian Xia, Fengtao Fan, Zhaochi Feng, Rutger A.van Santen, Emiel J.M.Hensen*,Can Li*
  Chemical Communications  (2008) 774-776
  DOI:10.1039/b717079c
  373
  Chiral mesoporous organosilica spheres: Synthesis and chiral separation capacity
  Guiru Zhu,Hua Zhong,Qihua Yang*,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 116 (2008) 36-43
  DOI:10.1016/j.micromeso.2008.03.012
  372
  Surface functionalization of SBA-Keqiang Sun5-ordered mesoporous silicas: Oxidation of benzene to phenol by nitrous oxide
  Ying Li, Zhaochi Feng, R.A. van Santen, E.J.M. Hensen*,Can Li*
  Journal of Catalysis 255 (2008) 190-196
  DOI:10.1016/j.jcat.2008.02.001
  371
  Structural control of mesoporous silicas with large nanopores in a mild buffer solution
  Jian Liu, Lei Zhang, Qihua Yang*, Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 110 (2008) 330-338
  DOI:10.1016/j.micromeso.2008.04.030
  370
  Effective silica supported Sb–V mixed oxide catalyst for selective oxidation of methanol to formaldehyde
  Haidong Zhang, Zhimin Liu, Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Catalysis 260 (2008) (2) 295-304
  DOI:10.1016/10.1016/j.jcat.2008.09.019
  369
  CLD modif ication for ac idity of ZSM-5 and its effect on the shape-selective catalysis
  Zhirong Zhu, Zaiku Xie, Qingling Chen, Dejin Kong, Wei Li, Weimin Yang ,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis(China) 323 (2007) 94-103
  DOI:
  368
  NaTaO3 and NaTaO3:Bi3 + 光催化剂的光致发光光谱研究
  Jianying Shi,Zhaochi Feng,Tao Chen,Pinliang Yin,Can Li*
  高等学校化学学报 28 (2007) 692-695
  DOI:
  367
  Adsorption of Ethanediamine on Colloidal Silver: A Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Study Combined with Density Functional Theory Calculations
  Gengshen Hu,Zhaochi Feng,Jun Li,Guoqing Jia,Difei Han,Zhimin Liu,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 11267-11274
  DOI:10.1021/jp071066k
  366
  Catalytic Wet Air Oxidation of Coke-Plant Wastewater on Ruthenium-Based Eggshell Catalysts in a Bubbling Bed Reactor
  Min Yang,Ying Sun,Aihua Xu,Xiaoyang Lu,Hongzhang Du,Chenglin Sun*,Can Li
  Bulletin of Environment Contamination and Toxicology 79 (2007) (1) 66-70
  DOI:10.1007/s00128-007-9150-6
  365
  The influence of preparation procedures and tungsten loading on the metathesis activity of ethene and 2-butene over supported WO3 catalysts
  Shengjun Huang,Fucun Chen,Shenglin Liu,Qingjun Zhu,Xiangxue Zhu,Wenjie Xin,Zhaochi Feng,Can Li,Qingxia Wang,Longya Xu*
  Journal of Molecular Catalysis A 267 (2007) 224-233
  DOI:10.1016/j.molcata.2006.11.048
  364
  Kinetics of Photogenerated Electrons Involved in Photocatalytic Reaction of Methanol on Pt/TiO2
  Tao Chen,Guopeng Wu,Zhaochi Feng,Jianying Shi,Guijun Ma,Pinliang Yin,Can Li*
  Chinese Journal of Chemical Physics 20 (2007) (4) 483-488
  DOI:10.1088/1674-0068/20/04/483-488
  363
  Raman Spectroscopic Investigation of Solid Samples Using a Low-Repetition-Rate Pulsed Nd:YAG Laser as the Excitation Source
  Jing Zhang,Zhaochi Feng,Meijun Li,Jun Chen,Qain Xu,Yuxiang Lian,Can Li*
  Appllied Spectroscopy 61 (2007) 38-47
  DOI:10.1366/000370207779701433
  362
  UV Raman spectroscopic studies on transition metal-containing microporous and mesoporous materials: active sites and synthesis mechanism
  Can Li*
  Studies in Surface Science and Catalysis 170 (2007) 561-576
  DOI:10.1016/S0167-2991(07)80892-5
  361
  Mechanistic Studies of Photocatalytic Reaction of Methanol for Hydrogen Production on Pt/TiO2 by in situ Fourier Transform IR and Time-Resolved IR Spectroscopy
  Tao Chen, Zhaochi Feng, Guopeng Wu, Jianying Shi, Guijun Ma, Pinliang Ying, Can Li
  Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 8005-8014
  DOI:10.1021/jp071022b
  360
  Photoluminescence Characteristics of TiO2 and Their Relationship to the Photoassisted Reaction of Water/Methanol
  Jianying Shi,Jun Chen,Zhaochi Feng,Tao Chen,Yuxiang Lian,Xiuli Wang,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 693-699
  DOI:10.1021/jp065744z
  359
  Charge Transfer between Triphenyl Phosphine and Colloidal Silver: A SERS Study Combined with DFT Calculations
  Gengshen Hu,Zhaochi Feng,Difei Han,Jun Li,Guoqing Jia,Jianying Shi,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 8632-8637
  DOI: 10.1021/jp0703915
  358
  Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study on the Adsorption of Ethyl Pyruvate on Pt/Al2O3: Side Reactions Suppressed by Adsorbed Hydrogen and Cinchonidine
  Zhimin Liu,Xiaohong Li,Pinliang Yin,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 823-829
  DOI:10.1021/jp064561+
  357
  Enantioselectivity of immobilized Mn-salen complexes: A computational study
  Kourosh Malek, Antonius P.J. Jansen, Can Li*, Rutger A. van Santen
  Journal of Catalysis 246 (2007) 127-135
  DOI:10.1016/j.jcat.2006.11.024
  356
  Luminescence and Raman spectroscopic studies on the damage of tryptophan, histidine and carnosine by singlet oxygen
  Chunying Wei,Bo Song, Jingli Yuan,Zhaochi Feng,Guoqing Jia,Can Li*
  Journal Photochemical Photobiochemistry A 189 (2007) 39-45
  DOI:10.1016/j.jphotochem.2007.01.005
  355
  New theoretical insights into epoxidation of alkenes by immobilized Mn-salen complexes in mesopores: Effects of substrate, linker and confinement
  Kourosh Malek, Can Li*, Rutger A. van Santen
  Journal of Molecular Catalysis A 271 (2007) 98-104
  DOI:10.1016/j.molcata.2007.02.037
  354
  ZSM-5表面酸性的CLD改性及其对择形催化性能的影响
  Zhirong Zhu, Zaiku Xie, Qingling Chen, Dejin Kong, Wei Li, Weimin Yang,Can Li*
  分子催化 21 (2007) 79-81
  DOI:
  353
  Direct Asymmetric Aldol Reactions on Heterogeneous Bifunctional Catalyst
  Lin Zhong,Pinliang Yin,Jianliang Xiao,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 28 (2007) 673-675
  DOI:10.1016/S1872-2067(07)60059-X
  352
  Direct catalytic asymmetric aldol reactions on chiral catalysts assembled in the interface of emulsion droplets
  Lin Zhong,Qiang Gao,Jinbo Gao,Jianliang Xiao,Can Li*
  Journal of Catalysis 250 (2007) 360-364
  DOI:10.1016/j.jcat.2007.06.017
  351
  Chiral catalysis in nanopores of mesoporous materials
  Can Li*,Huidong Zhang,Dongmei Jiang,Qihua Yang
  Chemical Communications  (2007) 547-558
  DOI:10.1039/B609862B
  350
  Controlling reaction pathways for alcohol dehydration and dehydrogenation over FeSBA-15 catalysts
  Yejun Guan,Ying Li,Rutger A. van Santen,Emiel J. M. Hensen*,Can Li*
  Catalysis Letters 117 (2007) (1—2) 18-24
  DOI:10.1007/s10562-007-9151-4
  349
  Selective dibenzothiophene adsorption on modified activated carbons
  Yongxing Yang,Hongying Lv,Pinliang Yin,Zongxuan Jiang,Can Li*
  Carbon 45 (2007) 3042-3044
  DOI:10.1016/j.carbon.2007.10.016
  348
  Selective Hydrogenation of Acetonitrile over Molybdenum Phosphide Catalysts
  Pengfei Yang,Zongxuan Jiang,Pinliang Yin,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 28 (2007) 670-672
  DOI:10.1016/S1872-2067(07)60058-8
  347
  Oxidative desulfurization of dibenzothiophene with molecular oxygen using emulsion catalysis
  Hongying Lv,Jinbo Gao,Zongxuan Jiang,Yongxing Yang,Bo Song,Can Li*
  Chemical Communications  (2007) 150-152
  DOI:10.1039/B610504A
  346
  Effect of CeO2 Redox Behavior on the Catalytic Activity of a VOx/CeO2 Catalyst for Chlorobenzene Oxidation
  Yejun Guan,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 28 (2007) 392-394
  DOI:10.1016/S1872-2067(07)60033-3
  345
  Large pore mesoporous ethane-silicas as efficient heterogeneous asymmetric catalysts
  Dongmei Jiang,Jinsuo Gao,Qihua Yang*,Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 170 (2007) 1252-1259
  DOI:10.1016/S0167-2991(07)80985-2
  344
  Enhanced Cooperative Activation Effect in the Hydrolytic KineticResolution of Epoxides on [Co(salen)] Catalysts Confined in Nanocages
  Hengquan Yang, Lei Zhang, Lin Zhong, Qihua Yang*,Can Li
  Angewandte Chemie International Edition 46 (2007) 6861-6865
  DOI:10.1002/anie.200701747
  343
  Mesoporous Organic–Inorganic Hybrid Materials Built Using Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Blocks
  Lei Zhang, Hendrikus C. L. Abbenhuis, Qihua Yang*,Yi-MengWang,Pieter C. M. M. Magusin,Brahim Mezari, Rutger A.van Santen,Can Li*
  Angewandte Chemie International Edition  (2007) (46) 5003-5006
  DOI:10.1002/ange.200700640
  342
  Removal of salicylic acid on perovskite-type oxide LaFeO3 catalyst in catalytic wet air oxidation process
  Min Yang,Aihua Xu,Hongzhang Du,Chenglin Sun*,Can Li*
  Journal of Hazardous Materials 139 (2007) 86-92
  DOI:10.1016/j.jhazmat.2006.06.001
  341
  Synthesis of Periodic Mesoporous Ethanesilica and Its Application in High Performance Liquid Chromatography
  Guiru Zhu,Qihua Yang*,Can Li*
  Chinese Journal of Chromatography色谱 25 (2007) (4) 505-508
  DOI:10.1016/S1872-2059(07)60018-2
  340
  Thioether-bridged Mesoporous Organosilicas: Mesophase Transformations Induced by the Bridged Organosilane Precursor
  Jian Liu, Qihua Yang,Qihua Yang*, Lei Zhang, Dongmei Jiang, Xin Shi, Jie Yang, Hua Zhong, Can Li*
  Advanced Functional Materials  (2007) (17) 569-576
  DOI:10.1016/S1872-2059(07)60018-2
  339
  Mesoporous ethane-silicas functionalized with trans-(1R,2R)-diaminocyclohexane: Relation between structureand catalytic properties in asymmetric transfer hydrogenation
  Dongmei Jiang, Jinsuo Gao, Jie Yang, Weiguang Su, Qihua Yang, Can Li
  Microporous and Mesoporous Materials  (2007) (105) 204-210
  DOI:10.1016/j.micromeso.2007.11.022
  338
  Phase Transformation of the Periodic Mesoporous Organosilicas Assisted by Organotrialkoxysilane
  Guiru Zhu,Qihua Yang*,Hua Zhong,Dongmei Jiang,Can Li*
  The Journal of Physical Chemistry B 111 (2007) 8027-8033
  DOI:10.1021/jp071913j
  337
  Morphological and Structural Evolution of Mesoporous Silicas in a Mild Buffer Solution and Lysozyme Adsorption
  Jian Liu,Congming Li,Qihua Yang*,Jie Yang,Can Li
  Langmuir 23 (2007) 7255-7262
  DOI: 10.1021/la7003134
  336
  trans-(1R,2R)-Diaminocyclohexane-functionalized mesoporous organosilica spheres as chiral stationary phase
  Guiru Zhu, Dongmei Jiang, Qihua Yang*,Jie Yang, Can Li
  Journal of Chromatography A 1149 (2007) 219-227
  DOI:10.1016/j.chroma.2007.03.011
  335
  Asymmetric ring-opening of epoxides on chiral Co(Salen) catalyst synthesized in SBA-16 through the “ship in a bottle” strategy
  Hengquan Yang, Lei Zhang, Weiguang Su, Qihua Yang*,Can Li*
  Journal of Catalysis  (2007) (248) 204-212
  DOI:10.1016/j.jcat.2007.03.006
  334
  Chemical liquid deposition with polysiloxane of ZSM-5 and its effect on acidity and catalytic properties
  Zhirong Zhu,Zaiku Xie, Qingling Chen, Dejin Kong, Wei Li, Weimin Yang,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 101 (2007) 169-175
  DOI:10.1016/j.micromeso.2006.12.016
  333
  An Efficient Hybrid, Nanostructured, Epoxidation Catalyst: Titanium Silsesquioxane–Polystyrene Copolymer Supported on SBA-15
  Lei Zhang,Hendrikus C. L. Abbenhuis,Gijsbert Gerritsen,Nollaig Ni Bhriain,Pieter C. M. M. Magusin,Brahim Mezari,Wei Han,Rutger A. van Santen,Qihua Yang,Can Li*
  Chemistry - A European Journal  (2007) (13) 1210-1221
  DOI:10.1002/chem.200600752
  332
  Asymmetric reactions on chiral catalysts entrapped within a mesoporous cage
  Hengquan Yang,Jun Li,Jie Yang,Zhimin Liu,Qihua Yang*,Can Li*
  Chemical Communications  (2007) 1086-1088
  DOI:10.1039/B614635J
  331
  The effect of calcination time on the activity of WO3/Al2O3/HY catalysts for the metathesis reaction between ethene and 2-butene
  Shengjun Huang,Shenglin Liu,Qingjun Zhu,Xiangxue Zhu,Wenjie Xin,Huijuan Liu,Zhaochi Feng,Can Li,Sujuan Xie,Qingxia Wang,Longya Xu*
  Applied Catalysis A: General 323 (2007) 94-103
  DOI:10.1016/j.apcata.2007.02.004
  330
  负载型双恶唑啉催化剂上不对称Diels-Alder反应
  Hong Wang,Jian Liu,Peng Liu,Qihua Yang,Jianliang Xiao,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 27 (2006) (11) 946-948
  DOI:
  329
  催化湿式氧化非贵金属催化剂的研究进展
  Min Yang,Chenglin Sun*,Can Li
  工业催化 14 (2006) (增刊) 6-10
  DOI:
  328
  somer iza tion of Alkane on M olecular S ieves Ca ta lyst Loaded with Pa llad ium
  Gang Wang,Quanjie Liu,Liming Jia,Huiqing Xu,Chongren Han,Can Li*
  石油化工 35 (2006) 420-424
  DOI:
  327
  Photocatalytic water splitting to hydrogen over a visible light-driven LaTaON2 catalys
  Meiying Liu,Wansheng You,Zhibin Lei,高田冈,堂免一成,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 27 (2006) 556-558
  DOI:
  326
  Synthesis of TiN nanocrystals with high specific surface area by hydrazide sol-gel method
  Meiying Liu, Wansheng You, Zhibin Lei, Xu Zong, Pinliang Ying, Can Li*
  高等学校化学学报 27 (2006) (8) 1488-1491
  DOI:
  325
  Time-Resolved Photoluminescence Characteristics of Subnanometer ZnO Clusters Confined in the Micropores of Zeolites
  Jianying Shi,Jun Chen,Zhaochi Feng,Tao Chen,Xiuli Wang,Pinliang Ying,Can Li*
  Journal Physical Chemistry B 110 (2006) 25612-25618
  DOI:10.1021/jp060439z
  324
  Photocatalytic hydrogen evolution of Keggin-type polyoxotungstates and their electrochemical behaviors
  Li Qin DANG, Wan Sheng YOU*, Xin ZHANG, Cui Ying HUANG ,Zhi Bin LEI, Zhen Gang SUN, Can LI*
  Chinese Chemical Letters 17 (2006) (7) 973-976
  DOI:
  323
  Effect of Aluminum on the Nature of the Iron Species in Fe-SBA-15
  Ying Li,Zhaochi Feng,Hongchuan Xin,Fengtao Fan,Jing Zhang,Magusin, P. C. M. M., Hensen, E. J. M., van Santen, R. A.,Qihua Yang,Can Li*
  Journal Physical Chemistry B. 110 (2006) 26114-26121
  DOI:10.1021/jp0657641
  322
  Large-Pore Mesoporous Organosilicas Functionalized with trans-(1R,2R)-Diaminocyclohexane: Synthesis, Postmodification, and Catalysis
  Dongmei Jiang,Jinsuo Gao,Qihua Yang*,Jie Yang,Can Li*
  Chemistry of Materials 18 (2006) 6012-6018
  DOI:10.1021/cm0613307
  321
  Heterogeneous asymmetric hydroformylation of olefins on chirally modified Rh/SiO2 catalysts
  Difei Han,Xiaohong Li,Huidong Zhang,Zhimin Liu,Jun Li,Can Li*
  Journal of Catalysis 243 (2006) 318-328
  DOI:10.1016/j.jcat.2006.08.003
  320
  Effect of ZnO Additives and Acid Treatment on Catalytic Performance of Pt/WO3/ZrO2 for n-C7 Hydroisomerization
  Liu yan*,Yejun Guan,Can Li,Juan Lian,Geok Joo Gan,Eng Chew Lim,Fethi Kooli
  Journal of Catalysis 244 (2006) 17-23
  DOI:10.1016/j.jcat.2006.08.015
  319
  An unexpected inversion of enantioselectivity in direct asymmetric Aldol reactions on a unique L-proline/g-Al2O3 catalyst
  Lin Zhong,Jianliang Xiao,Can Li*
  Journal of Catalysis 243 (2006) 442-445
  DOI:
  318
  Catalytic Performance of the Sb–V Mixed Oxide on Sb–V–O/SiO2 Catalysts in Methane Selective Oxidation to Formaldehyde
  Haidong Zhang,Jing Zhang,Keqiang Sun,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Can Li*
  Catalysis Letters 106 (2006) 89-93
  DOI:10.1007/s10562-005-9196-1
  317
  Selective Hydrogenation of Cinnamaldehyde over Carbon Nanotube Supported Pd-Ru Catalyst
  Jieshan Qiu* , Hongzhe Zhang, Xiuna Wang, Hongmei Han, Changhai Liang,Can Li
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters 88 (2006) 269-275
  DOI:10.1007/s11144-006-0061-z
  316
  Synthesis of mesoporous aluminosilicates with low Si/Al ratios using a single-source molecular precursor under acidic conditions
  Ying Li,Qihua Yang*,Jie Yang,Can Li*
  Journal of Porous Materials 13 (2006) (3—4) 187-193
  DOI:10.1007/s10934-006-8003-8
  315
  Deep desulfurization from fuel oil via selective oxidation using an amphiphilic peroxotungsten catalyst assembled in emulsion droplets
  Jinbo Gao,Shouguo Wu,Zongxuan Jiang,Yongxing Yang,Hongying Lv,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 258 (2006) 261-266
  DOI:10.1016/j.molcata.2006.05.058
  314
  The study of thiophene adsorption onto La(III)-exchanged zeolite NaY by FT-IR spectroscopy
  Fuping Tian, Weicheng Wu, Zongxuan Jiang, Changhai Liang, Yongxing Yang, Pinliang Ying,Xiuping Sun,Tianxi Cai,Can Li*
  Journal of Colloid and Interface Science 301 (2006) 395-401
  DOI:10.1016/j.jcis.2006.05.017
  313
  Ultra-deep desulfurization of diesel by selective oxidation with [C18H37N(CH3)3]4[H2NaPW10O36] catalyst assembled in emulsion droplets
  Hongying Lv,Jinbo Gao,Zongxuan Jiang,Fei Jing,Yongxing Yang,Gang Wang,Can Li*
  Journal of Catalysis 239 (2006) 369-375
  DOI:0.1016/j.jcat.2006.01.025
  312
  Preparation and Characterization of Ordered Mesoporous Carbons on SBA-15 Template
  Zhonglai LI,Jing Zhang,Ying Li,Yejun Guan,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 16 (2006) 1350-1354
  DOI:10.1039/B512697E
  311
  Fabrication of CdS–ZnS layered thin films by hydrothermal seeded growth method
  Tong Ren,Zhibin Lei,Guoyou Luan,Guoqing Jia,Jing Zhang,Rui Yu,Can Li*
  Thin Solid Films 513 (2006) 99-102
  DOI:10.1016/j.tsf.2006.01.029
  310
  Mesoporous aluminosilicates synthesized with single molecular precursor (sec-BuO)2AlOSi(OEt)3 as aluminum source
  Ying Li,Qihua Yang,Jie Yang,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 91 (2006) 85-91
  DOI:10.1016/j.micromeso.2005.11.021
  309
  Shape-selective Disproportionation of Ethylbenzene to Para-diethylbenzene over ZSM-5 Modified by Chemical Liquid Deposition and MgO
  Zirong Zhu,Qingling Chen, Zaiku Xie, Weimin Yang, Dejin Kong,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 248 (2006) 152-158
  DOI:10.1016/j.molcata.2005.10.023
  308
  Sulfur-substituted and zinc-doped In(OH)3: A new class of catalyst for photocatalytic H2 production from water under visible light illumination
  Zhibin Lei,Guijun Ma,Meiying Liu,Wansheng You,Hongjian Yan,Guopeng Wu, Tsuyoshi Takata, Michikazu Hara, Kazunari Domen,Can Li*
  Journal of Catalysis 237 (2006) 322-329
  DOI:10.1016/j.jcat.2005.11.022
  307
  A spectroscopic study on the interactions of porphyrin with G-Quadruplex DNAs
  Chunying Wei,Guoqing Jia,Jingli Yuan,Zhaochi Feng,Can Li*
  Biochemistry 45 (2006) 6681-6691
  DOI:10.1021/bi052356z
  306
  Chemistry of N2O decomposition on active sites with different nature: effect of high-temperature treatment of Fe/ZSM-5
  Keqiang Sun,Haian Xia,Emiel Hensen, Rutger van Santen, Can Li*
  Journal of Catalysis 238 (2006) 186-195
  DOI:10.1016/j.jcat.2005.12.013
  305
  Enantioselective epoxidation of unfunctionalized olefins catalyzed by the Mn(salen) catalysts immobilized in the nanopores of mesoporous materials
  Huidong Zhang,Yanmei Zhang,Can Li*
  Journal of Catalysis 238 (2006) 369-381
  DOI:10.1016/j.jcat.2005.12.023
  304
  Synthesis of bifunctionalized mesoporous organosilica sphere for high-performance liquid chromatography
  Guiru Zhu,Qihua Yang*,Dongmei Jiang,Jie Yang,Lei Zhang,Ying Li,Can Li*
  Journal of Chromatography A 1103 (2006) 257-264
  DOI:10.1016/j.chroma.2005.11.026
  303
  Periodic mesoporous organosilicas with trans-(1R,2R)-diaminocyclohexane in the framework: A potential catalytic material for asymmetric reactions
  Dongmei Jiang,Qihua Yang*,Hong Wang,Guiru Zhu,Jie Yang,Can Li*
  Journal of Catalysis 239 (2006) 65-73
  DOI:10.1016/j.jcat.2006.01.018
  302
  Asymmetric epoxidation of 6-cyano-2, 2-dimethylchromene on Mn(salen) catalyst immobilized in mesoporous materials
  Huidong Zhang,Can Li*
  Tetrahedron 62 (2006) 6640-6649
  DOI:10.1016/j.tet.2006.01.117
  301
  Studies on the SbOx species of SbOx/SiO2 catalysts for methane-selective oxidation to formaldehyde
  Haidong Zhang, Keqiang Sun, Zhaochi Feng, Pinliang Ying,Can Li*
  Applied Catalysis A: General 305 (2006) 110-119
  DOI:10.1016/j.apcata.2006.02.038
  300
  The Roles of Acidity and Structure of Zeolite for Catalyzing Toluene Alkylation with Methanol to Xylene
  Zhirong Zhu,Qinglin Chen,Zaiku Xie,Weimin Yang,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 88 (2006) 16-21
  DOI:10.1016/j.micromeso.2005.08.021
  299
  Asymmetric Diels–Alder reactions with hydrogen bonding heterogeneous catalysts and mechanistic studies on the reversal of enantioselectivity
  Hong Wang,Xiaojing Liu,Haian Xia,Peng Liu,Jinbo Gao,Pinliang Ying,Jianliang Xiao,Can Li*
  Tetrahedron 62 (2006) 1025-1032
  DOI:10.1016/j.tet.2005.09.148
  298
  Pore size design of ordered mesoporous silicas by controlling micellar properties of triblock copolymer EO20PO70EO20
  Wen-Hua Zhang,Lei Zhang,Jinghai Xiu,Zhiqi Shen,Ying Li,Pinliang Ying,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 89 (2006) 179-185
  DOI:10.1016/j.micromeso.2005.09.031
  297
  UV Raman spectroscopic study on TiO2. I. Phase transformation at the surface and in the bulk
  Jing Zhang,Meijun Li,Zhaochi Feng,Can Li*
  Journal of Physical Chemistry 110 (2006) 927-935
  DOI:10.1021/jp0552473
  296
  IR Spectroscopic Study on Selective Adsorption of Sulfur2conta in ing Compounds from Ga soline D istilla tion on Copper2exchanged Y Zeolite
  Fuping Tian , Weicheng Wu, Zongxuan Jiang, Yongxing Yang, Tianxi Cai, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 26 (2005) 2351-2353
  DOI:02510790 (2005)26
  295
  Adsorption of Sulfur-Containing Compounds from FCC Gasoline on Cerium-Exchanged Y Zeolite
  Fuping Tian,Weicheng Wu,Zongxuan Jiang,Yongxing Yang,Tianxi Cai,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 26 (2005) 734-736
  DOI:025329837 (2005) 0920734203
  294
  Deep desulfurization of gasoline by adsorption on mesoporous MCM-41
  Fuping Tian,Zongxuan Jiang,Changhai Liang,Ying Li,Tianxi Cai,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 26 (2005) (8) 628-630
  DOI:025329837 (2005) 0820628203
  293
  A novel approach to Co/CNTs catalyst via chemical vapor deposition of organometallic compounds
  Zhang HZ, Qiu Jieshan*, Liang CH, Li ZL, Wang XN, Wang YP, Zhaochi Feng,Can Li
  Catalysis Letters 101 (2005) 211-214
  DOI:10.1007/s10562-005-4893-3
  292
  Selective Oxidation of Methane to Formaldehyde over MSU-2-Supported Sb-V Mixed Oxide Catalyst
  Haidong Zhang,Lei Zhang,Zhaochi Feng,Shouguo Wu,Keqiang Sun,Pinliang Ying,Can Li*
  Chinese Journal of Catalysis 26 (2005) 542-544
  DOI:025329837 (2005) 0720542203
  291
  Post-grafting preparation of large-pore mesoporous materials with localized high content titanium doping
  Zile Hua, Wenbo Bu, Yuxiang Lian, Hangrong Chen, Lei Li, Lingxia Zhang, Can Li,Jianlin Shi
  Journal of Materials Chemistry 15 (2005) 661-665
  DOI:10.1039/b413478h
  290
  Large Pore Methylene-Bridged Periodic Mesoporous Organosilicas: Synthesis, Bifunctionalization and Their Use as Nanotemplates
  Zhang W.-H.,Daly B.,O'Callaghan J.,Lei Zhang,Shi J.-L.,Can Li,Morris, M.A.,Holmes J.D.*
  Chemistry of Materials 17 (2005) 6407-6415
  DOI:10.1021/cm050502h
  289
  Uniformly carbon-covered alumina and its surface characteristics
  Lin L, Lin W, Zhu YX, Zhao BY, Xie YC, Guoqing Jia, Can Li*
  Langmuir 21 (2005) 5040-5046
  DOI:10.1021/la047097d
  288
  Structure and impedance of ZrO2 doped with Sc2O3 and CeO2
  Zhenwei Wang,Mojie Cheng*,Zhonghe Bi,Yonglai Dong,Huamin Zhang,Jing Zhang,Zhaochi Feng
  Materials Letters 59 (2005) 2579-2582
  DOI:10.1016/j.matlet.2004.07.065
  287
  Enantioselective Epoxidation of Unfunctionalisd Olefins Catalyzed by Mn(salen) Complexs Immobilized in Porous Materials via Phenyl Sulfonic group
  Huidong Zhang,Song Xiang,Can Li*
  Chemical Communications  (2005) (9) 1209-1211
  DOI:10.1039/B417041E
  286
  The surface sites of sulfated zirconia studied in situ by laser-induced Fluorescence spectroscopy
  Jun Chen,Zhaochi Feng,Jianying Shi,Pinliang Ying,Huidong Zhang,Can Li*
  Chemical Physics Letters 401 (2005) (1) 104-108
  DOI:10.1016/j.cplett.2004.11.039
  285
  Acid catalyzed synthesis of ordered bifunctionalized mesoporous organosilicas with large pore
  Qihua Yang*,Jian Liu,Jie Yang,Lei Zhang,Zhaochi Feng,Jing Zhang,Can Li
  Microporous and mesoporous materials 77 (2005) 257-264
  DOI:10.1016/j.micromeso.2004.09.009
  284
  Dibenzodioxin adsorption on inorganic materials
  Yejun Guan,Yan Liu,Weicheng Wu,Keqiang Sun,Ying Li,Pinliang Ying,Zhaochi Feng,Can Li*
  Langmuir 21 (2005) 3877-3880
  DOI:10.1021/la0468545
  283
  Asymmetric epoxidation of unfunctional olefins catalyzed by Mn(salen) axially immobilized onto insoluble polymers
  Huidong Zhang,Yanmei Zhang,Can Li*
  Tetrahedron: Asymmetry 16 (2005) 2417-2423
  DOI:10.1039/b417041e
  282
  Heterogeneous Enantioselective Epoxidation Catalyzed by Mn(salen) Complexes Grafted onto Mesoporous Materials by Phenoxy Group
  Huidong Zhang,Song Xiang,Jianliang Xiao,Can Li*
  Journal of Molecular Catalysis A 238 (2005) 175-184
  DOI:10.1016/j.molcata.2005.05.024
  281
  Synthesic and characterization of phosphonic acid functionalized organosilicas with bimodal nanostructure
  Qihua Yang*,Jie Yang,Jian Liu,Ying Li,Can Li*
  Chemistry of Materials 17 (2005) (11) 3019-3024
  DOI:10.1021/cm050198s
  280
  Direct synthesis of highly ordered Fe-SBA-15 mesoporous materials under weak acidic conditions
  Ying Li,Zhaochi Feng,Yuxiang Lian,Keqiang Sun,Lei Zhang,Guoqing Jia,Qihua Yang*,Can Li*
  Microporous and Mesoporous Materials 84 (2005) 41-49
  DOI:10.1016/j.micromeso.2005.05.021
  279
  Mesoporous Ethane-Silicas Functionalized with trans-(1R,2R)-Diaminocyclohexane as Heterogeneous Chiral Catalysts
  Dongmei Jiang,Qihua Yang*,Jie Yang,Lei Zhang,Guiru Zhu,Weiguang Sun,Can Li*
  Chemistry of Materials 17 (2005) 6154-6160
  DOI:10.1021/cm0514084
  278
  Highly ordered periodic mesoporous ethanesilica synthesized under neutral conditions
  Lei Zhang,Qihua Yang*,Wenhua Zhang,Ying Li,Jie Yang,Dongmei Jiang,Guiru Zhu,Can Li*
  Journal of Materials Chemistry 15 (2005) (26) 2562-2568
  DOI:10.1039/b504030b
  277
  Asymmetric epoxidation of 6-cyano-2,2-dimethylchromene on Mn(salen) catalyst immobilized in mesoporous materials
  Huidong Zhang, Yanmei Zhang, Can Li
  Tetrahedron 62 (2005) (28) 6640-6649
  DOI:10.1016/j.tetasy.2005.05.034
  276
  Design, Synthesis and Catalysis of Recoverable Catalysts Assembled in Emulsions
  Can Li*,Jinbo Gao,Zongxuan Jiang,Shouguo Wu,Hongying Sun,Yongxing Yang,Fei Jing
  Topics in Catalysis 35 (2005) 169-175
  DOI:
  275
  Al-SBA-15介孔材料的合成及其催化性能研究
  Ying Li,Qihua Yang,Jie Yang,Can Li
  石油化工 33 (2004) (增刊) 18-20
  DOI:
  274
  聚醚酰亚胺的性能改进
  Caixia Sun,Fudong Wang,Lei Ma,Jie Xu,Xiaohai Liu,Aiqin Wang,Tao Zhang
  现代化工 24 (2004) (增刊) 62-66
  DOI:0253—4320(2004)sl—0062—03
  273
  空间飞行器用电线电缆绝缘材料
  Caixia Sun,Fudong Wang,Lei Ma,Jie Xu,Xiaohai Liu,Aiqin Wang,Tao Zhang
  绝缘材料 37 (2004) (2) 50-55
  DOI:1009- 9239 (2004) 02- 0050- 03
  272
  磺化聚酰亚胺质子交换膜的研究进展
  Caixia Sun,Lei Ma,Jie Xu,Xiaohai Liu,Tao Zhang
  功能材料 35 (2004) (增刊) 1813-1818
  DOI:1001-9731(2004)增刊
  271
  MoP/SiO2催化剂的制备及二苯并噻吩加氢脱硫反应和抗硫性能研究
  Fuxia Sun,Zhaobin Wei,Jun Guo,Can Li
  石油化工 33 (2004) (增刊) 1277-1279
  DOI:
  270
  氧化吸附法脱除FCC汽油中含硫有机化合物
  Fuping Tian,Zongxuan Jiang,Jinbo Gao,Can Li
  石油化工 33 (2004) (增刊) 1275-1276
  DOI:
  269
  CLD硅改性的ZSM-5乙苯择形歧化催化剂的研究
  Zhirong Zhu,Min Hou,Qingling Chen,Zaiku Xie,Dejin Kong,Can Li
  石油化工 33 (2004) (增刊) 1006-1007
  DOI:
  268
  手性修饰的纳米铂催化剂上的不对称氢化反应
  Xiaohong Li,Peng Jiang,Can Li
  石油化工 33 (2004) (增刊) 639-642
  DOI:
  267
  亲水性高分子稳定的纳米铂催化丙酮酸乙酯不对称氢化
  Peng Jiang, Xiaohong Li, Yejun Guan, Pinliang Ying, Can Li
  分子催化 18 (2004) (5) 381-384
  DOI:1001-3555(2004)05旬381JM
  266
  钛硅分子筛挤条成型催化剂热稳定性能的研究
  Weiguo Cheng, Xiangsheng Wang, Gang Li, Xinwen Guo, Yuxiang Lian, Can Li
  分子催化 18 (2004) (4) 241-247
  DOI:1001-3555(2004)04-0241-07
  265
  用B-ZSM-5沸石母体合成Ti-ZSM-5沸石用于丙烯环氧化
  Min Liu,Xinwen Guo,Xiangsheng Wang,Changhai Liang,Can Li
  石油学报(石油加工)  (2004) (4) 20-25
  DOI:10.3969/j.issn.1001-8719.2004.04.004
  264
  Cu/SiO2及Cu-NaCl/SiO2催化剂的原位紫外激光诱导发光光谱研究
  Jun Chen,Jiqing Lu,Zhaochi Feng,Jianying Shi,Pinliang Ying,Can Li
  Chinese Journal of Light Scattering 16 (2004) (3) 199-202
  DOI:
  263
  易分离的高效纳米铂氢化催化剂
  Peng Jiang,Yejun Guan,Xiaohong Li,Pinliang Ying,Can Li
  应用化学 21 (2004) (6) 646-648
  DOI:10.3969/j.issn.1000-0518.2004.06.026
  262
  ZnO/SiO2的激光诱导发光光谱研究
  Jun Chen,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Can Li
  高等学校化学学报 25 (2004) 2074-2078
  DOI:0251-0790( 2004) 11-2074-04
  261
  A Novel Highly Active Hydrodesulfurization Catalyst: Nickel Phosphide Supported on Silica
  Fuxia Sun, Zhaobin Wei, Pinliang Ying, Xiuping Sun, Zongxuan Jiang, Fuping Tian,Yongxing Yang,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 25 (2004) (9) 685-687
  DOI:0253-9837(2004)09-0685-03
  260
  Kinetics Study of the Effect of Oxygen on Ammonia Decomposition on Ru
  Zhonglai LI,Changhai Liang,Dezheng Wang,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 25 (2004) (1) 1-2
  DOI:0253-9837(2004)01-0001-02
  259
  Cu/SiO2催化剂上丙烯在空气中的直接环氧化反应
  Jiqing Lu,Mengfei Luo,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 25 (2004) (1) 5-9
  DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2004.01.003
  258
  新型碳纳米材料在低温燃料电池催化剂中的应用
  Wenzhen Li,Changhai Liang,Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 25 (2004) (10) 839-843
  DOI:10.3321/j.issn:0253-9837.2004.10.017
  257
  Probing into the catalytic nature of Co/sulfated zirconia for selective reduction of NO with methane
  Ning Li,Aiqin Wang,Mingyuan Zheng,Xiaodong Wang,Ruihua Cheng,Tao Zhang
  Journal of Catalysis 225 (2004) 307-315
  DOI:10.1016/j.jcat.2004.04.026
  256
  Propulsive Performance of a Hypergolic H2O2/Kerosene Bipropellant
  Yu Cong, Tao Zhang, Tao Li, Jiwen Sun, Xiaodong Wang, Lei Ma, Dongbai Liang, Liwu Lin
  Journal of Propulsion and Power 20 (2004) (1) 83-86
  DOI:10.2514/1.9189
  255
  Pd/sulfated alumina - a new effective catalyst for the selective catalytic reduction of NO with CH4
  Ning Li,Aiqin Wang,Lili Ren,Mingyuan Zheng,Xiaodong Wang,Tao Zhang
  Topics in Catalysis 30 (2004) 103-105
  DOI:10.1023/B:TOCA.0000029736.23302.20
  254
  NO reduction by CH4 in the presence of excess O2 over Pd/sulfated alumina catalysts
  Ning Li,Aiqin Wang,Lin Li,Xiaodong Wang,Lili Ren,Tao Zhang
  Applied Catalysis B: Environmental 50 (2004) 1-7
  DOI:
  253
  NO reduction by CH4 in the presence of excesss O2 over Mn/sulfated zirconia catalysts
  Ning Li,Aiqin Wang,Xiaodong Wang,Mingyuan Zheng,Ruihua Cheng,Tao Zhang
  Applied Catalysis B: Environmental 48 (2004) 259-265
  DOI:10.1016/j.apcatb.2003.11.002
  252
  The Visible Luminescent Characteristics of ZnO Supported on SiO2 Studied by In-Situ Laser-Induced Luminescence Spectroscopy
  Jun Chen,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Meijun Li,Bo Han,Can Li
  Physical Chemistry and Chemical Physics 6 (2004) 4473-4479
  DOI:
  251
  Recyclable Heterogeneous Rh/SiO2 Catalyst Enhanced by Organic PPh3 Ligand
  Hejun Zhu,Yunjie Ding,Li Yan,Yuan Lv,Can Li
  Chemistry Letters 33 (2004) (5) 630-631
  DOI:10.1246/cl.2004.630
  250
  Ammonia-treated activated carbon as support of a Ru-Ba catalyst for ammonia synthesis
  Changhai Liang,Zhaobin Wei,Qin Xin,Can Li
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters 83 (2004) (1) 39-45
  DOI:10.1023/B:REAC.0000037374.92480.f1
  249
  CO-FTIR Characterization of PVP-Protected Pt Nanoclusters on Zeolite Beta
  Jinghong Ma, Shuhua Reng, Ruifeng Li, Weicheng Wu, Can Li
  International Journal of Nanoscience 3 (2004) (3) 247-254
  DOI:
  248
  A Spectroscopic Study on the Reaction-controlled Phase Transfer Catalyst for the Epoxidation of Cyclohexene
  Jinbo Gao, Yangying Chen, Bo Han, Zhaochi Feng, Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 210 (2004) (1-2) 197-204
  DOI:10.1016/j.molcata.2003.09.018
  247
  Effect of (n)SiO2/(n)B2O3 in the precursor on chemical–physics properties of Ti-ZSM-5 synthesized by gas–solid method
  Min Liu, Xinwen Guo, Xiangsheng Wang, Changhai Liang,Can Li
  Catalysis Today 93-95 (2004) 659-664
  DOI:10.1016/j.cattod.2004.06.026
  246
  Catalytic performance of MCM-22 zeolite for alkylation of toluene with methanol
  Zhirong Zhu, Qingling Chen, Wei Zhu, Dejin Kong,Can Li
  Catalysis Today 93 (2004) 321-325
  DOI:10.1016/j.cattod.2004.06.008
  245
  n-Heptane isomerization over mesoporous MoOx and Ni–MoOx catalysts
  Xinping Wang, Can Li
  Catalysis Today 93 (2004) 135-140
  DOI:
  244
  Catalytic Decomposition of Hydrazine over α-Mo2C/γ-Al2O3 Catalysts
  Xiaowei Chen,Tao Zhang,Mingyuan Zheng,Liangen Xia,Tao Li,Weicheng Wu,Xiaodong Wang,Can Li
  Industrial & Engineering Chemistry Research 43 (2004) 6040-6047
  DOI:10.1021/ie034262w
  243
  The reaction route and active site of catalytic decomposition of hydrazine over molybdenum nitride catalyst
  Xiaowei Chen,Tao Zhang,Mingyuan Zheng,Zili Wu,Weicheng Wu,Can Li
  Journal of Catalysis  (2004) (2) 473-478
  DOI:10.1016/j.jcat.2004.02.003
  242
  Synthesis of nanostructured ceria, zirconia and ceria-zirconia solid solutions using an ultrahigh surface area carbon material as a template
  Changhai Liang, Jieshan Qiu, Zhonglai LI, Can Li
  Nanotechnology 15 (2004) (7) 843-847
  DOI:10.1088/0957-4484/15/7/023
  241
  Effects of zirconia phase on the synthesis of higher alcohols over zirconia and modified zirconia
  Daiping Li,Yunjie Ding,Hongyuan Luo,Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A 208 (2004) (1-2) 267-271
  DOI:10.1016/S1381-1169(03)00542-9
  240
  Promoting effects in hydrogenation and hydrodesulfurization reactions on the zirconia and titania supported catalysts
  Yaying Ji, P.Afanasiev, M.Vrinat, Wenzhao Li, Can Li
  Applied Catalysis A: General 257 (2004) (2) 157-164
  DOI:10.1016/j.apcata.2003.07.004
  239
  On the Surface Sites of MoP/SiO2 Catalyst under Sulfiding Conditions: IR Spectroscopy and Catalytic Reactivity Studies
  Zili Wu, Fuxia Sun, Weicheng Wu,Zhaochi Feng, Changhai Liang,Zhaobin Wei
  Journal of Catalysis 222 (2004) (1) 41-52
  DOI:10.1016/j.jcat.2003.10.019
  238
  Ultra-deep Desulfurization of Diesel:Oxidation with a Recoverable Catalyst Assembled in Emulsion
  Can Li
  Chemistry - A European Journal 10 (2004) (9) 2277-2280
  DOI:10.1002/chem.200305679
  237
  Direct synthesis of Al-SBA-15 mesoporous materials via hydrolysis-controlled approach
  Ying Li, Wenhua Zhang, Lei Zhang, Qihua Yang, Zhaobin Wei, Zhaochi Feng,Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B 108 (2004) 9739-9744
  DOI:10.1021/jp049824j
  236
  Water Reduction and Oxidation on Pt-Ru/Y2Ta2O5N2 Catalyst under Visible Light Irradiation
  Meiying Liu, Wansheng You, Zhibin Lei, Guohua Zhou, Jianjun Yang, Guopeng Wu, Guijun Ma, Guoyou Luan, Tuyoshi Takata, Michikazu,Can Li
  Chemical Communications  (2004) 2192-2193
  DOI:10.1039/b407892f
  235
  Enhancement of α-oxygen formation and N2O decomposition on Fe/ZSM-5 catalysts by extraframework Al
  Keqiang Sun,Haidong Zhang,Haian Xia,Yuxiang Lian,Ying Li,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Can Li
  Chemical Communications 21 (2004) 2480-2481
  DOI:10.1039/b408854a
  234
  An IR study on the surface passivation of Mo2C/Al2O3 catalyst with O2, H2O and CO2
  Weicheng Wu,Zili Wu,Changhai Liang,Pinliang Ying,Zhaochi Feng,Can Li
  Physical Chemistry and Chemical Physics  (2004) 5603-5608
  DOI:10.1039/b411849a
  233
  Adsorption and reaction of thiophene and H2S on Mo2C/Al2O3 catalyst studied by in situ FT-IR spectroscopy
  Weicheng Wu, Zili Wu,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Can Li
  Physical Chemistry and Chemical Physics 6 (2004) 5596-5602
  DOI:10.1039/b414360b
  232
  Ammonia Synthesis on Graphitic-nanofilament Supported Ru Catalysts
  Zhonglai LI, Changhai Liang, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, Dezheng Wang,Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 211 (2004) (1-2) 103-109
  DOI:10.1016/j.molcata.2003.09.028
  231
  Oxidative Steam Reforming of Methanol on Ce0.9Cu0.1OY Catalysts Prepared by Deposition-precipitation,Co-precipitation and Complexation-combustion methods
  Wenjuan Shan,Zhaochi Feng,Zhonglai LI,Jing Zhang,Wenjie Shen,Can Li
  Journal of Catalysis 228 (2004) 206-217
  DOI:10.1016/j.jcat.2004.07.010
  230
  ZnO Clusters Encapsulated inside Micropores of Zeolites Studied by UV Raman and Laser-induced Luminescence Spectroscopies
  Jun Chen,Zhaochi Feng,Pinliang Ying,Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B 108 (2004) (34) 12669-12676
  DOI:10.1021/jp048746x
  229
  SbOx/SiO2 catalysts for the selective oxidation of methane to formaldehyde using molecular oxygen as oxidant
  Haidong Zhang, Pinliang Ying, Jing Zhang, Changhai Liang, Zhaochi Feng, Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis ISBN 0444515992 147 (2004) 547-552
  DOI:
  228
  Chiral Synthesis on Catalysts Immobilized in Microporous and Mesoporous Materials
  Can Li
  Catalysis Reviews, Science and Engineering 46 (2004) (3-4) 419-492
  DOI:
  227
  The Crystallization Process of Fe - Silicalite, a UV- vis DRS Study
  Yuxiang Lian, Huafeng Song, Bo Han, Pinliang Ying, Zhaochi Feng, Can Li*
  Chinese Journal of Light Scattering 15 (2003) (3) 188-190
  DOI:
  226
  Study of influence of calcination atmosphere on phase transformation of zirconia by UV Raman spectroscopy
  Meijun Li, Zhaochi Feng, Jing Zhang, Pinliang Ying, Qin Xin,Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 24 (2003) (11) 861-866
  DOI:
  225
  Hydroisomerization of n-hexadecane on zeolite catalysts
  Weiguo Huang, Dadong Li, Yahua Shi, Xiaohong Kang, Xianbo Meng, Kui Wang, Weizheng Dong, Hong Nie, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 24 (2003) (9) 651-657
  DOI:
  224
  Adsorption of Dibenzothiophene on Modified Activated Carbons for Ultra-Deep Desulfurization of Fuel Oils
  Zongxuan Jiang, Yan Liu, Xiuping Sun, Zhiqi Shen, Chongren Han, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 24 (2003) (9) 649-650
  DOI:
  223
  O2 Effect on the Adsorption and Decomposition of Ammonia on Pt/α-Al2O3 Catalyst at Low Temperature
  Zhonglai Li, Cahnghai Liang, Dezheng Wang, Can Li
  Journal of Fudan University 42 (2003) (3) 351-353
  DOI:
  222
  Characterization and Catalytic Activity of Nanosized Ce1-XCuXOY Sol id Solutions for Auto-thermal Steam Reforming of Methanol
  Wenjuan Shan, Zhonglai Li, Zhibin Lei, Jing Zhang , Wenjie Shen, Can Li
  Journal of Fudan University 42 (2003) (3) 295-301
  DOI:
  221
  Structural Characteristics and Redox Behaviors of Ce1-xCuxOy Solid Solutions
  Wenjuan Shan, Wenjie Shen* and Can Li*
  Chemistry of Materials 15 (2003) (25)  4761-4767
  DOI:10.1021/cm0345974
  220
  Preparation and Adsorption Properties for Thiophene of Nanostructured W2C on Ultrahigh-Surface-Area Carbon Materials
  Changhai Liang,* Fuping Tian, Zhonglai Li, Zhaochi Feng, Zhaobin Wei, and Can Li
  Chemistry of Materials 15 (2003) (25) 4846-4853
  DOI:10.1021/cm034399c
  219
  Theoretical Study on the Mechanism of the Reaction of CH4 + MgO
  Chang-Wei Hu,*Hua-Qing Yang, Ning-Bew Wong,* Yao-Qiang Chen, Mao-Chu Gong, An-Min Tian, Can Li, and Wai-Kee Li
  The Journal of Physical Chemistry A 107 (2003) (13) 2316-2323
  DOI:10.1021/jp021953h
  218
  Microcalorimetric and IR spectroscopic studies of CO adsorption on molybdenum nitride catalysts
  Zili Wu, A. Maroto-Valiente, A. Guerrero-Ruiz,* I. Rodriguez-Ramos, Can Li and Qin Xin*
  Physical Chemistry Chemical Physics 5 (2003) (8) 1703-1707 
  DOI:10.1039/B300634D
  217
  Activated Carbon Supported Bimetallic CoMo Carbides Synthesized by Carbothermal Hydrogen Reduction
  Changhai Liang*, Wenping Ma, Zhaochi Feng, Can Li
  Carbon 41 (2003) (9) 1833-1839
  DOI:10.1016/S0008-6223(03)00169-6
  216
  The synthesis of nanostructured W2C on ultrahigh surface area carbon materials via carbothermal hydrogen reduction
  Changhai Liang*, Fuping Tian, Zhaobin Wei, Qin Xin and Can Li
  Nanotechnology 14 (2003) (9) 955
  DOI:10.1088/0957-4484/14/9/303
  215
  Unusual calcination temperature dependent tetragonal–monoclinic transitions in rare earth-doped zirconia nanocrystals
  Gang Xu, Ya-Wen Zhang*, Bo Han, Mei-Jun Li, Can Li and Chun-Hua Yan*
  Physical Chemistry Chemical Physics 5 (2003) (18) 4008-4014 
  DOI:10.1039/B304966C
  214
  Advances in the Applications of Raman Spectroscopy in Catalysis 
  Can Li, Meijun Li, 
   Chinese Journal of Molecular Catalysis 17 (2003) 213
  DOI:
  213
  Some Insights into the Preparation of Pt/γ-Al2O3 Catalysts for the Enantioselective Hydrogenation of α-Ketoesters
  Xiaohong Li, Xin You, Pinliang Ying, Jianliang Xiao, and Can Li*
  Topics in Catalysis 25 (2003) (1-4) 63-70
  DOI:10.1023/B:TOCA.0000003098.58993.cd
  212
  IR Spectroscopic Studies of Molybdenum Nitride Catalysts: Active Sites and Surface Reaction
  Zili Wu, Shuwu Yang, Qin Xin, Can Li*
  Catalysis Surveys in Asia 7 (2003) (2-3) 103-119
  DOI:10.1023/A:1025301806981
  211
  Microporous Materials Characterized by Vibrational Spectroscopies
  Can Li, Zili Wu
  Handbook of Zeolite Science and Technology  (2003) 423-514
  DOI:
  210
  Molybdenum containing surface complex for olefinepoxidation
  Qihua Yang, Christophe Copéret,Can Li* and Jean-Marie Basset
  New Journal of Chemistry 27 (2003) (2) 319-323
  DOI:10.1039/B206013B
  209
  Activated Carbons Chemically Modified by Concentrated H2SO4 for the Adsorption of the Pollutants from Wastewater and the Dibenzothiophene from Fuel Oils
  Zongxuan Jiang, Yan Liu, Xiuping Sun, Fuping Tian, Fuxia Sun, Changhai Liang, Wansheng You, Chongren Han, and Can Li*
  Langmuir 19 (2003) (3) 731-736
  DOI:10.1021/la020670d
  208
  Cyclopropanation on a highly active heterogeneous catalyst: CuO/TiO2-Al2O3
  Xiang Liu, Yan Liu, Xiaohong Li, Song Xiang, Yiliang Zhang, Pinliang Ying, Zhaobin Wei, Can Li*
  Applied Catalysis A: General 239 (2003) (1-2) 279-286
  DOI:10.1016/S0926-860X(02)00393-9
  207
  Epoxidation of Propylene over Ag-CuCl Catalysts Using Air as the Oxidant
  Mengfei Luo, Jiqing Lu, and Can Li *
  Catalysis Letters 86 (2003) (1-3) 43-49
  DOI:10.1023/A:1022650723251
  206
  Progress in enantioselective hydrogenation on heterogeneous catalysts
  Xiaohong Li,Can Li*
  PROGRESS IN CHEMISTRY 15 (2003) (3) 204-214
  DOI:
  205
  Reduction property and catalytic activity of Ce1−XNiXO2 mixed oxide catalysts for CH4 oxidation
  Wenjuan Shan, Mengfei Luo, Pinliang Ying, Wenjie Shen, Can Li*
  Applied Catalysis A: General 26 (2003) (1) 1-9
  DOI:10.1016/S0926-860X(02)00659-2
  204
  In Situ FT-IR Spectroscopic Studies of CO Adsorption on Fresh Mo2C/Al2O3 Catalyst
  Weicheng Wu, Zili Wu, Changhai Liang, Xiaowei Chen, Pinliang Ying, and Can Li*
  The The Journal of Physical Chemistry B 107 (2003) (29) 7088-7094
  DOI:10.1021/jp027582m
  203
  Photocatalytic water reduction under visible light on a novel ZnIn2S4 catalyst synthesized by hydrothermal method
  Zhibin Lei,a Wansheng You,a Meiying Liu,a Guohua Zhou,a Tuyoshi Takata,b Michikazu Hara,b Kazunari Domen*bc and Can Li*
  Chemical Communications 0 (2003) (17) 2142-2143
  DOI:10.1039/B306813G
  202
  Preparation and Characterization of Multiwalled Carbon Nanotube-Supported Platinum for Cathode Catalysts of Direct Methanol Fuel Cells
  Wenzhen Li, Changhai Liang, Weijiang Zhou, Jieshan Qiu, Zhenhua Zhou,Gongquan Sun, and Qin Xin*
  The The Journal of Physical Chemistry B 107 (2003) (26) 6292-6299
  DOI:10.1021/jp022505c
  201
  Phase transformation in the surface region of zirconia and doped zirconia detected by UV Raman spectroscopy
  Meijun Li, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, Qin Xin and Can Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 5 (2003) (23) 5326-5332
  DOI:10.1039/B310284J
  200
  Carbon Monoxide Adsorption on Molybdenum Phosphides: Fourier Transform Infrared Spectroscopic and Density Functional Theory Studies
  Zhaochi Feng, Changhai Liang*, Weicheng Wu, Zili Wu, R. A. van Santen, and Can Li*
  The The Journal of Physical Chemistry B 107 (2003) (49) 13698-13702
  DOI:10.1021/jp035351p
  199
  Identifying the Highly Isolated Transition Metal Ions/Oxides in Molecular Sieves and on Oxide Supports    by UV Resonance Raman Spectroscopy    
  Can Li*
  Journal of Catalysis 216 (2003) (1-2) 203-212
  DOI:10.1016/S0021-9517(02)00107-0
  198
  Synthesis and Surface Characteristics of Zirconia and Modified Zirconia: Performance of CO Hydrogenation
  Daiping He, Yunjie Ding, Hongmei Yin, Hongyuan Luo, Can Li
  Catalysis Letters 84 (2002) 89-93
  DOI:10.1023/A:1021084803470
  197
  UV Raman Spectroscopy of Al2O3 Supported Vanadium Species
  Bo Han, Meijun Li, Can Li
  Chinese Journal of Light Scattering 14 (2002) 82-86
  DOI:10.13883/j.issn1004-5929.2002.02.005
  196
  UV Raman Spectroscopic Studies on Surface Phase Transformation of Y2O3-dopped Zirconia
  Meijun Li, Jun Chen, Bo Han, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Light Scattering 14 (2002) 76-81
  DOI:10.13883/j.issn1004-5929.2002.02.004
  195
  Nanostructured β-Mo2C Prepared by Carbothermal Hydrogen Reduction on Ultrahigh Surface Area Carbon Material
  Changhai Liang, Pinliang Ying, Can Li
  Chemistry of Materials 14 (2002) 3148-3151
  DOI:10.1021/cm020202p
  194
  Graphitic Nanofilaments as Novel Support of Ru-Ba Catalysts for Ammonia Synthesis
  Changhai Liang, Zhonglai Li, Jieshan Qiu, Can Li
  Journal of Catalysis  211 (2002) 278-282
  DOI:10.1006/jcat.2002.3724
  193
  Synthesis of Mn(salen) /MCM-41 Catalyst for Heterogeneous Enantioselective Epoxidation
  Song Xiang, Yiliang Zhang, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 23 (2002) 393-394
  DOI:
  192
  Synthesis and Catalytic Performances of Mesoporous Aluminosilicates of Cubic and Hexagonal Structure with Stronger Acid Sites
  Gong Li, Qiubin Kan,Tonghao Wu, Changmin Hou, Jiahui Huang, Shujie Wu, Can Li
  Chem. J. Chin. Univ. 23 (2002) 1171-1173
  DOI:
  191
  Study on Hydrodesulfurization Mechanism of 4,6-Dimethyldibenzothiophene I: Catalytic Behavior of NiW-based Catalysts
  Donghua Zuo, Yuping Xie, Hong Nie, Yahua Shi, Dadong Li, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 23 (2002) 271-275
  DOI:
  190
  Synthesis of Ordered Mesoporous Carbons Composed of Nanotubes by Catalytic Chemical-Vapor-Deposition (CCVD) Method
  Wenhua Zhang, Changhai Liang, Huijiao Sun, Zhiqi Shen, Yejun Guan, Pinliang Ying, Can Li
  Advanced Materials 14 (2002) 1776-1778
  DOI:10.1002/1521-4095(20021203)14:23<1776::AID-ADMA1776>3.0.CO;2-A
  189
  Influence of Electrode Structure on the Performance of a Direct Methanol Fuel Cell
  Zhaobin Wei, Suli Wang, Baolian Yi, Jianguo Liu, Likang Chen, Weijiang Zhou, Wenzhen Li, Qin Xin
  Journal of Power Sources 106 (2002) 364-369
  DOI:10.1016/S0378-7753(01)01023-0
  188
  Effect of Oxygen on Aromatization of Methane over Mo/HZSM-5 Zeolite
  Shandong Yuan, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 23 (2002) 150-152
  DOI:
  187
  Epoxidation of Propylene on NaCl-modified  VCe1-xCux Oxide Catalysts with Direct Molecular Oxygen as the Oxidant
  Jiqing Lu, Meifei Luo, Hao Lei, Xinhe Bao, Can Li
  Journal of Catalysis  211 (2002) 552-555
  DOI:10.1006/jcat.2002.3753
  186
  FT-IR Study of the Oxidation of Chlorobenzene over Mn-based Catalyst 
  Yan Liu, Weicheng Wu, Yejun Guan, Pinliang Ying, Can Li
  Langmiur 18 (2002) 6229-6232
  DOI:10.1021/la020125c
  185
  Synthesis and Characterization of Nanostructured Mo2C on Carbon Material by Carbothermal Hydrogen Reaction
  Changhai Liang, Zhaobin Wei, Qin Xin, Can Li
  SCIENTIFIC BASES FOR THE PREPARATION OF HETEROGENEOUS CATALYSTS 143 (2002) 975-982
  DOI:
  184
  NO Reduction and CO Oxidation over Cu/Ce/Mg/Al Mixed Oxide Catalyst in FCC Operation
  Bin Wen, Mingyuan He, Ethan Schrum, Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A 180 (2002) 187-192
  DOI:10.1016/S1381-1169(01)00427-7
  183
  Relationship between the molybdenum phases and the conversion of n-butane over Mo/HZSM-5
  Shandong Yuan, Shariafah Bee Derouane- Abd Hamid, Yongxue Li, Pingliang Ying, Qin Xin, Raval Rass, Derouane Eric G., Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A 180 (2002) 245-258
  DOI:10.1016/S1381-1169(01)00441-1
  182
  Preparation of Mo2C/HZSM-5 and Its Aromatization Performance for Conversion of n-Butane into Aromatics
  Shandong Yuan, Shariafah Bee Derouane-Abd Hamid, Yongxue Li, Pingliang Ying, Qin Xin, Raval Rass, Derouane Eric G., Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A 184 (2002) 257-266
  DOI:10.1016/S1381-1169(01)00532-5
  181
  Epoxidation of Propene on NaCl-modified Silver Catalysts with Air as the Oxidant
  Jiqing Lu, Mengfei Luo, Hao Lei, Can Li
  Applied Catalysis A: General  237 (2002) 11-19
  DOI:10.1016/S0926-860X(02)00062-5
  180
  Enantioselective Epoxidation of Olefins Catalyzed by  Mn(salen)–MCM-41 Synthesized by a New Anchoring Method
  Song Xiang, Yiliang Zhang, Qin Xin, Can Li
  Chemical Communications  (2002) (22) 2696-2697
  DOI:10.1039/B206104J
  179
  Asymmetric Epoxidation of Allyl Alcohol on Organic–Inorganic Hybrid Chiral Catalysts Grafted onto the Surface of Silica and in the Mesopores of MCM‐41
  Song Xiang, Yiliang Zhang, Qin Xin, Can Li
  Angewandte Chemie International Edition. 41 (2002) 821-824
  DOI:10.1002/1521-3773(20020301)41:5<821::AID-ANIE821>3.0.CO;2-A
  178
  FT-IR Spectroscopic Studies of Thiophene Adsorption and Reaction on Mo2N/Al2O3 Catalyst
  Zili Wu, Can Li, Zhaobin Wei, Pinliang Ying, Qin Xin
  The Journal of Physical Chemistry B 106 (2002) 979-987
  DOI:10.1021/jp011577l
  177
  Applications of UV Raman Spectroscopy in Catalyst Characterization: A Case Study- the Phase Transformation of Zirconia
  Can Li, Meijun Li
  Journal of  Raman Spectroscopy 33 (2002) 301-308
  DOI:10.1002/jrs.863
  176
  A Comparative Study on Vanadium Species in VAPO-5 and VAPSO-5 Molecular Sieves
  Jianqiang Yu, Meijun Li, Zhongmin Liu, Zhaochi Feng, Qin Xin, Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B 106 (2002) 8937-8943
  DOI:10.1021/jp013285q
  175
  Catalytic Decomposition of Hydrazine over Supported Molybdenum Nitride Catalysts in a Monopropellant Thruster
  Xiaowei Chen, Tao Zhang, Liangen Xia, Tao Li, Mingyuan Zheng, Zili Wu, Xiaodong Wang, Zhaobin Wei, Qin Xin, Can Li
  Catalysis Letters 79 (2002) 21-25
  DOI:10.1023/A:1015343922044
  174
  A Novel Catalyst for Hydrazine Decomposition: Molybdenum Carbide Supported on g-Al2O3
  Xiaowei Chen, Tao Zhang, Pinliang Ying, Mingyuan Zheng, Weicheng Wu, Liangen Xia, Tao Li, Xiaodong Wang, Can Li
  Chemical Communications  (2002) (3) 288-289
  DOI:10.1039/B109400A
  173
   Carbon Nanotubes as Support for Cathode Catalyst of a Direct Methanol Fuel Cell
  Wenzhen Li, Changhai Liang, Jieshan Qiu, Weijiang Zhou, Hongmei Han, Zhaobin Wei, Gongquan Sun, Qin Xin
  Carbon 40 (2002) 791-794
  DOI:10.1016/S0008-6223(02)00039-8
  172
  Direct synthesis and characterization of Titanium-substituted Mesoporous Molecular Sieve SBA-15
  WenHua Zhang, Jiqing Lu, Bo Han, Meijun Li, Jinhai Xiu, Pingliang Ying, Can Li
  Chemistry of Materials 14 (2002) 3413-3421
  DOI:10.1021/cm011686c
  171
  Characterization and Preparation of Ce-Y-O Solid Solutions and PdO/Ce-Y-O Catalysts for CH4 Oxidation
  Mengfei Luo, Wenjuan Shan, Meijun Li, Jiqing Lu, Can Li
  Universitaties Pekinensis (Acta Scientiarum Naturalium) 22 (2001) (2) 221-225
  DOI:10.13209/j.0479-8023.2001.043
  170
  Surface Properties and Hydrogenation/Dehydrogenation Performance of Alumina-supported Molybdenum Nitride
  Jinbing Xiao, Youxun Luo, Genxiang Luo, Zhaolin Sun, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (6) 571-574
  DOI:
  169
  Preparation of MoC1-x and Mo2C Supported on HZSM-5
  Shandong Yuan, Pinliang Ying, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (6) 511-512
  DOI:
  168
  Epoxidation of Cyclohexene on Ti/SiO2 Catalysts prepared by Chemical Grafting TiCl4 on Deboranated Silica xerogel
  Suli Wang, Qihua Yang, Zili Wu, Meijun Li, Jiqing Lu, Zhongyin Tan, Can Li
  Journal of Molecular Catalysis A 172 (2001) 219-225
  DOI:10.1016/S1381-1169(01)00119-4
  167
  Characterization of Active Sites of Pt/g-Al2O3 Catalysts and Their Catalytic Activity for Thiophene Hydrodesulfurization
  Xingyi Qi, Chunming Xu, Jianguo Hou, Wenzhao Li, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (1) 89-91
  DOI:
  166
  Characterization of a Sulfided Mo/Al2O3 Catalyst by Low Temperature FT-IR Spectroscopy of Adsorbed CO and Its Thiophene HDS Activity
  Xingyi Qi, Chunming Xu, Zhichang Liu, Wenzhao Li, Qin Xin
  Chemical Journal of Chinese Universities 22 (2001) (2) 296-297
  DOI:
  165
  Method for the Investigation of Solid Catalysts. 8. Infrared Spectroscopy (part 3)
  Qin Xin, Changhai Liang
  Petrochemical Technology 30 (2001) 
  DOI:
  164
  Method for the Investigation of Solid Catalysts. 8. Infrared Spectroscopy (part 1)
  Qin Xin, Changhai Liang
  Petrochemical Technology 30 (2001) 
  DOI:
  163
  Methods for the Investigation of Solid Catalyst. 8. Infrared Spectroscopy (Part 2)
  Qin Xin, Changhai Liang
  Petrochemical Technology 30 (2001) 
  DOI:
  162
  Study of Ti-promoted Sulfur-tolerant Co-Mo Catalyst for Water Gas Shift Reaction
  Xintang Zhang, Qiuyun, Zong, Pengsheng Mao, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (1) 95-98
  DOI:
  161
  Synthesis of Ti-MCM-41 Using Colloidal Silica and Titanium Trichloride III. Catalytic Activity of Ti-MCM-41 Molecular Sieve
  Jianqiang Yu, Can Li, Lei Xu, Meijun Li, Qin Xin, Zhongmin Liu
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (4) 335-338
  DOI:
  160
  Synthesis of Ti-MCM-41 Using Colloidal Silica and Titanium Trichloride II.Characterization of Ti-MCM-41 Molecular Sieve
  Jianqiang Yu, Can Li, Lei Xu, Meijun Li, Qin Xin, Zhongmin Liu
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (4) 331-334
  DOI:
  159
  Synthesis of Ti-MCM-41 Using Colloidal Silica and Titanium Trichloride I. Synthesis of Ti-MCM-41 Molecular Sieve
  Jianqiang Yu, Can Li, Lei Xu, Meijun Li, Qin Xin, Zhongmin Liu
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (3) 267-270
  DOI:
  158
  Oxidative Destruction of Chlorobenzene and o-Dichlorobenzene on a Highly Active Catalyst: MnOx/TiO2-Al2O3
  Yan Liu, Zhaobin Wei, Zhaochi Feng, Mengfei Luo, Pinliang Ying, Can Li
  Journal of Catalysis  202 (2001) 200-204
  DOI:10.1006/jcat.2001.3284
  157
  Light-emitting boron nitride nanoparticles encapsulated in zeolite ZSM-5
  Xiaotian Li , C Shao, Shilun Qiu, Fengshou Xiao, W Zheng, Pinliang Ying, O Terasaki
  Microporous and Mesoporous Materials. 40 (2001) 263-269
  DOI:10.1016/S1387-1811(00)00263-8
  156
  Identification of Vanadium Species in VAPO and VAPSO Aluminophosphate by UV Resonance Raman Spectroscopy
  Jianqiang Yu , Zhongmin Liu , Qin Xin and Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 137 (2001) 356-362
  DOI:
  155
  Enatioselective Hydrogenation of Ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate on Cinchonidine-modified Pt/Al2O3
  Xiaohong Li and Can Li
  Catalysis Letters 77 (2001) (4) 251-254
  DOI:10.1023/A:1013280116781
  154
  The Active Sites in Different TS-1 Zeolites for Propylene Epoxidation Studied by UV Raman and UV-visible Spectroscopies
  Fazhi Zhang, Xinwen Guo, Xiangsheng Wang, Gang Li, Jicheng Zhou, Jinagqiang Yu, Can Li
  Catalysis Letters 72 (2001) 235-239
  DOI:10.1023/A:1009061910392
  153
  The Effect of Chromium on Sulfur Resistance of Pd/HY-Al2O3 Catalysts for Aromatic Hydrogenation
  Linjie Hu, Guofu Xia, Lianglong Qu, Mingfeng Li, Can Li, Qin Xin, Dadong Li
  Journal of Catalysis  202 (2001) 220-228
  DOI:10.1006/jcat.2001.3272
  152
  Supported Cupric Oxide Catalysts for Cyclopropanation of Styrene with Ethyl Diazoacetate
  Xiang Liu, Yan Liu, Xiaohong Li, Song Xiang, Yiliang Zhang, Pinliang Ying, Zhaobin Wei, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (4) 319-320
  DOI:
  151
  Low-Temperature Isomerization of 1-Butene on Mo2N/Al2O3 Catalyst Studied by in situ FT-IR Spectroscopy
  Zili Wu, Can Li, Pinliang Ying, Zhaobin Wei, Qin Xin
  The Journal of Physical Chemistry B 105 (2001) 9183-9190
  DOI:10.1021/jp003864f
  150
  Epoxidation of Olefins on Catalysts with Highly Dispersed Transition Metal Ions
  Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 22 (2001) (5) 479-483
  DOI:
  149
  Phase transformation in the surface region of zirconia detected by UV Raman spectroscopy
  Meijun Li, Zhaochi Feng, Guang Xiong, Pingliang Ying, Qin Xin, Can Li
  Journal of Physical Chemistry B 105 (2001) 8107-8111
  DOI:10.1021/jp010526l
  148
  Surface-enhanced Raman scattering of xanthopterin adsorbed on colloid silver
  Zhaochi Feng, Changhai Liang, Meijun Li, Jun Chen, Can Li
  Journal of Raman Spectroscopy 32 (2001) 1004-1007
  DOI:10.1002/jrs.789
  147
  Selective Hydrogenation of 1,3-Butadiene on Transition Metal Nitrides: Identification of the Adsorbed Hydrocarbonaceous Species
  Zili Wu, Zhixian Hao, Zhaobin Wei, Pinliang Ying, Can Li and Qin Xin
  Studies in Surface Science and Catalysis 138 (2001) 445-452
  DOI:
  146
  TPR Study of PdO Catalyst Supported on CexTi1-xO2 and CexY1-xO1.5+0.5x: Effect of Hydrogen Spillover
  Meifei Luo, Wenjuan Shan, Meijun Li, Jiqing Lu, Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 138 (2001) 61-68
  DOI:10.1016/S0167-2991(01)80014-8
  145
  Ammonia Synthesis over Ru/C Catalysts with Different Carbon Supports Promoted by Barium and Potassium Compounds
  Changhai Liang, Zhaobin Wei, Qin Xin and Can Li
  Applied Catalysis A: General 208 (2001) 193-201
  DOI:10.1016/S0926-860X(00)00713-4
  144
  Catalytic Oxidation of Chlorobenzene on Supported Manganese Oxide Catalysts
  Yan Liu, Mengfei Luo, Zhaobin Wei, Qin Xin, Pinliang Ying and Can Li
  Applied Catalysis B: Environmental 29 (2001) 61-67
  DOI:10.1016/S0926-3373(00)00193-4
  143
  Highly Isolated and Dispersed Transition Metal Ions and Oxides Studied by UV Raman Resonance Spectroscopy
  Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 132 (2001) 677-682
  DOI:
  142
  Ti-MCM-41 Synthesis from Colloidal Silica and Titanium Trichloride: Synthesis, Characterization and Catalysis
  Jianqiang Yu, Zhaochi Feng, Lei Xu, Meijun Li, Qin Xin, Zhongmin Liu, Can Li
  Chemistry of Materials 13 (2001) 994-998
  DOI:10.1021/cm000758h
  141
  A Novel Reaction on Mo2N/Al2O3 Catalyst: Low-Temperature Isomerization of 1-Butene
  Zili Wu, Can Li, Pinliang Ying, Zhaobin Wei, Qin Xin
  Chemical Communications  (2001) 701-702
  DOI:10.1039/b100642h
  140
  Identifying Framework Titanium in TS-1 Zeolite by UV Resonance Raman Spectroscopy
  Can Li, Guang Xiong, Jianke Liu, Pinliang Ying, Qin Xin, Zhaochi Feng
  The Journal of Physical Chemistry B 105 (2001) 2993-2997
  DOI:10.1021/jp0042359
  139
  UV Raman Spectroscopic Study on the Synthesis Mechanism of Zeolite X
  Guang Xiong, Yi Yu, Zhaochi Feng, Qin Xin, Fengshou Xiao, Can Li
  Microporous and Mesoporous Materials. 42 (2001) 317-323
  DOI:10.1016/S1387-1811(00)00340-1
  138
  Characterization of Aluminosilicate Zeolites by UV Raman Spectroscopy
  Yi Yu, Guang Xiong, Can Li, Fengshou Xiao
  Microporous and Mesoporous Materials. 46 (2001) 23-34
  DOI:10.1016/S1387-1811(01)00271-2
  137
  Strong Effect of Transitional Metals on the Sulfur Resistance of Pd/HY-Al2O3 Catalysts for Aromatic Hydrogenation
  Linjie Hu, Guofu Xia, Lianglong Qu, Can Li, Qin Xin, Dadong Li
  Journal of Molecular Catalysis A 171 (2001) 169-179
  DOI:10.1016/S1381-1169(01)00094-2
  136
  UV Raman Spectroscopic Study on the Crystallization of Microporous Boron-Aluminum Crystalline BAC
  Yi Yu, Jihong Yu, Guang Xiong, Can Li, Fengshou Xiao
  Physical Chemistry Chemical Physics  13 (2001) 2692-2696
  DOI:10.1039/b008995h
  135
  Hydrogen Spillover Effect in the Reduction of Barium Nitrate of Ru-Ba(NO3)2/AC Catalysts for Ammonia Synthesis
  Changhai Liang, Zhaobin Wei, Mengfei Luo, Pinliang Ying, Qin Xin and Can Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 138 (2001) 283-290
  DOI:10.1016/S0167-2991(01)80040-9
  134
  Synthesis, Structure and Redox Properties of CexTi1-xO2 Solid Solution
  Mengfei Luo, Jun Chen, Jiqing Lu, Zhaochi Feng and Can Li
  Chemistry of Materials 13 (2001) 197-202
  DOI:10.1021/cm000470s
  133
  Highly Isolated and Dispersed Transition Metal Ions and Oxides Studied by UV Resonance Raman Spectroscopy 
  Can Li
  Studies in Surface Science & Catalysis 132 (2001) 677-682
  DOI:
  132
  Transition Metal Nitrides: Preparation, Characterization and Catalysis
  Can Li
    (2000) 
  DOI:
  131
  Epoxidation of olefins on M-SiO2 (M=Ti, Fe, V) catalysts with highly isolated transition metal ions prepared by ion beam implantation 
  Qihua Yang, Suli Wang, Jiqing Lu, Xin Qin and Can Li. 
  Studies in Surface Science and Catalysis 230 (2000) 221-216
  DOI:10.1016/S0167-2991(00)80960-X
  130
  Bimetallic transition nitride catalyst II. Preparation and characterization
  Zhaobin Wei, Xiuge Zhao, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis  (2000) 
  DOI:
  129
  Bimetallic transition nitride catalyst II. Catalytic performance
  Zhaobin Wei, Xiuge Zhao, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 21 (2000) (4) 305-308
  DOI:
  128
  Modification of Cu-Co-Fe catalyst for alcohol synthesis by organic additives
  Jie Xu, Baoshi Du, Hong Tian, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 21 (2000) (1) 
  DOI:
  127
  Temperature-programmed surface reaction of butadiene on molybdenum nitride catalyst
  Zhixian Hao, Zili Wu, Zhaobin Wei, Can Li, Qin Xin, Enze Min
  Chinese Journal of Catalysis 21 (2000) (4) 367-371
  DOI:
  126
  Advances in UV Resonance Raman Spectroscopic Studies on Highly Isolated Transition Metal Oxides 
  Can Li
    (2000) 
  DOI:
  125
  Applications of UV ressonance Raman spectroscopy in catalysis and materials science
  Can Li
  Proceedings of the XVIIth International Conference on Raman Spectroscopy  (2000) 
  DOI:
  124
  Surface-Enhanced Raman Spectra of Xanthopterin on Colloid Silver
  Zhaochi Feng, Changhai Liang, Meijun Li and Can Li, 
  Proceedings of the XVIIth International Conference on Raman Spectroscopy  (2000) 342-343
  DOI:
  123
  UV-Raman characterization of MoO3/ZrO2 catalysts with extremely low MoO3   loadings
  Yuhai Hu, Lin Dong, Jun Wang, Yi Chen, Can Li, Meijun Li, Zhaochi Feng, Pinliang Ying
  Chemistry Letters  (2000) (8) 904-905
  DOI:10.1246/cl.2000.904
  122
  In situ Study of Carbon Nanotube Formation by C2H2 Decomposition on an Iron-Based Catalyst
  A. Maroto Valiente, P. Navarro Lopez, I. Rodriguez Ramos, A. Guerrero Ruiz, Can Li, Qin Xin, 
  Carbon 38 (2000) (14) 2003-2006
  DOI:10.1016/S0008-6223(00)00049-X
  121
  An IR Study on Selective Hydrogenation of 1,3-Butadiene on Transition Metal Nitrides: 1,3-Butadiene and 1-Butene Adsorption on Mo2N/gAl2O3 Catalyst
  Zili Wu, Zhixian Hao, Pinliang Ying, Can Li and Qin Xin
  The Journal of Physical Chemistry B 104 (2000) (51) 12275-12281
  DOI:10.1021/jp002488w
  120
  Comparative Study by Infrared Spectroscopy and Microcalorimetry of the CO Adsorption over Supported Palladium Catalysts
  A. Guerrero-Ruiz, Shuwu Yang, Qin Xin, A. Maroto-Valiente, M. Benito-Gonzalez and I. Rodriguez-Ramos
  Langmuir 16 (2000) (21) 8100-8106
  DOI:10.1021/la000387j
  119
  Methane combustion over supported palladium catalysts I. Reactivity and active phase
  Shuwu Yang, A. Maroto-Valiente, M. Benito-Gonzalez, I. Rodriguez- Ramos , and A. Guerrero-Ruiz ,
  Applied Catalysis B: Environmental 28 (2000) (3-4) 223-233
  DOI:10.1016/S0926-3373(00)00178-8
  118
  FTIR study of CO and NO adsorbed on nitrided CoMo/Al2O3 catalysts
  Shuwu Yang, Yongxue Li, Jiang Xu, Can Li, Qin Xin, I. Rodriguez- Ramos and A. Guerrero-Ruiz
  Physical Chemistry Chemical Physics 2 (2000) (14) 3313-3317
  DOI:10.1039/b002557g
  117
  Direct Spectroscopic Evidence for Vanadium Species in V-MCM-41 Molecular Sieve Characterized by UV Resonance Raman 
  Guang Xiong, Can Li, Hongyuan Li, Qin Xin and Zhaochi Feng
  Chemical Communications  (2000) (8) 677-678
  DOI:10.1039/b000557f
  116
  Selective Hydrogenation of Ethyne on g-Mo2N
  Zhixian Hao, Zhaobin Wei, Laijun Wan, Xiaohong Li, Can Li, Enze Min, Qin Xin
  Applied Catalysis A: General 192 (2000) (1) 81-84
  DOI:10.1016/S0926-860X(99)00328-2
  115
  Epoxidation of Styrene on Si/Ti/SiO2 Catalysts Prepared by Chemical Grafting
  Qihua Yang, Suli Wang, Jiqing Lu, Guang Xiong, Zhaochi Feng, Xin Qin and Can Li
  Applied Catalysis A: General 194 (2000) 507-514
  DOI:10.1016/S0926-860X(99)00397-X
  114
  Coke Formation during the Methanol Conversion to Olefins in Zeolites by UV Raman Spectroscopy 
  Jian Li, Guang Xiong, Zhaochi Feng, Zhongming Liu, Qin Xin and Can Li 
  Microporous and Mesoporous Materials 39 (2000) (1-2) 275-280
  DOI:10.1016/S1387-1811(00)00204-3
  113
  Sulfur Effect on Mo2N/g-Al2O3 Catalyst Studied by in situ FT-IR Spectroscopy
  Zili Wu, Yongjun Chu, Shuwu Yang, Zhaobin Wei, Can Li and Qin Xin 
  Journal of Catalysis 194 (2000) (1) 23-32
  DOI:10.1006/jcat.2000.2922
  112
  UV Resonance Raman Spectroscopy Identifying of Transition Metal Atoms Corporated in the Framework of Molecular Sieves
  Guang Xiong, Can Li, Zhaochi Feng, Jian Li, Pingliang Ying, Hongyuan Li and Qin Xin. 
  Studies in Surface Science & Catalysis 130 (2000) 341-346
  DOI:10.1016/S0167-2991(00)80980-5
  111
  Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of Ethyl Pyruvate on Chirally Modified Pt/Al2O3 Catalyst with Fixed-bed Reactor
  Xin You, Xiaohong Li, Song Xiang, Suizhi Zhang, Qin Xin and Can Li
  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 21 (2000) (12) 1900-1903
  DOI:
  110
  Catalytic Decomposition of NH3 over Nitrided MoNx/α-Al2O3 and Nitrided NiMoNy/α-Al2O3 Catalysts
  Changhai Liang, Wenzhen Li, Zhaobin Wei, Qin Xin and Can Li
  Industrial & Engineering Chemistry Research 39 (2000) (10) 3694-3697
  DOI:10.1021/ie990931n
  109
  Enantioselective Hydrogenation of Ethyl Pyruvate over Cinchonidine Modified Pt/g-Al2O3 Catalyst in the Fixed-Bed Reactor
  Xiaohong Li, Xin You, Changhai Liang, Zhaobin Wei, Xuyuan Li, Suizhi Zhang, Can Li
  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 21 (2000) (12) 1900-1903
  DOI:
  108
  Characterization of Iron Atoms in the Framework of MFI-Type Zeolite by UV Resonance Raman Spectroscopy
  Yi Yu, Guang Xiong, Can Li, Fengshou Xiao
  Journal of Catalysis 194 (2000) (2) 487-490
  DOI:10.1006/jcat.2000.2946
  107
  UV Resonance Raman Spectroscopy Studies on the Genesis of Highly Dispersed Surface Molybdate Species on r-Alumina
  Guang Xiong, Zhaochi Feng, Jian Li, Qihua Yang, Pinliang Ying, Qin Xin and Can Li
  The Journal of Physical Chemistry B 104 (2000) (15) 3581-3588
  DOI:10.1021/jp993609z
  106
  Epoxidation of Styrene on a Novel Titanium-Silica Catalyst Prepared by lon Beam Implantation
  Qihua Yang, Can Li, Shandong Yuan, Jian Li, Pinliang Ying, Qin Xin and Weidong Shi
  Journal of Catalysis 183 (1999) (1) 128-130
  DOI:10.1006/jcat.1999.2406
  105
  Surface Coordination Structure of Molybdate with Extremely Low Loading on g-Alumina Characterized by UV Resonance Raman Spectroscopy
  Guang Xiong, Can Li, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, Qin Xin and Jianke Liu
  Journal of Catalysis 186 (1999) (1) 234-237
  DOI:10.1006/jcat.1999.2551
  104
  Synthesis and Characterization of Vanadium-Substituted Mesoporous Molecular Sieves
  Wei D., Wang H.  Feng X.  W.-T. Chueh,P. Ravikovitch,M. Lyubovsky,Can Li, T. Takeguchi,G. L. Haller
  Journal of Physical Chemistry B 103 (1999) 2113-2121
  DOI:10.1021/jp9846072
  103
  Microcalorimetric Study of H2 Adsorption on Molybdenum Nitride Catalysts
  A. Guerrero-ruiz, Qin Xin, Yaojun Zhang, A.Maroto-Valiente and I.Rodriguez-Ramos
  Langmuir 15 (1999) (14) 4927-4929
  DOI:10.1021/la9816095
  102
  The Effect of Oxygen on the Aromatization of Methane over the Mo/HZSM-5
  Shandong Yuan, Jian Li, Zhixian Hao, Zhaochi Feng, Qin Xin, Pinliang Ying, Can Li
  Catalysis Letters 63 (1999) (1-2) 73-77
  DOI:10.1023/A:1019096300302
  101
  A Brief Overview of Catalytic R&D in China
  Hongli Wang and Qin Xin
  Applied Catalysis A: General 178 (1999) (2) 133-143
  DOI:10.1016/S0926-860X(98)00293-2
  100
  NiMoNx/g-Al2O3 Catalyst for HDN of Pyridine 
  Yongjun Chu, Zhaobin Wei, Shuwu Yang, Can Li, Qin Xin and Enze Min
  Applied Catalysis A: General 176 (1999) (1) 17-26
  DOI:10.1016/S0926-860X(98)00225-7
  99
  Simultaneous Hydrodesulfurization of Thiophene and Hydrogenation of Cyclohexene over Dimolybdenum Nitride Catalysts
  Yaojun Zhang, Qin Xin, I.Rodriguez-Ramos and A.Guerrero-Ruiz
  Applied Catalysis A: General 180 (1999) (1-2) 237-245
  DOI:10.1016/S0926-860X(98)00370-6
  98
  FT-IR Spectroscopic Study on Basicity of Alumina with Adsorption of Boric Acid Trimethyl Ester 
  Jianke Liu, Pinliang Ying , Qin Xin and Can Li
  APPLIED SPECTROSCOPY 53 (1999) (1) 40-42
  DOI:10.1366/0003702991945434
  97
  Temperature Dependence of the Pseudomorphic Transformation of MoO3 To g-Mo2N 
  Yaojun Zhang, Qin Xin, Inmaculada Rodriguez-Ramos and Antonio Guerrero-Ruiz
  Materials Research Bulletin 34 (1999) (1) 145-156
  DOI:10.1016/S0025-5408(98)00200-1
  96
  Algebraic approach to stretching vibrational spectrum of H2S
  Zhaochi Feng, Guang Xiong, Qihua Yang, Qin Xin, Can Li
  Chinese Science Bulletin 44 (1999) (21) 1961-1964
  DOI:10.1007/BF02887118
  95
  UV Resonance Raman Spectroscopic Identification of Titanium Atoms in the Framework of   TS-1 Zeolite
  Can Li, Guang Xiong, Qin Xin, Jianke Liu, Pinliang Ying, et al.
  Angewandte Chemie International Edition  38 (1999) (15) 2220-2222
  DOI:10.1002/(SICI)1521-3773(19990802)38:15<2220::AID-ANIE2220>3.3.CO;2-7
  94
  Synthesis and characterization of SiO2 supported molybdenum nitride hydrodenitrogenation catalysts
  Shuwu Yang, JIang Xu, Weihong Yan, Pinliang YIng, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis  (1998) 
  DOI:
  93
  Progress on the selective hydrogenation of C=C and C=O bonds in a,b-unsaturated aldehydes
  Shuwu Yang, Jiang Xu, Qin Xin
    (1998) 
  DOI:
  92
  Adsorption of Boric Acid Trimethyl Ester on Silica Surface Studied by FT-IR Spectroscopy
  Jianke Liu, Pinluang Ying, Qin Xin, Can Li
  Applied Surface Science 126 (1998) (1-2) 16-20
  DOI:10.1016/S0169-4332(97)00687-9
  91
  XPS and XRD Studies of Fresh and Sulfided Mo2N
  Z.B. Wei, P.Grange, B. Delmon
  Applied Surface Science 135 (1998) (1-4) 107-114
  DOI:10.1016/S0169-4332(98)00267-0
  90
  Hydrodesulfurization Activity of NiMo/TiO2-Al2O3 Catalysts
  Z.B. Wei, Weihong Yan, Hui Zhang, Tielin Ren, Qin Xin, Zhongcheng Li
  Applied Catalysis A: General 167 (1998) (1) 39-48
  DOI:10.1016/S0926-860X(97)00296-2
  89
  Surface Sites of Alumina-Supported Molybdenum Nitride Characterized by FTIR, TPD-MS, and Volumetric Chemisorption 
  Shuwu Yang, Can Li, Jiang Xu, Qin Xin
  The Journal of Physical Chemistry B 102 (1998) (36) 6986-6993
  DOI:10.1021/jp980660e
  88
  Temperature-Programmed Desorption of CO and NO over γ-Mo2N
  Shuwu Yang, Yongxue Li, Chunxin Ji, Can Li and Qin Xin
  Journal of Catalysis 174 (1998) (1) 34-42
  DOI:10.1006/jcat.1997.1933
  87
  Preparation of supported cobalt-molybdenum nitrides and their catalytic behavior for pyridine HDN
  Xingyi, Qi, Guang Xiong, Shuwu Yang, Qin Xin 
  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 19 (1998) (10) 1645-1649
  DOI:
  86
  Preparation and Hydrodenitrogenation Activity of NiMoNx/g-Al2O3 Catalyst
  Yongjun Chu, Zhaobin Wei, Xingyi, Qi, Can Li, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 19 (1998) 559
  DOI:
  85
  Effect of Promoters on Fused-iron Catalyst for Alcohol Synthesis
  Jie Xu, Xaingyu Wang, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 19 (1998) (6) 522-525
  DOI:
  84
  Preparation and Aniline Hydrogenation Performance of Iron Nitride Catalysts
  Lianjun Wang, Zhixian Hao, Pinliang Ying, Zhaobin Wei,  Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 19 (1998) (6) 554-558
  DOI:
  83
  Characterization of supported copper-based catalysts for synthesis of alcohols
  Jie Xu, Xaingyu Wang, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 19 (1998) 206
  DOI:
  82
  Effect of modification with EtOH on Cu-Co-Fe catalyst for synthesis of alcohols
  Jie Xu, Xaingyu Wang, Baoshi Du, Qin Xin, Can Li
  Chinese Journal of Catalysis 19 (1998) (3) 264-267
  DOI:
  81
  Synthesis, Characterization and Catalytic Properties of Bimetallic ZrMo2Nx-Mo2N Nitrides with High Surface Area
  Y. Zhang, Y. Li, R. Raval, C. Li, R. Zhai, Q. Xin
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 132 (1998) (2-3) 241-253
  DOI:10.1016/S1381-1169(97)00237-9
  80
  In-situ Probing of the Surface Sites on Nitrided CoMo/Al2O3 Catalysts
     Shuwu Yang, Can Li, Jiang Xu and Qin Xin
  Journal of the Chemical Society, Chemical Communications  (1997) 
  DOI:
  79
  Study of Rh-Co bimetal catalysts. VI. Surface carbonyl hydrides and their dynamic behavior on Rh2Co2/Al2O3
  Yaoqiang Chen, Maochu Gong, Zhao Cao, Jianlue Zhou, Yu Chen, Qin Xin, Xiexian Guo
  Acta Chimica Sinica 55 (1997) 632-637
  DOI:
  78
  Pyridine Hydrodenitrogenation over Nitrided Co-Mo/g-Al2O3 Catalyst
  Shuwu Yang, Jiang Xu, Weihong Yan, Pinliang YIng, Qin Xin
  Chinese Journal of Catalysis 18 (1997) (3) 179-180
  DOI:
  77
  The Role of Mn and Li Promoters in Supported Rhodium Catalysts in the Formation of Acetic Acid and Acetaldehyde 
  Hongyuan Luo, Peizi Lin, Shuibo Xie, Huanwen Zhou, Changhai Xu, Shiyu Huang, Liwu Lin, Dongbai Liang, Pinliang YIng, Qin Xin
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 122 (1997) (2-3) 115-123
  DOI:10.1016/S1381-1169(97)00012-5
  76
  The Modification of Molybdenum Nitrides: the Effect of the Second Metal Component
  Y. Li, Y. Zhang, R. Raval, Can Li, R. Zhai and Q. Xin
  Catalysis Letters 48 (1997) (3-4) 239-245
  DOI:10.1023/A:1019095524872
  75
  Coke Formation in Zeolites Studied by a New Technique: Ultraviolet Resonance Raman Spectroscopy
  Can Li and Peter C. Stair
  Studies in Surface Science and Catalysis 105 (1997) (A-C) 599-606
  DOI:
  74
  Adsorption and Migration of Hydrogen on Different Surface Sites of γ-Mo2N Catalyst
  Yaojun Zhang, Yongxue Li, Can Li and Qin Xin
  Studies in Surface Science and Catalysis 112 (1997) 457-464
  DOI:10.1016/S0167-2991(97)80869-5
  73
  Spectroscopic Studies of Oxygen Spillover on Pt/CeO2 Catalyst
  Can Li, Yongzhe Song, Yanxin Chen, Qin Xin, Xiuwen Han, Wenzhao Li
  Studies in Surface Science and Catalysis 112 (1997) 439-446
  DOI:10.1016/S0167-2991(97)80867-1
  72
  Basic Sites of Y Zeolite Characterized by the Adsorption of Boric Acid Trimethyl Ester  
  Jianke Liu, Pinlian Ying, Qin Xin and Can Li
  Zeolites 19 (1997) (2-3) 197-199
  DOI:10.1016/S0144-2449(97)00071-7
  71
  In Situ Probing of Surface Sites on Supported Molybdenum Nitride Catalyst by CO Adsorption 
  Shuwu Yang, Can Li, Jiang Xu and Qin Xin
  Chemical Communications  (1997) (13) 1247-1248
  DOI:10.1039/a701892d
  70
  Ultraviolet Raman Spectroscopy of Catalysts and Other Solids
  Peter C. Stair and Can Li
  Journal of Vacuum Science & Technology A Vacuum Surfaces & Films 15 (1997) (3) 1679-1684
  DOI:
  69
  ab initio Effective Potential Calculation on γ-Mo2N-Thiophene Systems
  Rong Chen and Qin Xin 
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 127 (1997) (1-3) 191-202
  DOI:10.1016/S1381-1169(97)00127-1
  68
  Surface Species and the Stability of γ-Mo2N
  Z.B. Wei, Qin. Xin, P. Grange, B. Delmon
  Solid State Ionics 101 (1997) (2) 761-767
  DOI:10.1016/S0167-2738(97)00182-3
  67
  TPD and TPR Studies of Molybdenum Nitride
  Zhaobin Wei, Qin Xin, P. Grange and B. Delmon
  Journal of Catalysis 168 (1997) (2) 176-182
  DOI:10.1006/jcat.1997.1641
  66
  Synthesis and Hydrodesulfurization by Zirconium Binary Nitrides
  Yaojun Zhang, Xiuge Zhao, Zhenhua Zhou, Weihong Yan, Pinliang YIng, Qin Xin
  Chinese Science Bulletin 42 (1997) (15) 1274-1278
  DOI:10.1007/BF02882758
  65
  Ultraviolet Raman Spectroscopy Characterization of Coke Formation in Zeolites
  Can Li and Peter C. Stair
  Catalysis Today 33 (1997) (1-3) 353-360
  DOI:10.1016/S0920-5861(96)00120-4
  64
  Temperature-Programmed Desorption and Adsorption of Hydrogen on Mo2N
  Xinsheng Li , Yanxin Chen , Yaojun Zhang , Chunxin Ji , Qin Xin  
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters 58 (1996) (2) 391-396
  DOI:10.1007/BF02067049
  63
  Irreversible Hydrogen Uptake on Mo2N Catalyst
  Xinsheng Li , Yaojun Zhang, Qin Xin, Chunxin Ji, Yanfen Miao and Li Wang 
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters 57 (1996) (1) 177-182
  DOI:10.1007/BF02076137
  62
  An Advance in Raman Studies of Catalysts: Ultraviolet Resonance Raman Spectroscopy
  Can Li and Peter C. Stair
  11TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CATALYSIS - 40TH ANNIVERSARY, PTS A AND B 101 (1996) (A&B) 881-890
  DOI:
  61
  Study of Rh-Co Bimetal Catalysts. V. Dynamic Behavior of Chemisorbed CO and CO Disproportionation on Rh2Co2/Al2O3
  Yaoqiang Chen, Maochu Gong, Zhao Cao, JIanlue Zhou, Yu Chen, Qin Xin, Xiexian Guo
  Acta Chimica Sinica 54 (1996) (7) 661-666
  DOI:
  60
  Hydrodesulfurization Activity of Thiophene over NiMo/TiO2-Al2O3 Catalysis without Presulfiding
  Zhaobin Wei , Weihong Yan , Hui Zhang ,  Tieli Ren,  Qin Xin,  Zhongcheng Li
  Proc. 8th Int. Symp. Hererog. Catal.  (1996) 
  DOI:
  59
  Interaccion del NO Sober Catalizadores de V2O5 Soportado EN SiO2, Al2O3 Y TiO2
  A. Guerrero-Ruiz, D. M. Nevskaia, I. Rodriguez-Ramous, Xingtao Gao,  Pinliang Ying, Qin Xin 
  Actas del XV Simposio Iberoamericano de Catal.  (1996) 
  DOI:
  58
  Ultraviolet Raman Spectroscopy Characterization of Sulfated Ziconia Catalysts; Fresh, Deactivated and  Regenerated
  Can Li and Peter C. Stair
  Catalysis Letters 36 (1996) (3-4) 119-123
  DOI:10.1007/BF00807606
  57
  Infrared Studies of Co/ Al2O3 Catalysts: CO and NO Adsorption
  Xin sheng Li, Qin Xin
  Chinese Chemical Letters  6 (1995) (2) 127-128
  DOI:
  56
  In situ Laser Raman Spectroscopy of Thermal Decomposition of Ammonium Tugstate
  Xinsheng Li, Bozhong Zhu, Li Wang, Yanfen Miao, Qin Xin
  Chinese Chemical Letters  6 (1995) (12) 1085-1086
  DOI:
  55
  Detection of surface CN and NCO species as possible reaction intermediates in catalytic lean NO x reduction  
  Can Li, Kathleen A. Bethke, Harold H. Kung, Mayfair C. Kung
  Journal of the Chemical Society, Chemical Communications  (1995) (8) 813-814
  DOI:10.1039/c39950000813
  54
  Adsorption of Methane on Zeolite Studied by FT-IR Spectroscopy
  Can Li, Guoqiang Li, Zhongmin Liu, Qin Xin
  Progress in Natural Science  (1995) 
  DOI:
  53
   Infrared Studies of Co/ Al2O3 Catalysts: CO and NO Adsorption
  Xin sheng Li, Qin Xin*
   Chinese Chemical Letters 6 (1995) (2) 127-128
  DOI:
  52
  Detection of surface CN and NCO species as possible reaction intermediates in catalytic lean NOx reduction
  Can Li, Kathleen A. Bethke, Harold H. Kung and Mayfair C. Kung
  Journal of the Chemical Society, Chemical Communications ,  8 (1995) 813-814
  DOI:10.1039/C39950000813
  51
  Developments of in-situ Molecular Spectroscopy in Catalysis Studies
  Qin Xin, Xingtao Gao
  Progress in Natural Science:Materials International 292 (1995) (3) 760-761
  DOI:10.1002/chin.199601320
  50
  An IR Study on the Lewis Base Properties of Metal Oxides by Using a Novel Probe Molecule: Boric Acid Trimethyl Ester
   Can Li, Shifu Fu, Hui Zhang, Qin Xin*
  Journal of the Chemical Society, Chemical Communications  0 (1994) 17-18
  DOI:10.1039/C39940000017
  49
  Surface Chemistry and Catalysis of Rare Earth Oxides I. A Study of the Reactivity of Surface Hydroxyls on CeO2 and Pr6O11 by FT-IR Spectroscopy
  Can Li, Zhongxuan Jiang, Qin Xin*
  Journal of Rare Earths 12 (1994) (2) 96-101
  DOI:
  48
   Role of Vanadium Promoter in Rh-V/SiO2 Catalysts for the Synthesis of C2-Oxygenates from Syngas
   Hongyuan Luo, Huanwen Zhou, Liwu Lin, Dongbai Liang, Can Li, Dan Fu,  Qin Xin*
  Journal of Catalysis  145 (1994) 232-234
  DOI:10.1006/jcat.1994.1027
  47
  FT-IR Spectroscopic Studies of Methane Adsorption on MgO  
  Can Li, Guoqiang Li,  Qin Xin*
  The Journal of Physical Chemistry 98 (1994) (7) 1933-1938
  DOI:
  46
   On the Hydrogenolysis of Five Membered Heteroatom Rings over MoS2   
  Rong Chen, Qin Xin*, Chengdong Wei 
  Journal of Molecular Catalysis 89 (1994) 345
  DOI:
  45
  Preparation and Characterization of Three Pure Magnesium Vanadate Phases as Catalysts for Selective Oxidation of Propane to Propene
   Xingtao Gao,  P. Ruiz, Qin Xin, Xiexian Guo, B. Delmon*
   Catalysis Letters 23 (1994) 321–337
  DOI:
  44
  Support Effects on Magnesium-Vanadium Mixed Oxides in the Oxidative Dehydrogenation of Propane 
   Xingtao Gao, Qin Xin, Xiexian Guo*
  Applied Catalysis A: General 114 (1994) 197-205
  DOI:10.1016/0926-860X(94)80173-8
  43
  Spectroscopic Determination of Oxidation and Coordination States of Mo Cations in the Reduced Mo/Al2O3 Catalyst  
  Xingtao Gao, Qin Xin*
   Journal of Catalysis  146 (1994) 306-309
  DOI:10.1016/0021-9517(94)90034-5
  42
   Effect of Coexistence of Magnesium Vanadate Phases in the Selective Oxidation of Propane to Propene  
  Xingtao Gao,  P. Ruiz, Qin Xin, Xiexian Guo, B.Delmon*
   Journal of Catalysis  148 (1994) 56-67
  DOI:10.1006/jcat.1994.1185
  41
  FT-IR Investigation of Methane Adsorption on Silica 
  Jingang Wu, Shuben Li, Guoqiang Li, Can Li, Qin Xin*
  Applied Surface Science 81 (1994) 37-41
  DOI:10.1016/0169-4332(94)90083-3
  40
   Effects of Co and Ru promoters on the Surface Structure of Mo/Al2O3 Catalysts Studied by in-situ Raman Spectroscopy
  Xingtao Gao, Qin Xin* 
  1994 ICORS  (1994) 
  DOI:
  39
   Infrared Spectra of Adsorbed CH4 on Solid Surfaces
  Can Li,Guoqing Li,Weihong Yan, Qin Xin* 
  International Workshop on Molecular Spectroscopy and Laser Chemistry  (1993) 
  DOI:
  38
  Studies of Carbon-Supported Mo and CoMo HDS Catalyst
   Zhaobin Wei, Qin Xin*
  The Intern Conf. on Modern Chemical Technology  (1993) 
  DOI:
  37
  Effect of TiO2 on Mo and CoMo/TiO2 HDS Catalys
  Wei, Zhaobin; Xin, Qin; Liu, J.; Jiang, J*
  1st European Congress on Catalysis (EUROPACAT-1)  (1993) 
  DOI:
  36
  The Characteristic Behavior of H2 and O2 over CeO2 and Pt/CeO2 Catalysts
  Y. Chen, Can Li,   W.Z. Li,  Y. Chen
  1st European Congress on Catalysis (EUROPACAT-1  (1993) 
  DOI:
  35
  Oxidation of Ethane over Titania-Supported Vanadium Oxide Catalyst
  Can Li,  Zongxuan Jiang,  Qin Xin*
    Proc. of 34 IUPAC Congress  (1993) 
  DOI:
  34
  Reactivity of Surface Hydroxyls on Light Rare Earth Oxides Studied by FT-IR Spectroscopy
   Can Li,  Zongxuan Jiang,  Qin Xin*
    Proc. of 34th IUPAC Congress  (1993) 
  DOI:
  33
   Effects of Supported on Magnesium-Vanadium Mixed Oxides in the Selective Oxidation of Propane to Propene
   Xingtao Gao, Qin Xin, Xiexian Guo* 
    6th U.S.A.- Japan-China Trilateral Symposium on Catalysis  (1993) 
  DOI:
  32
  FT-IR Emission Spectroscopic Studies of the Thermal Decomposition of Ammonium Molybdate, Vanadate and Tungstate
  Can Li, Hui Zhang, Kaili Wang, Yanfen Miao, Qin Xin*
  Applied Spectroscopy 47 (1993) 56-61
  DOI:
  31
  Catalytic Activity of Ruthenium Promoted Co-Mo/Al2O3 and Infrared Investigation of Carbon Monoxide and Nitric Oxide Adsorption
   Xiao, Fengshou; Xin,Qin; Guo, Xiexian* 
   Applied Catalysis A: General  95 (1993)  21-34
  DOI:10.1016/0926-860X(93)80194-U
  30
  An In-situ FT-IR Study of CO Hydrogenation over Cerium Oxide  
  Can Li, Kazumari Demon, Ken-ichi Maruya, Takaharu Onishi* 
   Journal of Catalysis  141 (1993) 540-547
  DOI:10.1006/jcat.1993.1162
  29
   Effect of Cobalt Oxide on Surface Structure of Alumina Supported Molybdena Catalysts Studied by in-situ Raman Spectroscopy
  Xingtao Gao, Qin Xin* 
  Catalysis Letters 18 (1993) 409–418
  DOI:10.1007/2FBF00765287
  28
  Thermal Decomposition of the [Fe6C(CO)16]2- on Alumina and Modified Alumina
  Xuehong Wei, Yuanqi Yin, Hongli Wang, Can Li,  Qin Xin*
   Journal of Natural Gas Chemistry 3 (1993) 195
  DOI:
  27
   Spillover of Atomatic Oxygen and Reverse Spillover of Dioxygen Species on Pt/CeO2 Catalyst
   Can Li, Yanxni Chen, Wenzhao Li, Qin Xin* 
   New Aspects of Spillover Effect in Catalysis  (1993) 
  DOI:
  26
   Co-adsoption of CO and NO on Co-Rh Cluster-Derived Bimetallic Catalysts and NO spillover Phenomenon
  Qin Xin, Zhao Cao, Yaoqiang Chen, Yi Chen, Hui Zhang, Can Li 
   New Aspects of Spillover Effect in Catalysis  (1993) 
  DOI:
  25
  Hydrogen Spillover on Ruthenium Promoted Molybdeum Catalysts for Hydrodesulfurization
  Xinsheng Li, Zhenshan Hou,Qin Xin*
   New Aspects of Spillover Effect in Catalysis  (1993) 
  DOI:
  24
  Dynamic Interaction of Carbon-Monoxide with Ruthenium Active Sites on Supported Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis
    Yunjie Ding,  Liwu Lin, Dingbai Liang, Can Li, Qin Xin*
    6th U.S.A.- Japan-China Trilateral Symposium on Catalysis  (1993) 
  DOI:
  23
   Infrared Spectroscopic Studies of Adsorbed CH4 on Oxide Surfaces at Low temperatures
  Can Li, Guoqiang Li,  Weidong Yan, Qin Xin* 
     The Third China-France Symposium on Catalysis  (1993) 
  DOI:
  22
  Characterization of Active Sites on Supported Ruthenium Catalysts for Fischer-tropsch Synthesis
   Yunjie Ding, Liwu Lin, Dingbai Liang, Can Li, QinXin
     The Third China-France Symposium on Catalysis  (1993) 
  DOI:
  21
  Interaction of Methane with Surface of Alumina Studied by FT-IR Spectroscopy
  Can Li, Weihong Yan, Qin Xin*
  Catalysis Letters 24 (1993)  249–256
  DOI:10.1007/BF00811797
  20
  Inhibition of Formation and Removal of Adsorbed Species, in the Isobutene-Methacrolein SnO2-Sb2O4 System  
  Can Li, Qin Xin, P. Ruiz, Xiexian Guo, B. Delmon* 
  Journal of Molecular Catalysis 72 (1992) 307-313
  DOI:10.1016/0304-5102(92)85008-4
  19
  Reversible Hydrogen Adsorption on MoS2 Studied by Temperature-Programmed Desorption and Temperature-Programmed Reduction
  Xinsheng Li, Qin Xin, Xiexian Guo, P. Grange,  B. Delmon   
   Journal of Catalysis  137 (1992)  385-393
  DOI:10.1016/0021-9517(92)90166-F
  18
  Direct Observation of Chemisorbed Methane on Cerium(IV) Oxide by FTIR Spectroscopy  
  Can Li, Qin Xin*
  Journal of the Chemical Society, Chemical Communications   (1992) 782-783
  DOI:10.1039/C39920000782
  17
  IR Evidence for the Formation of Titled CO on Alumina-Supported Nickel Catalyst
   Bing Ma, Can Li,  Shufen Liu,Yongan Lu 
  Chemical Physics Letters 196 (1992) 433-436
  DOI:10.1016/0009-2614(92)85716-N
  16
  Adsorption and Activation of Thiophene on MoS2, Co9S8 and RuS2
   Rong Chen,  Qin Xin*
   10th International Congress on Catalysis  (1992) 
  DOI:
  15
  Surface Oxygen Species and Their Reactivity in the Oxidation of CH4, C2H6 and C2H4 over Cerium Oxide at Mild Temperatures
  Can Li,  Qin Xin,  Xiexian Guo, T. Ohishi*
   10th International Congress on Catalysis  (1992) 
  DOI:
  14
  Investigation of the Sulfidation of MO/TiO2-Al2O3 Catalysts by TPS and LRS
  Zhaobin Wei, Qin Xin,  Guoxing Xiong
    Catalysis Letters 15 (1992) 255–267
  DOI:10.1007/BF00765269
  13
   FT-IR Emission Spectroscopy Studies of Molybdenum Oxide and Supported Molybdena on Alumina, Silica, Zicornia and Titania
  Can Li,  Qin Xin, Kaili Wang,  Xiexian Guo*
   Applied Spectroscopy 45 (1991)  874
  DOI:
  12
  Oxidation of Ethylene and Ethane over Cerium Oxide and Samarium Oxide Studies by in-situ FT-IR spectroscopy
   Can Li,  Zongxuan Jiang, Qin Xin* 
   Proc.  the Inter. Conf. on Petroleum Refining and Petrochemical Processing  (1991) 1353-1359
  DOI:
  11
  Infrared Studies of CO and/or NO Adsorption on Reduced W/Al2O3 Catalysts    
  Yushan Yan,  Qin Xin,  Chaocong Jiang, Xiexian Guo* 
  Journal of Catalysis  131 (1991) 234-242
  DOI:10.1016/0021-9517(91)90340-A
  10
  Titania-modified Hydrodesulfurization Catalysts II Dispersion State and Catalytic Activity of Molybdena Supported on Titania-Alumina Carrier
  Zhaobin Wei, Qin Xin;  Xiexian Guo; P. Grange, B. Delmon*  
  Applied Catalysis 75 (1991) 179-191
  DOI:10.1016/S0166-9834(00)83131-0
  9
  Catalytic Performance and IR Characterization of Co-Mo/Al2O3 and Ru-Co-Mo/Al2O3 Catalysts in Hydrodesulfurization
  Fengshou Xiao, Qin Xin, Xiexian Guo*
  Chemical Research in Chinese Universities 7 (1991) 
  DOI:
  8
  Characterization of Cobalt Sites in Reduced Co-Mo/Al2O3 and Ru-Co-Mo/Al2O3 Catalysts
  Fengshou Xiao, Qin Xin, Xiexian Guo*
  Chinese Chemical Letters 2 (1991) 581 
  DOI:
  7
  Surface Oxidation of Ethylene and Ethane on Cerium Oxide at Mild Temperatures Studied By FT-IR Spectroscopy
   Can Li, Qin Xin, Xiexian Guo 
  th China-Japan-USA Trilateral Symposium on Catalysis, PB-10  (1991) 
  DOI:
  6
  Effect of TiO2-Modified Al2O3 on Dispersion and Chemical Behavior of Supported MoO3 Catalyst
   Zhaobin Wei, Qin Xin, Xiexian Guo, P. Grange, B. Delmon*
   Catalytic Science and Technology 1 (1991) 147-152
  DOI:
  5
  Oxygen Exchange Reaction over Cerium Oxide: An FT-IR Study  
  Can Li,  K. Domen, K. Maruya,  T. Onishi* 
   Journal of Catalysis  123 (1990) 436-442
  DOI:10.1016/0021-9517(90)90140-F
  4
  Spectroscopic Identification of Adsorbed Species Derived from Adsorption and Decomposition of Formic Acid, Methanol and Formaldehyde on Cerium Oxide 
  Can Li,  K. Domen, K. Maruya,  T. Onishi* 
   Journal of Catalysis  125 (1990) 445-455
  DOI:10.1016/0021-9517(90)90317-D
  3
  CO Disproportion, Surface Carbonyl Hydride and CO+H2 reaction
  Yaogiang Chen, Yanli Zhang,  Qin Xin, Pingliang Ying, Xiexian Guo* 
   Proc. of 3rd Japan-China symposium on coal chemistry and C1 chemistry  (1990) 
  DOI:
  2
   Infrared Studies of CO Adsorbed Species on Ni/Al2O3 Promoted by Series of Rare Earth Oxide
   Wenzhuo Wang,   Ke Zheng,  Can Li, Dan Fu,  Qin Xin*
   Proc. of 3rd Japan-China symposium on coal chemistry and C1 chemistry  (1990) 
  DOI:
  1
  Titanaia-modified Hydrodesulphurization catalysts I : Effect of Preparation Techniques on Morphology and Properties of TiO2-Al2O3 Carrier
   ZhaobinWei, Qin Xin, Xiexian Guo, E.L. Sham, P. Grange,  B. Delmon*
  Applied Catalysis A: General 63 (1990)  305-317
  DOI:10.1016/S0166-9834(00)81721-2